VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

31.07.2006 | Jak to bude s Intelem a nVidií - SLI ?
Nìkteøí lidé jsou rádi, že bude Intel spolupracovat s nVidií (jako já), a nekteøí naopak nejsou rádi. Pokud však chce Intel zùstat ve stejné pozici jako døíve, bude muset hlubìji spolupracovat s nVidií. Problém bude hlavnì v poèítaèích Apple, kde je Intel s ATi. Jsem zvìdavý jak to bude s podporou SLI. A vše dobøe dopadne (hlavnì pro Intel+nVidii)
29.07.2006 | MS Office 2007 BETA - stahujte
Balík Microsoft Office 2007 BETA si stáhlo již více než 3 mil lidí. I když ho já osobnì nemám, myslím si, že bude nìco extra, když byl tolikrát stáhnut. Podle mì Microsoft udìlal dobøe, že poskytuje BETY svých produktù zdarma ke stažení. Ale honem... za pár dní se prý bude stažení MSO2007 zpoplatòovat $1,5.
27.07.2006 | Totální úklid skladù
Dnes když se èeká jen na pøíchod procesoru Core 2 Duo, zaèal Intel brutálnì slevòovat své procesory za úèelem vyprázdnìní skladù pro nové Core 2 Duo. AMD si však takovýto krok Intelu nenechá líbit a slevòuje své procesory do patice AM2 až o desítky procent. Neèekal jsem ale tak drastické zlevòování. No jo... kdyby nebyly konkurence, asi by každý procesor stál 20 tisíc.
27.07.2006 | Virus FormSpy napadá systémy s Firefoxem
Spoleènost McAfee tvrdí, že takzvaný "FormSpy Trojan" útoèí na poèítaèe s Firefoxem, avšak na ty, které již byly døíve napadeny virem "Download-AXM". FromSpy se nainstaluje do jedné z èástí webového prohlížeèe Firefox. Trojan sbírá èísla bankovních úètù, ICQ+hesla a FTP. Podle McAfee je nebezpeènost pomìrnì nízká
27.07.2006 | Okolo 90% mailù je odpad
Výzkumné firmy IronPort(IP) a Return Path zjišují, že okolo 90% všech mailù tvoøí odpad. U jednoho zákazníka IP bylo zjištìno, že jen 4% doruèených mailù byla legitimní. 70% tvoøil spam, 11% odpovìdi „nedoruèeno“ od e-mailových serverù a 9% byly viry. IP odhaduje, že legitimními je v souèasnosti asi 10% mailù. Nejvíce spamù pøichází z Èíny a USA (oba po 20%)
25.07.2006 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (2)
Opìt vám pøináším aktuální info o zachycených virech. 3 aktuální nejvìtší hrozby se vùbec nezmìnily za poslední 3 týdny: Win32/Bagle.gen.zip worm, Win32/Netsky.Q worm a Win32/Zafi.B worm - jen procenta nakažení se trochu pozmìnila. Stupeò ohrožení je pro opìt zmìnu zvýšený (stupeò 2ze4) a aktuální pomìr infekcí kleslo na 0,4%, což je støední riziko.
25.07.2006 | Symantec testuje bezpeènostní díry Win Vista
Podle Symantecu se zdá, že Billy má poøád na své Vistì stále co zdokonalovat, co se týèe bezpeènosti. Napø Sym.otestoval IE7 a útoèník se tak mohl pomocí ActiveX dostat do PC a udìlat bezpeènostní díru. Microsoft však øíká, že zatím nelze testovat na bezpeènost u BETY a já s tím souhlasím. Zatím bohudík, že zùstávám u XP.
24.07.2006 | AMD se spojí s ATI
AMD se definitivnì rozhodlo koupit spoleènost ATI za $5,4mld. I když mi to pøijde celkem divné, proè AMD kupuje ATI, protože vetšina základních desek na AMD byla osazována èipsety nVidie a Intel zase naopak, ale já jsem rád, protože mám radši kombinaci nVidie a Intelu
23.07.2006 | AMD koupí asi brzy spoleènost ATi
2 mìsíce se už mluví o tom, že by spoleènost AMD odkoupila kanadskou spoleènost ATi. Ta vyrábí grafické èipy a chipsety. Zatím koupì ATi není potvrzena, ale asi se koupì uskuteèní v brzké dobì. Koupì ATi by mìla stát asi 5,5 až 5,6 miliardy dolarù, což AMD nemá. AMD má k dispozici 2,5 miliardy dolarù. Tudíž by zbytek èástky museùl být zaplacen v akciích.
22.07.2006 | Špatné pøipevnìní chladièe
Na zakladních deskách øady AN9 32x bylo zjištìno spoleèností Abit špatné pøipevnìní chladièe na základní desku. Pøi transportu tedy mùže dojít k rùzným posunùm. V dùsledku této chyby se deska stává nestabilní, mùže dojít až k znièení. Výrobce tedy nabízí možnost, vrácení základní desky. Veškeré náklady platí Abit.
21.07.2006 | Nový virus pro PowerPoint
Nový virus pro PowerPoint zaèal øádit, šíøí se pomocí elektronické pošty jako pøíloha *.ppt. Po otevøení takového souboru je do poèítaèe automaticky nainstalovaný tzv. keylogger. Ten má zaúkol sledovat vše co se na PC dìje (zaznaménavat hesla, pøesné stisknutí kláves apod.) zároveò si nechává zadní vrátka pro nainstalování dalších škodlivých programù.
21.07.2006 | Nejvìtší elektrárna v ÈR
Prototyp nejvìtší vìtrné elektrárny v Èesku a první v kraji Vysoèina postaví v sobotu montéøi u Pavlova na Jihlavsku. Dalšího týdne bude vstyèeno obøí rameno vysoké 150metrù. Investor této elektrárny není dosud znám. Dle pøedsta tamnìjšího starosty pøibudou peníze do rozpoètu pro opravu kanalizase a stavdu nového fotbalového høištì. elektrárna by mìla být tichá.
20.07.2006 | Spoleènost Elecom pøedstavila novou miniSD kartu
Byla pøedstavena nová pamìová karta miniSD od spoleènosti Elecom. Její kapacita by mìla nabízet až kapacitu 2GB. Lze si dokupit adaptér, který umožní používat miniSD kartu jako klasické SD pamìové karty. Cena zatím nebyla zvìøejnìna. Spoleènost Elecom chce svým výrobkem odpovìdìt na vzrùstající se poptávku po pamìových kartách.
18.07.2006 | Soutìž o základní desku Gigabyte a procesor Intel Core 2 Duo
Gigabyte pøichystal neobvyklou soutìž - pokud si na adrese která se vám otevøe kliknutím na nadpis této bleskovky zahrajete online hru, míèem trefíte od každého druhu robota ètyøi postavièky a odpovíte na jednoduché otázky (pøièemž zatrhnout jde jen správná odpovìï), dostanete se do soutìže o hodnotné ceny od Gigabytu.Vzhùru do hraní,soutìž trvá jen do 31.7!
18.07.2006 | Microsoft zažaloval distributory softwaru
Možná si øíkáte jestli nadpis není omyl, jestli to nemìlo být obrácenì a zase nìkdo nežaluje Microsoft. Tentkrát to tak ale skuteènì není, spoleènost skuteènì zažalovala 26 distributorù softwaru a to kvùli prodeji neoriginálních licencí. Microsoft tento krok bere jako varování proti ostatním distrinutorùm s podobnými praktikami.
17.07.2006 | Státy USA se zlobí na výrobce DRAM pamìtí
34 státù USA žaluje svìtové výrobce pamìových èipù za kartel.Spleènosti NEC,Infineon a další prý vytvoøily v letech 1998 až 2002 kartel za úèelem zafixování ceny pamìtí. Již v roce 2002 bylo vedeno s tìmito firmami podobné trestní øízení na které tento proces pøímo navazuje.
16.07.2006 | Pokles cen mobilních telefonù
Internetové obchody jako každý mìcís snižují ceny. Mobilní telefony stále klesají vycházejí nové modeli a staré již nemají takovou hodnotu. Sony Ericsson W700i je odlehèená verze Walkmanu W800i. Narozdíl od pøedchùdcù postrádá automatické zaostøování u dvoumegapixelového fotoaparátu. Tento mobil byl slevnìn o 1700Kè.
15.07.2006 | Japonským vránám chutná plastová izolace
V hlavním mìstì Japonska vrány požírají izolaci optických kabelù jimiž vede internetová sí. Tyto kabely mají bužírku o nìco tenèí než u telefoních kabelù, a proto si vrány vybírají tento typ kabelù. Díky neustáleu okusování kabelù mají již nasvìdová pøes 700 výpadkù intenetového pøipojení. Z izovaèní bužírky si staví hnízda.
15.07.2006 | Srážka meteroitu se zemí
Japonstí vìdci vytvoøili simulaci nárazu meteroitu se zemí. Meteorit by mìl být široký 230km, což odpovídá šíøce 7. nejvìtšího ostrova svìta - Honšú. Ihned po nárazu dojde k odloupnutí zemské kùry, jejíž èásti budou vymrštìny do výšky pøesahující 1000 km. Tyto obrovské kusy horniny posléze zaènou dopadat zpìt na zem jako všenièící kamenný d隝. Simulace zde
14.07.2006 | Freescale pøedstavilo MRAM pamì
Technologie MRAM (Magneto-resistive Random Access Memory) dosahuje rychlostí bìžných operaèních pamìtí, ale “vtip“ spoèívá v nevolatilnosti, což znamená, že se tyto pamìti uchovávají data i po pøerušení napájení, podobnì jako HDD nebo FLASH. Díky technologii MRAM mùže být start systému témìø okamžitý.
14.07.2006 | Intel bude propouštìt
Pøední výrobce mikroprocesorù se rozhodl propustit v nejbližších mìsících 1000 managerù. Propuštìní se nejspíše bude týkat i dalších 15 000 zamìstnancù. Intel si slibuje, že ušetøí 23 miliard Kè. Již v roce 2002 propustil 4000 lidí. Vše dìlá kvùli konkurenci AMD v poslední dobì zesílilo a získalo podíl trhu 21% oèekává se, že tento podíl bude navíšen na 30%.
13.07.2006 | 1.betaverze nového Firefoxu 2 ke stažení
Mozilla uvolnila 1. betaverzi nové verze 2.0 oblíbeného prohlížeèe Firefox. Ke stažení je na tìchto stránkách. Nový Firefox pøichází s øadou nových funkcí a vylepšení - velice užiteèná je napøíklad možnost znovuotevøení omylem zavøeného panelu. Co se týèe bezpeènosti, byla pøidána napø. ochrana proti phisingu.
11.07.2006 | 11.èervenec - sbohem Windows 98
Dnes, 11.èervence Microsoft oficiálnì ukonèil podporu staých Windows 98, Windows 98SE a Windows ME. Microsoft tím chce uživatele donutit k pøestupu na novìjší a bezpeènìjší software. Také nìkteré open-source projekty už u budoucích verzí se starými Windows nepoèítají - napøíklad Firefox 3.0.
10.07.2006 | Ricoh oznámil snímaè podporující ètyøi formáty optických médií
Ricoh oznámil vyvinutí snímaè zvládající HD-DVD,Blu-Ray,DVD a CD média.Mìl by umožnit výrobu pøehrávaèù a rekordérù umožòujících používání všech tìchto formátù. Problémem výroby byly rozdíly mezi technologiemi- Blu-Ray disky mají datovou vrstvu 0,1mm pod povrchem,ale u HD-DVD leží data až 0,6mm pod povrchem.
10.07.2006 | AMD prý koupilo ATI Technologies
Podle neoficiálních zpráv známý výrobce mikroprocesorù Advanced Micro Devices uzavøel smlouvu o spojení firem s výrobcem grafických èipù ATI Technologies. Obì spoleènosti si od tohoto obchodu slibují možnost pøístupu k dalším trhùm, které jim dosud zùstávaly uzavøené.
09.07.2006 | Velký èínský firewall prolomen
Èínský internet je od zbytku svìta oddìlen firewallem. Ten dohlíží, aby lidé nevyhledávali informace, ke kterým dle èínské vlády nemají mít pøístup. A právì tento firewall prolomili poèítaèoví experti. Poèítaèoví experti z cambridgeské univerzity testovali firewall posíláním datových paketù obsahujících slovo „Falun“, což je název vládou zavrhované náboženské skupiny.
08.07.2006 | Microsoft chce ukonèit nadvládu iPodu
Spoleènost Microsoft hodlá vydat nový pøehrávaè, který by mìl pøekonat konkurenèní iPod od Applu. Také by k pøehrávaèi mìl být dodáván vlastní program. Šíøí se zpráva, že by se mìl nový pøehrávaè od Microsoftu objevit o letošních Vánocích. Ale tato zpráva není potvrzena od Microsoftu.
07.07.2006 | Historie PC
S potìšením Vás upozoròujeme na novou sekci na našem webu. Jedná se o sekci Historie PC. Tato sekce bude zamìøena na hitrorické kousky výpoèetní techniky. Každý rok vždy schrneme do tzv. kostky co se v nìm událo a co tento rok pøinesl. Doufáme že, se Vám tato sekci zalíbí a že si èlánky v ní umístìné s radostí pøedètete.
07.07.2006 | Pøipravuje se Socket AM3!
Ano, je to tak. Nedlouho po uvedení Socketu AM2 AMD uvedlo, že chystá socket s oznaèením AM3. Hlavní novinkou bude možnost použít DDR3 pamìti. Neèekanì má ale být možné zasadit procesor patøící do patice AM3 do AM2, opaènì to ale nepùjde. Je to zpùsobeno tím, že zatímco AM2 podporuje jen pamìti DDR2, u AM3 si bude moct uživatel sám zvolit typ pamìtí.
07.07.2006 | Mít soukromou složku ve Win XP ? - MS se pøemohl
Ano. Toto koneènì po pìti letech, co je Win XP na svìtì, udìlal Microsoft. Sám jsem už ani nevìøil, že se tento zázrak vyplní a už jsem uvažoval o alternativních šifrovacích a heslovacích programech. Na microsoftu po ovìøení pravosti stáhnete program pro zaheslování. Podporovány jsou XPPro, XPHome, XPMCE se SP2.
06.07.2006 | Samsung vydává pamìti GDDR4 - nižší spotøeba, vyšší výkon
Samsung zahájil masovou výrobu svých GDDR4 pamšìových èipù mající velikost 512Mb a 32-bit sbìrnici. Výrobní proces je 80nm. Budou používány pro nové grafické karty, protože ve srovnání s GDDR3 na frekvenci 2 GHz mají až o 45% nižší spotøebu. Pøenosová rychlost GDDR4 se zvýšila ze 2.0Gb/s u GDDR3 na 2.4Gb/s.
06.07.2006 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry
Nedávno byl fotbal a tvùrci virù se na nìj soustøedili, jen aby vše znièili. Já vám teï pøináším info o aktuálním stavu virù: V tuto chvíli je stav ohrožení zvýšený (stupeò 2 ze 4) a aktuální pomìr infekcí je 1,1%, což je riziko velmi vysoké. Nakonec 3 aktuální nejvìtší hrozby: Win32/Bagle.gen.zip worm, Win32/Netsky.Q worm a Win32/Zafi.B worm
06.07.2006 | Xbox 360 nebude vlastnit HD DVD mechaniku
Microsoft se rozhodl, že do Xbox 360 nebude dávat HD DVD mechaniku. Konkurenèní firma SONY osadí svùj PlayStation 3 Blu-ray mechanikou. Z taktického hlediska to není zrovna nelepší krok ze strany Microsoftu. Kdyby do své konzole Microsoft pøece jen nainstaloval HD DVD z konzole by se hned stala vhodná konzole pro pøehrávání filmù s vysokým rozlišením.
05.07.2006 | Sbohem Win 98 a ME
Tyto dva operaèní systémy Win 98 a ME si zažili své. Microsoft si uvìdomil, že už je zbyteèné dále podporovat staré OS, proto ukonèí jejich podporu 11.èervence. Vývoj jde dopøedu a Microsoft se samozøejmì zamìøuje na Vistu. Win 98 a ME - odpoèívejte v pokoji.
05.07.2006 | Výpadek - Seznam se ještì nevzpamatoval
Taky jste si všimli, že ve veèerních hodinách 4.7.2006 vypadl portál Seznam.cz? Došlo totiž k problémùm s napájením v telehouse TTC Teleport v Praze Malešicích. Díky tomu bylo nedostupných hned nìkolik serverù, v nichž je právì i Seznam.cz. Pøedpokládá se, že výpadek byl zpùsoben pøetížením serveru velkým náhlým pøístupem návštìvníkù.
04.07.2006 | Nový Mac OS X 10.5 Leopard
Spoleènost Apple uvedla, že 7. srpna 2006 pøedstaví nový Mac OS 10.5, oznaèovaný jako Leopard. Ten bude funkèní jak na PC Mac s procesory PowerPC, tak i na platformì Intelu. Oèekávané vydání systému je plánováno na pøelom roku 2006/2007.
04.07.2006 | Èína tvrdá jako kámen
Tamní vláda naøídila všem internetovým kavárnám omezit pøístup k internetu studentùm. Vládì se nelíbí, že mnoho èíòanù hraje internetové hry a mají pøístup k násilným a obscénním materiálùm. Vždy je dennì online 110 mil. èíòanù online. Patøí tím k drùhé nejvìtší skupinì. Toto omezení bude trvat jen do konce školního roku, který trvá do poloviny èervence.
03.07.2006 | Vibrátor vibrující dle SMS
Nová technologie proniká i do odvìtví erotiky. Bezdrátový vibrátor ovládající se na dálku pomocí Bluetooth. Tato hraèka se jmenuje The Toy. Vibrátor vibruje podle SSM a také mùže vibrovat do rytmu MP3. Vše co potøebujete k utìšení své sexuální potøeby je mobil, který má Bluetooth a vibrátor The Toy. Cena vibrátoru je 9 000 Kè.
02.07.2006 | Qimonda dodává vzorky DDR3
V dnešní dobì se už na trhu uchytily pamìti DDR2 a to neznamená, že je konec technického vývoje. Už se mnoho spoleèností zaèalo zabívat nástupcem DDR2 a to bude samozøejmì DDR3. Spoleènost Qimonda je již tøetí spoleèností, která dodává vzorky pamìtí DDR3, ale je také první spoleèností, která dodává DDR3 SO-DIMM pamìti. Ty jsoun urèeny do notebookù.
01.07.2006 | Stížnost na Microsoft
Microsoft byl zažalován za program WGA "Windows Genuine Advantage", který zjižuje pravost Windows. Brian Johnson z Los Angeles prohlašuje, že nemá rád Microsoft WGA, protože tento program je podle nìho spyware. Nelíbí se mu informovanost o programu a také stahování s aktualizacemi. Podle Microsoft si mùže uživatel vybrat zda si chce WGA nainstalovat.
01.07.2006 | Tøetí betaverze IE 7.0
Dnes už to jsou asi dva mìsíce kdy vyšla druhá betaverze internetového prohlížeèe Internet Explorer 7.0. Nyní vyšla už tøetí betaverze. V betaverzi èíslo tøi se jen opravily chyby a dodìlaly další dodateèné prvky. Tato betaverze je urèena výhradnì operaènímu systému Windows XP. Finální verze by se mìla obìvit koncem tohoto roku.

06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ