VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

30.05.2007 | Pøipravte se na útok Leviathana
WinFast PX8800 ULTRA - Leviathan --> Tak se nazývá nová vodou chlazená GF8800Ultra od firmy Leadtek. Možno zapojit do SLI. Vodní chlazení je pøímo dodáváno s kartou, tudíž nehrozí, že byste si jej museli dokoupit za další peníze. Od toho se ale bude odvíjet jejich cena, která není ještì známa. Pøedstavena by mìla karta být na Computexu v Taipei.
29.05.2007 | PQI se také èiní: 256GB SSD
Ano, ano, ètete správnì. Ne, nemáte pravdu, není to sen. Power Quotient International uvedla novinku v podobì nového velkého SSD disku Turbo+ s kapacitou až 256GB. Další novinka PQI se hlásí jako výmìnný disk 32GB PCI-E SSD do Express Card slotu. Také je možno zhlédnout CF Turbo+ kartu 226x 16GB (38 MB/s.) a 1,8" 32GB SSD na ZIF rozhraní
29.05.2007 | OCZ Techonology vyrábí již vlastní DDR3 moduly
I pøes to, že cena zatím nebyla zveøejnìna, bude zøejmì vysoká. První vlna, kterou nás OCZ zavalí bude v podobì dual kitù PC3-8500 (1066 MHz) a PC3-10666 (1333 MHz) DDR3 a jen o 0,1V vyšším napìtím než požaduje JEDEC - tedy má napìtí rovných 1,5V. Zatím se moc neuplatní, ale jakmile budou první desky k dostání v obchodech, urèitì se najdou nadšenci
27.05.2007 | Ekologiètìjší Intel již brzy
Spoleènost Intel se rozhodla pøejít na ekologiètìjší výrobu svých procesorù. Tyto procesory budou 45nm a budou se budou vyrábìt bez olova. Mìlo by se jednat o Core2 Duo, Core2 Quad a Xeon. Výroba technologií 45nm Hi-k se plánuje na 2/2 tohoto roku. Hi-k -> 45nanometrová kovová hradla a izolací s vysokou dielektrickou konstantou,
24.05.2007 | Co je zadarmo, to se poèítá
PC specialista Didier Stevens se pokusil udìlat test a úspìšnì. Zadal na internet vìtu: "Je váš poèítaè bez virù? Zde si ho nakažte!" Nìkteøí na to klikli omylem a ti další byli buïto zvìdaví nebo hloupí. Nicménì v odkazu vir nebyl. Byl to jen experiment, kterým chtìl dokázat zneužití reklamních systémù.
24.05.2007 | MS tvrdìji stíhá upravované Xboxy 360
Konzoly je možno upravit ("oèipovat"), aby pøehrávaly i pálená DVD s hrami. Tomu chce MS zabránit tak, že hned zablokuje pøístup na Xbox Live tomu uživateli s upravenou konzolí. Tím chce MS zabránit prodávání pálených her na svùj Xbox. Prostì oèipované Xboxy nebudou moci jít na Xbox Live. Uživatelé s oèipovanou konzolí však o svùj úèet nepøijdou.
23.05.2007 | Dell se èiní: Nový herní PC od Dellu
Tento nový super herní stolní poèítaè hrdì nese název XPS 720 H2C. Bude obsahovat: Core 2 Extreme QX6700 2,66@3,46GHz, 2x2GB DDR2 Dominator od Corsair, 2x nVidia GeForce 8800GTX 768MB v SLI, Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic, MB s nVidia nForce 680i SLI LT, 2x 160GB 10000RPM v RAID5, 2x Blu-Ray a 24" LCD UltraSharp 2407FPW. Uff
23.05.2007 | Oficiálnì: Windows Server 2008
Nový Windows Server pod kódovým oznaèením „Longhorn“ byl na konferenci WinHEC oznámen oficiálnì název nového Server systému - tedy Windows Server 2008. Jak již název napovídá, nahradí dosavadní verze Windows Server 2003, ze kterých pùjde upgradovat na tuto vyšší verzi. Je vyvíjen v 32bit a 64bit.
22.05.2007 | Spam a reakce lidí
Spamy propagující pornografi a sex jsou 280 krát uèinìjší než spany propagující viagru a jiné medikamenty. Procento uživatelù, které se pøes spam dostanou na stránku s erotickým obsahem je 5,6% oprti viagø, kde je to 0,02%. I díky takto malé uèinnosti s fimám vyplácí spamy rozesílat.
22.05.2007 | Skotsko dalo již druho pokutu
Velká Británie udala již druhou pokutu v hodnotì 1300 liber za spamování shránky Gordona Dicka. Tento pán si firmì stìžoval proè mu firma odeslala tento mail. Firma odpovìdìla a o se jí stalo osudným. Naèeš popíral, že by jednala protiprávnì. V dùsledku toho byla firmì udìlena pokuta.
21.05.2007 | Samsungova 8GB microSD karta
Velký mág Samsung chystá uvést 8GB microSD pamìovou kartu. Velikostí je jak palec od ruky. Bude využita pøedevším v PDA a v mobilech. Rychlost ètení/zápis je 16/6 MB za sekundu, což je pøímo úchvatné. Na tuto kartu lze tedy nahrát až pøes 2000 MP3 nebo jeden velký celoveèerní filmek.
21.05.2007 | Seznam má obrázky
Podobnì jako Google.com, tak ji proslulý Seznam.cz spustil nápadnì podobnou službu na vyhledávání obrázkù podle jména. Tìžko øíci jaké vyhledávání bude lepší zdali google nebo seznam. Osobnì si myslím, že ze strany seznamu to byl velice dobrý tah, jak si udržet klientelu.
17.05.2007 | CAD pøes web
Tiskový ovladaè Accxes, který slouží pro rychlý tisk souborù v aplikaci CAD se rozšíøila o podporu souborového formátu DWF. Tento formát pøedstavila firma Xerox , jedná se o zkratku DWF - Design Web Format. Formát je plnì otevøený a je zabezpeèený. Mìl by sloužit pro efektivní výmìnu aplikací vytvoøenou pøes CAD.
16.05.2007 | Rozhovor s adminem MVW - Tenrym
Pøipravil jsem pro Vás rozhovor s adminem webu MVW - Tenrym, který je prospìšný pro obì strany hlavnì, co se návštìvnosti týèe. V rozhovoru se dozvíte hlavnì vìci kolem internetu a poèítaèù samozøejmì i jeho minulost, jeho první hry a PC. Tak ètìte a chcete-li, mùžete na fóru/poradnì naspat komentáø ;-). Have fun...
15.05.2007 | Fujitsu myslí na notebooky
Tato nová série MHY2 BH bude pro notebookové použití pøedevším (2,5") a vynikne kapacitou 250GB a rychlostí otáèení ploten 7200RPM a stává se tak prvním diskem vùbec s takovou rychlostí. Zápis na disk nespotøebuje více než 1,9W a v klidovém stavu se hluk nedostane pøes hodnotu 2,4dBA. Pøedpokládaný èas vydání je konec druhého ètvrtletí.
15.05.2007 | Core 2 Extreme QX6800 v novém...
Název mohl napovìdìt, že s tímto procesorem nebude vše OK. Ano, tento procesor prošel zmìnou a ta je ve steppingu G-0, který nahradí dosavadní B-3. Výhody jsou podle Intelu maximální teplota jádra z 54,8°C na 64,5°C. To ocení hlavnì taktéøi, což se promítne pøedevším do vyšší frekvence. TDP není známo. Objevit na trhu by se mìly 16.6.2007
15.05.2007 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (14)
Po delší chvíli si viry opìt našly èas k útoku. Vyzbrojily se pomìrem infekcí 6,4% za zvýšeného stupnì ohrožení (2). Nejvìtší jejich zbranì jsou v podobì: varianty Stration.XW worm, Netsky.Q worm a Win32/Netsky.B worm. Podrobnì jinak situaci peèlivì sleduji, tak vám dám vèas vìdìt. Aktuílní virová databáze je: 2267 (20070515). NODu zdar a virùm prd...
14.05.2007 | AMD vyhodilo 430 lidí
A máme tu další vyhazování. Spoleènost AMD vyhodila 430, což oproti INTEL není tolik. O práci pøišlo 2,6% z celkového poètu 16 823. S podivem, že ani inženýøi práci nemají jistou. Vhazovalo se v Texasu, Ontariu, Kalifornii. Nìmecké poboèky byli propouštìní ovšem ušetøeny.
13.05.2007 | All in one: DVD, tuner, LCD TV
Firma Evesham vymyslela nový LCD monitor, konkrétnì model DA104, který má v sobì zabudovaný DVD pøehrávaè i TV tuner. Je tedy možno pouštìt si DVD nebo sledovat televizi. Díky vestavìnému USB portu dokáže komunikovat i s flash diskem a dokonce i s èteèkou karet 3v1. Monitor: 10,4" (26,42cm), 640x480, 16mil barev. Kontrast má pouze 150:1. Cena 199 liber, cca 8200Kè
13.05.2007 | Designed exclusively for AM2
Objevily se nové pamìti, tedy spíše 4GB pamìový kit OCZ PC2-5400 Titanium AM2 Special Edition, který kamarádí jen s procesory AMD na AM2. Pamìti jsou dostupné v 2x2GB verzi a bìží na 667MHz. Latence nic moc na tu frekvenci 5-5-5-15, vìøím však, že se dá rapidnì snížit. 1.8 - 2.0V, heatspreder. Také byly moduly optimalizovány pro 64bit Linux i Windows Vista.
10.05.2007 | O2 TV pøekroèilo již 30 tisíc zakazníkù
O2 TV je televize, která se pøenáší pøes ADSL pøipojení a za necelý rok existence této technologie O2 nasbíralo 30 tisíc zákazníkù, že by za to mohl samo instalaèní balíèek, který zaèala O2 v lednu nabízet. Telefónica O2 navíc tvrdí, že objednávky stále stoupají. Další zajímavostí je videotéka, která nabízí již 400 filmù.
10.05.2007 | LAN pøes SDH
Spoleènost RAD Data Communications pøedstavila RIC-622GE - konvektor z Ethernetu na SDH, kter transponuje provoz gigabitového Ethernetu pøes linky STM-4. RIC-622GE dovoluje propojit dvì vzdálené sítì lan pøes infrastrukturu založenou na SDH, snadno se konfiguruje a po zapojení se dá ihned používat. RIC-622GE je také vhodný pro pøenášení páteøního provozu IP DSLAM pøes sítì SDH.
10.05.2007 | SMS pøes ICQ zdarma
O2 a Vodafone pøedstavili novou službu. Každý zákazník dostane balíèek 15 SMS zpráv a za každou obdrženou odpovìï limit zvýší o 5 SMS zpráv. Je to šikovný marketinkový tah, jak si udržet zákazníky. T-Mobile nic takového zatím neplánuje, v SMS po internetu byl vždy o nìco pozadu.
09.05.2007 | (Ne)bezpeènost USB diskù
Objeven nový virus, který se po pøipojení USB disku nahraje na flash pamì. Tento vir se jmenuje W32/SillyFD-AA a šíøí se tak, že po pøipojení disku se nainstalují ovladaèe a spolu s nimi i tento náš vìrný kamarád W32/SillyFD-AA. Tento typ šíøená se využíval hlavnì døíve, kde se viry šíøily pomocí disket
07.05.2007 | Pøenosných 200GB
Doba, kdy USB klíèenky už nestaèí je tu. Proto právì spoleènost Servodata vyrobila a zaèala jako první v ÈR prodává 2,5" disky znaèky Toshiba o celkové kapacitì 200GB. Tento harddisk podporuje kolmí zápis a disponuje rozhraním SATA a za svou vyrovnávací pamì 8MB se stydìt také nemusí.
07.05.2007 | Intel vyhodil 1000 Mexièanù
Intel se rozhodl pro levnìjší pracovní sílu v Èínì, kam v poslední dobì smìøuje svojí výrobu. V továrnì známou pod jménem FAB11X pøišlo o práci cca 1000 Mexièanù, již nebyli potøebné. V dobì kdy si Intel posílil svojí pozici a vydìlal za první ètvrtletí 1,6 miliardy dolaru èistého zisku je toto možná zbyteèní krok.
06.05.2007 | První 1066MHz èipy DDR2 od firmy Micron
Urèitì si øeknete, co to je za blábol, když již dnes existují moduly dokonce i na 1200MHz. Tyto pamìti však obsahovaly povedené pøetaktované èipy DDR2 na 800MHz a se zvýšeným napìtím a tím pádem i vyšší teplotou a možností rychlé smrti. Micron pøišel se svými èipy taktovanými na 1066MHz pøi 1,8V. 1èip = 1Gbit (128MB). Moduly budou od 512MB do 2GB.
06.05.2007 | Notebook pro Indické lidi za $10
Po zvýšení ceny notebooku, jenž vznikl z projektu OLPC (, což znamená One Laptop Per Child = jeden notebook na jedno dítì), chce Indie vyvinout a prodávat vlastní notebook za $10. Pùvodní notebook stál $100. Jeden student a vìdecký institut v indickém mìstì Bangalore. Tím se cenu podaøilo snížit až na $47. Indie si však vše vyrobí pøímo u sebe za $10
05.05.2007 | Levé Storage nové úložistì dat
Nároky na servery ohlednì uložený dat, jsou èím dál tím vyšší proto firma Hewlett Packard. Nový úložný systém se jmenuje All-in-one System Storage 1200, který dokáže uchovat až 3 TB dat. Cena tohoto úložného systému je 8 759 dolarù, což je v pøepoètu 176 000Kè.
04.05.2007 | Docs and Spreadsheets od Google
Google oficiálnì prohlásil za své vlastní produkty Docs and Spreadsheets, které mají nahrazovat dosavadní PC aplikace Word a Excel. Tyto produkty jsou dostupné zcela zdarma v pøípadì, že máte gmail. Jsou pomìrnì vhodnými náhradami za Microsoft Office. Bohužel je dosud špatná kontrola èeské gramatiky.
04.05.2007 | iPod Shuffle v podání Creative: Nový Creative ZEN Stone
Slovo "stone" øíká, že je to nìco s kamenem. Design tak opravdu vypadá. Je to lesklý malý MP3 pøehrávaè, jenž by mìl konkurovat MP3 pøehrávaèi iPod Shuffle os Apple. Prodává se jen v 1GB verzi a na jedno nabití vydrží až 10 hodin (iPod Shuffle až 12). Barvy jsou bílá, rùžová, èervená, zelená, modrá a èerná. Prodává se za $40; cca 1100Kè a váží jen 18,5g.
04.05.2007 | AMD pøedstavilo 65nm Turiony 64 X2
Turiony od AMD jsou známé procesory v noteboocích. Po koupi ATI mìlo AMD malé problémy s financemi a proto možná vydalo Turion64 X2 na 65nm SOI výrobním procesu. To bude mít za následek údajnì nižší spotøebu i náklady. Jsem zvìdav, kdy AMD pøinese koneènì nìjaký nový typ svého mobilního procesoru. Poøád jen snad pár typù Turionù...
03.05.2007 | Ready Boost flash od OCZ
Pamì VBoost od OCZ pøichází, aby doplnila stále více potøebnou operaèní pamì. Tento disk nemá žádné oddìlitelné oddíly, ale je vysouvací, tudíž nehrozí napøíklad ztráta krytky konektoru. Bude se prodávat v kapacitách 1 GB, 2 GB a 4 GB, kde záruka je bude poskytnuta na 3 roky. Ceny flash pamìtí nejsou známy.
03.05.2007 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (13)
Virový stav je zase pro tentokrát klidný. Vždy jsou taková krátká období bouøe a dlouho pak bez deštì. Dlouho je teï stav normální (1) a aktuální pomìr infekcí nepøekroèí 1%. 3 nejvìtší aktuální hrozby jsou pro tuto chvíli Aktuální hrozby: Netsky.Q worm, varianta viru Sober worm, Netsky.AP worm. Tak záplatujte vaše antiviry. NODu zdar a virùm prd....
01.05.2007 | Intel udìlil certifikaci Hynix DDR3
Intel certifikoval pamìové moduly DDR3 pro práci s intelovskými èipsety. První moduly budou mít kapacitu 1GB a 2GB a budou prodávány ve frekvencích 800MHz na CL5 a CL6 a 1066MHz na CL7. Jediná výhoda je v tomto o 25% nižší spotøeba, která bude smazána nìkolikanásobnou cenou. Koncem roku plánuje ve velkém Hynix tvoøit 80nm 1Gbit DDR3 èipy.

09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ