VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Malý nebo velký – èást 2.
Nepihlen nvtvnk

Malý nebo velký – èást 2.

Malý nebo velký??? – èást 2.

Zaèátkem mého pùsobení zde v redakci vseohw.net jsem napsal èlánek „Malý nebo velký“. Nyní jsem se rozhodl trochu zpestøit tento pøedchozí èlánek o nìkteré novinky a nové formáty. Já osobnì vlastním normální ATX desku. Døíve jsem mìl Micro-ATX a tvrdì jsem ji kritizoval. Dnes je to zase právì naopak. Nemám rád normální ATX desky, ale spíše menších rozmìrù. Když už mluvíme o rozmìrech, objevilo se nìkolik nových formátù základních desek. Bude zde mimo jiné i øeè o velikostech skøíní.

E-ATX (neboli Extended-ATX)

Nejdøíve jsem si vybral formát E-ATX. Je to charakteristický formát serverových desek. E-ATX je vlastnì výškou jako ATX, ale šíøkou je vìtší. To aby se na ni vešlo více komponent. Pøedevším tedy i pøes 12 RAM slotù, dual socket, dlouhé PCI-X a mnoho SATA portù. Jsou to prostì takové ty obøí desky, které se dávají do skøíní typu xU, kde x je èíslo od 1 do 5. Aby vás to nemátlo. Tyto desky se prostì montují do velkých skøíní. Obvykle mìøí 305 x 330mm.

Malý nebo velký??? - èást 2.

Pico-ITX (pro ménì chápavé: jednotka pico je nejmenší jednotka míry)

Tento formát byl prvnì pøedstaven na Na CeBITu 2007, kde si jej uvedla sama spoleènost VIA. Sama VIA si ho velmi chválí a doufá v jeho budoucnost. Na CeBitu 2007 jej totiž velmi propagovala a na ostatních webech bylo a je také velké množství fotek. Pico-ITX je ještì vìtší zmenšenina Nano-ITX, která je již sama o sobì velmi malá. Tomu odpovídají i použité komponenty, jenž jsou typicky notebookové, pøedevším tedy RAM pamìti.

Malý nebo velký??? - èást 2.

DTX

Desky postavené na tomto formátu by mìly být úsporné a lacinìjší, díky zmenšení PCB. Dokument o tìchto nových deskách vypustilo AMD, aby si výrobci desek mohli ty svoje komponenty „zkompatibilnit“. DTX by mìlo mít rozmìry 243.84 x 203.20mm a plánovaná Mini-DTX 170.18 x 203.20mm. DTX by se mìlo uplatnit pøedevším v HTPC, tedy alespoò podle fotek. Prostì takové malé HTPC poèítaèky, tøeba i do auta.

Malý nebo velký??? - èást 2.

Nìco o skøíních:

Jako desek existuje i mnoho druhù skøíní/case. Skøínì se dìlí na ATX a BTX. BTX je v podstatì otoèená ATX, kde procesor je dole a tím pádem je i lépe chlazen, když jde horký vzduch nahoru.Pøídavné karty jsou umístìny nahoøe nad zadními konektory desky. Tento formát desek se využíval spíše pro skøínì Bigtower. Dnes již ale je možno koupit i case Middletower a Desktop.

ATX skøínì jsou rozdìleny na Bigtower, Desktop, Minitower, Miditower, Middletower.

Middleletower jsou nejèastìjší a má je asi vìtšina z nás. Døíve u starších PC se používaly Minitower s M-ATX deskami. Miditower je formát, do kterého jde obvykle nainstalovat E-ATX deska. Bigtower je velká case a podle mì také hroznì vratká a nestabilní. Nyní pøichází na øadu Desktop. Ve starých poèítaèích s Windows 95 a 98 a stále ještì dnes se používají tyto formáty, hlavnì tedy v kanceláøských poèítaèích, kde není potøeba grafický výkon, ale hlavnì dostatek místa na stole. Do takovéto skøínì do kanclu se ani nedává moc vìtrákù, protože není potøeba. V poslední dobì, s pøíchodem Windows XP MCE, se znovu zaèaly vyrábìt formáty Desktop ve stylovém provedení. Mnì osobnì se líbí Mozart SX.

Malý nebo velký??? - èást 2.

Co se serverových casin týèe, ty jsou obvykle dobøe provedené a odvìtrané. Servery, které se dávají do rackù se nazývají xU, kde x je èíslo od 1 do 5. Nevidìl jsem ještì 6U :-), takže 6 už asi ne. Mnì osobnì se nejvíce líbí 1U. Rack je taková velká skøíò, kam se šuplíky zasunují jednotlivé servery v xU formátech a následnì zapojí do el. A internetové sítì. Nakonec jsem si pro vás pøipravil jedny super obrázky, které se vám urèitì budou hodit.

Malý nebo velký??? - èást 2. Malý nebo velký??? - èást 2.

Toto berte spíše jako takový dodatek k pøedchozímu dílu. Dìkuji

Pøíštì se tìšte na èlánek o serverech, o stavbì serveru a doporuèených komponentech.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 17.05.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7996x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ