VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > ExternĂ­ box IB-360U-B-BL
Nepřihlášený návštěvník

ExternĂ­ box IB-360U-B-BL

Neustálá potøeba mít u sebe velké množství dat nás mùže uchýlit k myšlence zakoupení externího boxu pro pevný disk. Toto øešení je dobré pøedevším pro ty, kterým nestaèí obyèejná 1 – 8 GB flash. V dnešní dobì je nepøeberné množství tìchto externích boxù a nad výbìrem není tøeba strávit dlouhé hodiny jako tomu je napøíklad u základní desky.

Na èem závisí výbìr

 • jakĂ˝ chceme použít pevnĂ˝ disk
 • z jakĂ©ho materiálu je externĂ­ box
 • kolik chceme do boxu investovat
 • pøes jakĂ© rozhranĂ­ chceme disk pøipojovat

Po rozøešení tìchto základních problému se mùžeme dát smìle do koupi externího boxu. V našem pøípadì byl použit Seagate Barracuda 320 GB 7200 ot. Jedná se o ATA disk, proto byl zvolen právì IB-360U-B-BL, který ATA podporuje, dále vyhovoval všem dalším požadavkùm. Masivní hliníková konstrukce s kvalitním hliníkovým podstavcem, tvoøila ne jen dobrou stabilní základnu, ale i dobré chladivo. Tohle vše je doplnìno o modrou diodu, která indikuje stav HDD. Tato dioda oproti jiným modelùm šla vypnout jednoduchým stisknutím tlaèítka. IB-360U-B-BL disponuje USB 2.0 rozhraním, které je zpìtnì kompatibilní s USB 1.0. Dosažená pøenosová rychlost po zapojení do USB 2.0 je 480 MB/s což je pomìrnì dostaèující oproti USB 1.1 kde nerychlost pohybovala kolem 12 MB/s. To je poøádný rozdíl ne? Napájení pøes USB není ovšem dostaèující a tak k externímu boxu výrobce dodává napájecí adaptér. V pøípadì, že byste chtìli pøipojit disk k systému Windows 98 , je dodáván ovladaè. IB-360U-B-BL podporuje ATA disky na rozhraní 100/133. Podporované systémy jsou Windows 98SE/2000/XP/Vista, Mac OS.9.0 a vyšší. Co se rozmìrù týèe jedná se o standardní velikost 220 x 130 x 37 mm.

ExternĂ­ box IB-360U-B-BL

Design IB-360U-B-BL

IB-360U-B-BL se prodává ve dvou variantách støíbrná a èerná. My jsme volili èernou variantu, která pùsobí velice elegantnì. Jak již bylo øeèeno jedná se o stabilní externí box. Zápor na èistém matném èerném povrchu je snad jen jeden. Po doteku prstù na matný povrch jsou jasnì viditelné šmouhy. Z pøední strany narazíme na znak výrobce, který je vybarven do støíbrna a velice dobøe tak kontrastuje s jinak èerným povrchem. Na podstavci jsou protiskluzné nožièky. Harddisk a vysouvací šuplíèek je zajištìný nìkolika malými šroubky.

Instalace disku

Do externího boxu IB-360U-B-BL jsme instalovali Seagate Barracuda 320 GB 7200 ot, který nejevil nejmenší problém. Nejprve bylo nutné vysunout šuplíèek, posléze vložit pevný disk pøipojit napájecí a datový kabel. Celý disk zajisti ètyømi šroubky. Šuplíèek zasunout a i ten nakonec zajistit ètyømi šroubky. V balení byl i jeden náhradní šroubek.

ExternĂ­ box IB-360U-B-BL ExternĂ­ box IB-360U-B-BL

ShrnutĂ­ specifikacĂ­

Parametry
 • RozhranĂ­: USB 1.0 - 2.0
 • Podporovaná zaøízenĂ­: 3,5" HDD, Ultra ATA 100/133 rozhranĂ­
 • Rozmìry: 220 x 130 x 37 mm
 • PodporovanĂ© operaènĂ­ systĂ©my: Windows 98SE/2000/XP, Mac OS.9.0 a vyšší

Obsah balenĂ­:

 • ExternĂ­ box
 • USB kabel
 • NapájecĂ­ adaptĂ©r
 • MontážnĂ­ šroubky
 • CD s ovladaèi

Klady a zápory

 • + kvalitnĂ­ provedenĂ­
 • + pìknĂ˝ design
 • - mĂ­rnì tìžší šuplíèek
 • - zbyteènì moc šroubkĂą
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 12.05.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 6728x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ