VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji – Návod na skrytou kameru
Nepihlen nvtvnk

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji – Návod na skrytou kameru

Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji – Návod na skrytou kameru

Pøipravil jsem si pro vás, tedy pøedevším pro špióny, jak pøipravit skrytou kameru. Logicky se bude jednat o kameru webovou. Tato kamerka však mùže sloužit i jako detektor pohybu, který vám mùže odeslat e-mail v pøípadì narušení prostoru, hlídající vaší kamerkou. „Skrytá kamera“ – To je slovní spojení, ze kterého se vìtšinì z nás dìlá spatnì. Nikdy nechceme být nachytáni pøi èinnostech, které neradi zveøejòujeme. Pro ty, co vlastní skrytou kamerku, to mùže být ale celkem zábava. A ke hlídání vlastního pokoje èi dokonce celých objektù je kamera více než užiteèná. Sem tam je totiž dobré mít ukrytou nìjakou tu webovou kamerku, pro pøípad, že by váš sourozenec chtìl vyloupit váš pokojík, popøípadì podívat se na maily :-).

Skrytá kamera / Hide kamera Skrytá kamera / Hide kamera

Jako pøíklad jsem vybral webovou kamerku Creative WebCam NX, kterou mám celkem dlouho, tehdy stála 820Kè. Dnes již je to ale kamera moc nevyhovující a prodal bych jí maximálnì tak za 150Kè, tak jsem se rozhodl jí využít pro tento úèel. Již dnes se dají i 3x lepší webové kamery koupit o stovky korun levnìji, tak mi mé staré webky ani nebylo líto. Dokonce jsem pøišel i na nìkolik dobrých postøehù, mezi nimiž byl i ten, že kamera, která byla prodávána jako lepší a dražší s rozlišením 640x480 je vlastnì podvod ze strany Creative. Kamera totiž po rozebrání odkryje skuteèné rozlišení, nápis CIF pøímo bije do oèí, což se nedá pøehlédnout. CIF znamená vlastnì 352x288. Podle mého tedy jen Creative vzal staré souèástky a staré kusy ze skladu, kterým pøeflashoval firmwary, aby snímací foto èipy softwarovì dokázaly zobrazovat vyšší rozlišení. To se podle mì podepsalo na kvalitì fotek, jenž nejsou tak kvalitní jako z pøímo 640x480 pixelového èipu. Ovšem abych moc neodboèil, chci tím øíci, že i na skrytou kamerku a pøedevším na detektor pohybu staèí bohatì i tato „blbá“ webová kamerka.

Skrytá kamera / Hide kamera Skrytá kamera / Hide kamera

Pro pozorování i detekování pohybu bylo nejvhodnìjší použít rozlišení 352x288, na které èip originálnì postaven. Toto rozlišení zabíralo totiž nejvìtší plochu, která šla sejmout. Mùže být matoucí rozlišení 640x480, kdy by si mnozí mohli o tomto rozlišení myslet, že sejme nejvìtší oblast. Obrázek na 640x480 je vlastnì u této kamery to samé jako 320x240, avšak, v tomto pøípadì, softwarovì zvìtšené. U jiných kamer akorát není softwarovì zvìtšené. 352x288 zabírá tedy podle ovìøení nejvìtší možnou snímanou plochu. Ovšem, že máte-li dost penìz, mùžete koupit i megapixelovou kamerku. Má to své výhody i nevýhody. Výhoda vysokého rozlišení a tím pádem i rozpoznání více detailù. Tøeba nìjaké sleènì uvidíte i do výstøihu díky ostré fotce s vysokým rozlišením. Nevýhoda je ta, že sleèna, kdyby na tento váš èin pøišla, by se asi neudržela a webovou kamerku vám omlátila o zem :-). Ale není-li vám líto penìz, budiž.

Skrytá kamera / Hide kamera Skrytá kamera / Hide kamera

Jelikož byla kamera velká, no spíše tedy elektronika byla v objemném krytu, musel jsem jí rozebrat a sundat z ní všechny plasty a pøebyteènosti. Poté nám kamera odhalila své nitro a mohl jsem pozorovat i samotný foto èip na snímání fotek. De facto tedy lze kameru umístit kamkoliv. Jediná pøekážka je zde asi stále trochu velikost destièky se souèástkami a velikost èoèky. Èoèka by se ale dala poupravit obroušením. Kameru dejte nejlépe na opaènou stranu místa, které chcete sledovat, pokud to dovoluje vaše délka USB kabelu, který je možno prodloužit prodlužovaèkou USB, když budeme pøedpokládat bìžnou kameru na USB kabel. Taky ale není vhodné kabel tahat pøes celou místnost, vzbudilo by to podezøení o sledování, nejistotu sledovaného subjektu a zmìny v chování, popøípadì i nález vaší skryté webové kamery. Jinak ji dejte nìkam k PC, ale aby sledovaná osoba nepoznala, že je sledována. Dobøe zamaskovat a USB kabel v nejlepším pøípadì zapojit dozadu case, tedy do základní desky. Zamaskovat myslím tøeba za reproduktor, CD/DVD, mezi knihy. Také jsem uvažoval vzít prázdnou plechovou nádobku od deodorantu ve spreji, kde ji v nenápadném místì rozøíznout, umýt a vložit do ní elektroniku z webové kamery a nakonec udìlat malý otvor pro èoèku. Tak byste získali geniální øešení pro sledování.

Skrytá kamera / Hide kamera Skrytá kamera / Hide kamera

Poznali byste, kde je skrytá webová kamerka? ;-)

Už se tìším až se WiFi kamerky stanou levnìjšími a lepšími. Dnes totiž stojí jedna taková WiFi kamera velká jak „hora“ kolem 3500Kè, mající rozlišení 320x240pixelù. Opravdu nepøehlédnutelná. Také již aby se stalo dostupnìjší WUSB Hub, tedy Wireless USB Hub. Jediná nevýhoda by byla závislost na elektrické síti, ale to snad již každé elektronické zaøízení. Leda, že by toto pøíslušenství PC bylo na nìjakou velkokapacitní baterii, popøípadì ještì se solárním panelem :-D

SW na sledování

Mùžete použít software k vaší webové kamerce pro ovládání a zadávání pøíkazù ke sledování. Já dostal ke své Creative WebCam Monitor, jenž umí detekovat pohyb a automaticky zaèít ukládat video na pevný disk. Dokáže též odeslat majiteli e-mail nebo zaèít uploadovat obrázky na FTP. K tomuto úèelu také slouží jeden freeware prográmek jménem Simple FTP WebCam, který umí uploadovat obrázky na váš zadaný FTP. Toto stále v urèeném èasovém intervalu uploaduje obrázky. Ke stažení na našem webu.

Creative WebCam Monitor Creative WebCam Monitor Creative WebCam Monitor Creative WebCam Monitor

Nastavení Creative WebCam Monitor (Kliknutím zvìtšíte)

Creative WebCam Monitor

Tento èlánek slouží jako návod na vytvoøení jednoduché skryté kamery. A i pøes to, že pøíklady uvádím na své skryté kameøe, u ostatních se nebudou moc lišit stavby vnitøku. Možná že ty webové kamery kulového tvaru od Logitechu by se nemusely ani rozebírat. Èerná barva se jednoduše zamaskuje mezi ostatní vìci.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 19.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 16199x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

HentaiGirL - 24.04.2007
husté, skusim ano

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ