VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS
Nepihlen nvtvnk

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS

Tak mi bratranec doporuèil jeden prográmek, jenž vám teï zrecenzuji. Jedná se o jednoduchý a malý prográmek hssVss verze 6, díky kterému je možné si sám snadno vytvoøit sledovací zaøízení. hssVss se neinstaluje a je plnì freeware. Mùžete ho tedy nosit klidnì i na vaší flash pamìti. V podpoøe má až 2 webové kamery. Více kamer by bylo již velmi pìkné, ale pøipustíme-li v úvahu, že je to tak malý program zdarma, je to nádherné.

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC

Celý program je v èerném kabátu. Na kameru musíte mít zøejmì instalovaný ovladaè. Ale nevyluèuji možnost zapojení síové kamery. Prostì tedy jen zapojte kameru a po spuštìní programu vyberte váš typ (pokud máte dvì kamery) a stisknìte tlaèítko ON. Ihned máte celoobrazovkové sledování. Aby to však nebylo moc nápadné a vy jste mohli v klidu pracovat na další práci, mùžete kliknout na tlaèítko „Small“. Pomocí nìho se vám celoobrazovkové video zmenší na malou velikost.

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC

No, když jsem øíkal, že hssVss je bez instalace, tak to úplnì nebyla pravda. Ve skuteènosti se pøi spuštìní hssvss.exe v té složce, kde je umístìn, nainstaluje. Vytvoøí si složky cam1 a cam2 a další soubor HS0606.dat. Do cam1 a cam2 ukládá obrázky, jenž zachytil z webových kamer. Do souboru *.dat se nejspíše ukládá vaše nastavení.

Vysvìtlím vám i pomocí svých screenù princip programu i jeho nastavení. V menu jsou tyto položky:

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC

Samozøejmì lze nastavovat vlastnosti kamery jako poèet snímkù za sekundu (FPS), rozlišení a barvy. Když jsem øíkal sledovací zaøízení, tak jsem se nezmínil o jeho funkci. Kdyby bylo jen sledovací, tak by se nìkdy muselo spustit nìkým nebo v pøedem urèený èas. Ano, možná jste uhodli. Detektor pohybu je zabudován uvnitø hssVss. Nastavit ho jde jak v oblasti citlivosti na množství pohybu a rychlosti pohybujících se pøedmìtù (aby to jen na letící mouchu nebo na zmìnu poèasí nezareagovalo), tak i místo, kam se bude hssVss zamìøovat. Jak to také mùžete vidìt na screenu. Mùžeme ovládat šipkami nebo zadat pixely, ve kterých bude detektor pùsobit.

Èas si mùžete nastavit buïto dole nebo nahoøe. Dokonce i velikost písma, barva pozadí a písma: bílé písmo s èerným pozadím, èerné písmo na bílém pozadí, bílé písmo bez pozadí nebo èerné písmo bez pozadí :-). Že detektor pohybu funguje poznáte nìkolika zpùsoby. Jednak se fotky ukládají do složek ale hlavnì pøi uložení fotky okraje èervenì bliknou.

hssVss umí:

  • Celoobrazovkové sledování vaší webové kamery
  • Zobrazuje èas na vašich fotkách
  • Snímá fotky pomocí detektoru pohybu
  • Vytváøí i videa se zobrazeným èasem
  • Podpora zapojení dvou webových kamer
  • Zasílání zpráv pomocí e-mailu
  • Uploadování obrázkù na víš FTP server
  • Kompatibilní s USB
  • Vysoká a nastavitelná citlivost detektoru pohybu
  • Velmi jednoduché na použití

Ukázky obrázkù:

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC

Závìrem...

No, a hned máte v pokojíku bezpeènìji. Nebo alespoò hned chytnete šmejdila pøi èinu a kamera ho natoèí. Napøíklad jednou kamerou mùžete monitorovat celý pokojík a tou druhou kamerou urèitou èást detailnìji, na které vám záleží. U mì je to PC. Vždy vyberte rozlišení, které bude zabírat nejvìtší èást a malou velikost, tedy alespoò tehdy, nechcete-li mít kvalitní fotky.

DOWNLOAD ZDE

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS - for http://vseohw.net by $uch@rC

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 20.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 9734x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ