VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Co je to Web 2.0 - fámy a bludy
Nepřihlášený návštěvník

Co je to Web 2.0 - fámy a bludy

Vseohw.net Vývoj web 2.0 - sociální sí

V oblasti tvorby webových aplikací se v posledních nìkolika mìsících zaèíná ve velkém mìøítku používat pojem Web 2.0. Co vlastnì tento pojem znamená? Každý si pod ním pøedstaví nìco jiného. Pro nìkoho je to revoluce v oblasti designu, pro nìkoho revoluce v oblasti technologií. Mùžeme Web 2.0 oznaèovat za revoluci v oblasti tvorby webových aplikací? Nebo je to snad jen jedna velká bublina, která èasem splaskne?

Skromná definice Web 2.0

Na pøesné definici se nikdo neshodne. Sám autor, který Web 2.0 roku 2004 do IT hantýrky pøivedl, neví jak tento pojem vysvìtlit. U webových aplikací jde pøedevším o používaní nových technologií, které umožní zapojit do rozvoje webu samotné uživatele. Uživatelé se stávají hlavními tvoøiteli obsahu, sám autor jen pøihlíží. Je jasné, že vìtšina návštìvníkù webu nijak nepomùže, a tak se zaèíná ukazovat, že pùvodní myšlenka „staèí co nejvíce uživatelù, vhodný obchodní model vymyslí nìkdo jiný“ je mylná.

I pøesto vznikají tzv. sociální sítì, kde obsah tvoøí pouze uživatelé. Nejznámìjší je Wikipedia – jenže ta tu byla mnohem døív než sám pojem existoval. V tuto chvíli nabývá Web 2.0 ponìkud pochybné kontury. Služba Del.icio.US – je to služba, která umožní uživatelùm sdílet záložky, podobnì jako èeský Jagg. Takovýchto sociálních služeb je tu mnohem víc.

Co tato nám Web 2.0 umožní

Pro uživatele asi nejzajímavìjší je uživatelsky generovaný obsah a jeho následné propojení s dalšími aplikacemi v síti. Pøidìlování tzv. tagù (jednoslovných popiskù) ke stránce, fotce, komentáøi, produktu èi diskuzi. Problémem zùstává, že každý uživatel obrázek vidí jinak. Nìkdo obrázek oznaèí slovy: „moøe, Jaderské moøe, kamenitá pláž“ a jiný zase øekne: „èisté moøe, já, manželka“. Tento problém je zatím nedoøešený. V sociálních aplikacích má ovšem tagování dùležitý význam. Na mnoha stránkách se objevuje rámeèek, ve kterém jsou rùzné tagy a ty jsou podle vyhledávanosti uspoøádány pomocí rùzných velikostí fontù. Podle toho lze sledovat aktuální trendy. Co lidi zajímá. Další pojem, který vznikl spolu s Web 2.0 jsou tzv. mashupy. Jedná se o agregaci dat z vícero on-line zdrojù na jedné webové stránce. Pokud tedy kupøíkladu vaše webová stránka zahrnuje také box o pøedpovìdi poèasí pro Prahu, jde o základní mashup. Pøíklad webové aplikace je napøíklad novì vzniklý google news.

Má Web 2.0 vliv na internetový byznys?

Ano, má. Nìkdo by možná pojem oznaèil jako výplod konzumní spoleènosti. Možná, že ano. Velice však záleží na aplikaci. Pokud budeme vytváøet www stránku pro sdílení fotografií, jsou výhody zcela oèividné, koneckoncù je to sociální aplikace. Co tøeba firemní intranet? Má smysl tam tuto technologii implementovat? Osobnì zastávám názor, že internet byl stvoøen pro rychlé sdílení informací mezi obyvateli planety, tak proè by nemohli zamìstnanci prostøednictvím firemního intranetu otevøenì okomentovat novì navrhované logo firmy. Ohlasy na takové logo firmy budou pak jen pozitivní a to nejen ze strany zamìstnancù, ale i zákazníkù. Dalo by se to pøirovnat uživatelskému testování, které nabízejí nìkteré internetové agentury. Takové testovaní pomìrnì dost stojí a èasovì je nároèné. Web 2.0 si získává uplatnìní ve sféøe B2B (business-to-business) IT.

Kam aĹľ sahajĂ­ hranice Web 2.0

Pøes to všechno Web 2.0 nìco znamená, i když je obtížné to jasnì kvantifikovat, a to dokonce pro muže, který s tímto pojmem pøišel. Webem 2.0 se dnes ohání mnoho designérských studií, i když sami význam neznají. Jak si mnoho designérských studií myslí, že když udìlají interaktivní design, zdrojový kód prohodí JavaScriptem a XML (Ajaxem) , mají hotovo, ale to ještì automaticky neznamená, že aplikace bude ve stylu Web 2.0. Web 2.0 spoèívá v propojování internetu jakožto platformy a ve využívání uživatelù k obsahovému zlepšení vaší aplikace.

Vseohw.net Vývoj web 2.0

Dnes se zaèínají objevovat na internetu zmínky o Web 3.0. Tak uvidíme, jak se bude dál ubírat svìt technologií a revolucí. Web 3.0 by se mìl zamìøit na vìtší propojení multimediálního obsahu s obsahem textovým. Vkládání hudby, videí a rùzných doprovodných animací.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte naPC Expert z galerie

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 05.02.2008 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 7904x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ