VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

10.08.2009 | Hynix dodává 4Gb mobile DDR SDRAM èipy pro PDA a netbooky
Jihokorejský výrobce pamìtí Hynix dnes uvedl nejnovìjší mobilní pamìové èipy 4Gb mobile DDR SDRAM. Podporuje platformu Intel Moorestown MID (Mobile Internet Device). Èip vyjde ve verzích MCP (Multi Chip Package) i PoP (Package on Package). Nový èip má operaèní rychlost 400Mbps a umí zpracovat až 1,6GB za sekundu. Èipy v zaøízeních koncem roku
10.08.2009 | TDK tvrdí: 2,5TB 3,5" HDD již v roce 2010
Na prezentaci pro finanèní analytiky spoleènost TDK vypustila informaci, že oèekává velké zvýšení kapacity u 2,5" i 3,5" HDD v pøíštích 6 mìsících díky stále se hustotì zápisu ploten. Stále více výrobcù prý proto bude nabízet 2,5" disky s 640GB a 750GB. Na zaèátku roku 2010 jsou v oèekávání až 2,5TB 4 plotnové 3,5" HDD nebo 5 plotnové 3,2TB (1 plotna - 640GB)
07.08.2009 | Facebook a Twitter byli pod palbou hackerù
Vèera ve stejnou dobu byly napadeny jedny z nejvìtších sociálních sítí Twitter a Facebook. Tyto sítì byly napadeny pomocí tzv. zombie poèítaèù. To jsou poèítaèe, které mají hackeøi zotroèené a dìlají to co jim hacker pøikáže. Vèera tìmto zombie poèítaèùm hackeøi nakázali navštívit ve stejný èas tyto dvì sociální sítì. Ty po náporem uživatelù spadly.
04.08.2009 | Za 30 stažených písnièek a jejich sdílení pokuta 12,2 milionu korun
Americkému studentovi naøídil soud zaplatit pokutu za nelegální stahování a sdílení 30 písní zaplatit pokutu ve výši 675 000 dolarù, což v pøepoètu dìlá 12,2 milionu korun. Pøièemž mùže být student rád hrozila mu totiž pokuta ve výši 81,4 milionu korun, jelikož jednotlivá studia mohou ztrátu z každé písnì vyèíslit až na 2,7 milionu korun.
03.08.2009 | Windows 7 Ultimate - piráti se radují
Pirátská komunita se mùže radovat. Na internetu se objevila první aktivovaná verze Windows 7 Ultimate v podobì ISO souboru. Windows 7 jsou aktivované pomocí master key, který Microsoft dává výrobcùm kvùli aktivaci OEM verzí. Master key k Windows 7 Ultimate pravdìpodobnì unikl z firmy Lenovo. Microsoft pøekvapivì s velkou pravdìpodobností nepodnikne žádné opatøení.
03.08.2009 | Kdo hledá najde øíká se - aneb ztracený mobil
Asijskému potápìèi uplaval mobil, který mìl ve vodotìsném obalu. Když si však potápìè myslel, že mobil nikdy už neuvidí zavolal jeho manželce èlen pobøežní hlídky, že našel potápìèùv mobil. Èlen pobøežní hlídky našel mobil po ètyøech dnech od uplavání na pobøeží. Mobil uplaval neuvìøitelných 30km a minul nìkolik skalnatých útesù. Kupodivu nejsou poškozeny žádné funkce telefonu.

06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ