VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepřihlášený návštěvník

Bleskovky

30.09.2007 | nForce 780i SLI... Ve skuteènosti nForce 680i SLI
Nový èipset nForce 780i SLI, který uvedla firma nVidia je ve skuteènosti straší nForce 680i SLI s pøídavným èipem doplòujícím podporu PCI Express 2.0. Tzn. že není pravda, že èip 780i je samostatný a nový. nVidia také vydala referenèní desku s tímto "novým èipsetem" a oba tyto èipy se musí chladit obrovským chladièem. Jižní mùstek zùstal také stejný.
25.09.2007 | MS: Windows Server 2008 RC0 - STAHUJTE!!!
Pøed vydáním Windows Vista slavil Microsoft velký úspìch ze zveøejnìní RC2 verze svého nového operaèního systému. Dnes zkouší podobné, tentokrát jen s Windows Server 2008 RC0. Na linku výše máte odkazy na všechny verze systému jako napøíklad Standard, Enterprise apod., ale i jejich 32bit a 64bit verze.
20.09.2007 | Samsanug vytvoøil 1,8 disk s kapacitou 160GB
Firma nedávno pøedstavila 160GB disk, který se toèí rychlostí 4 2000 rpm. Jedná se o 1,8" disk, který je urèen pøedevším do zaøízení PDA èi smartphony. Kódový název produktu je Spinpoint N2 160GB. Díky takovéto kapacitì se už velice rychle pøibližujeme ke standartním HDD.
19.09.2007 | AMD Triple-Core? Ve skuteènosti Quad-Core
Pøišlo se na to, že nová øada triple-core (troj-jádra) procesorù od AMD jsou vlastnì zmetky ètyø-jádrových. Z toho i vychází logický závìr. Že tedy AMD má tolik zmetkù svých quadd-core procesorù, že "musí" udìlat novou øadu triple-core, aby neprodìlalo. Na toto téma se na IDF fóru do AMD trefoval i výkonný øeditel Paul Ottelini :-). Kdo by ne, že?
19.09.2007 | IBM se dohodlo o aktivizaci soukromé spoleènosti Princenton Softech
Soukromá spoleènost Princenton Softech poskytuje software v oblasti archivace dat, správy testovacích dat, zajištìní ochrany osobních údajù, klasifikace a vyhledávání dat. Finanèní podrobnosti obì firmy tají. Patrnì se jedná o chytrý tah. Tak si poèkejme, jak se celá situace vyvine. Urèitì to bude zajímavé.
18.09.2007 | 13 let starý virus na zaøízeních Medion
Nìmecká firma Medion, u nás ne moc známá, prodala produkty, které obsahovaly virus. Nemusíte se však nièeho bát. Kdybyste totiž takový produkt koupili, virus odstraníte každým antivirem. Je to totiž 13 let starý virus Stoned.Angelina, který se šíøil pøes diskety, tudíž nebezpeèní nehrozí. Zatím je záhadou, jak se virus do nových zaøízení dostal.
18.09.2007 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (18)
V oblasti virù je v tuto chvíli relativnì klid, nenechte se ale radši tímto uchlácholit, protože mùžete potom litovat. Dnes je procento výskytu infekce 0,3% a stupeò ohrožení normální (1). Pozor si dávejte pøedevším na Netsky.Q, Tivso.15.gen a Netsky.D. Také si na linku výše mùžete pøeèíst popisy nejnovìjších infiltrací. NODu zdar a virùm prd.
11.09.2007 | NovĂ˝ vir pro Skype
Na scénu pøišel nový virus nesoucí oznaèení w32/Ramex.A, jenž se šíøí pomocí Skype tradièním zpùsobem tak, že pøijde uživateli zpráva s odkazem na obrázek èi soubor s pøíponou src, který se chová podobnì jako exe. Tudíž kdo není blbý, na takovýto odkaz neklikne. Odkaz se totiž mùže jevit i jako video YouTube. Je však odlišný. Na webu Skype je návod na ruèní odstranìní.
07.09.2007 | Asus vydá EEE PC za 7,5L
Již v dubnu(?) pøíští rok Asus plánuje prodávat své nové UMPC notebooky Asus EEE PC. Budou prodávány ve 4 variantách a cena nejlevnìjšího bude èinit cca 7500Kè. Celkem dobrá cena, na tak malý poèítaè. UMPC by mìly mít procesor Merom od Intelu, z èehož vychází, že by spotøeba mìla klesnout z 11W na cca 7W spolu s jinými úpravami.
05.09.2007 | Nové Kingston DDR3 pamìti s nízkou latencí
Firma Kingston pøedstavila nové pamìové moduly bìžící na frekvenci 1375MHz (1,375GHz) pøi ultra nízkém èasování 5-7-5-15. K dosažení tohoto výsledku bylo zapotøebí zvednout napìtí modulù z originálních 1,5V na 1,8V Tyto moduly jsou prodávány v podobì 2GB dual channel kitu za zatím nelidskou cenu 630€. Sice pìkné, ale za ty prachy bych to nebral :-D
03.09.2007 | Mercedes s navigacĂ­ Google a Yahoo
Mercedes-Benz pøišel s novinkou. Do svých nových aut s GPS navigací dodá software Search & Send, jenž bude nabízen od 5.9. v øadách C, CL a S. Tak budeme moci z pohodlí domova èi kanceláøe pomocí Google a Yahoo naplánovat cestu - "waypointy" a poté poslat do GPS navigace auta. Podobnou službu již také pøipravuje BMW, tak se máme na co tìšit ;-)

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ