VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Seagate Barracuda ES ST3400620AS - V obležení kapacitou
Nepihlen nvtvnk

Seagate Barracuda ES ST3400620AS - V obležení kapacitou

Seagate Barracuda ES ST3400620AS

Každý známe firmu Seagate, výrobce pevných diskù, který nedávno koupil Maxtor. Prodává velmi tiché, výkonné a spolehlivé disky. V tomto èlánku vám pøedstavím Seagate 400GB 7200.10 s podporou NCQ, což je vylepšená verze øady 7200.9. V recenzi si ukážeme testy harddisku, jako je pøenosová rychlost, pøístupová doba, využití CPU atd...

Souhrnné informace v bodech:

 • Typ disku: interní
 • Formát: 3,5“
 • Vyrovnávací pamì: 16MB
 • Rozhraní: SATA 3 Gb/s (2)
 • Rychlost ploten: 7200rpm
 • Kapacita: 400GB
 • Prùmìrný vyhledávací èas: 8,5ms
 • Napájení: SATA

Tento 400GB disk øady ES se SATA2 podporuje rozhraní s Native Command Queing technologií (NCQ), díky nìmuž lze dosáhnout vyšších pøenosových rychlostí. Zkratka ES znamená Enterprise Storage, v nichž je hlavní prioritou spolehlivost a vysoký výkon, proto by nebylo špatné využit je i v RAIDu do menších levných serverù. Jako pøepínaè mezi rychlým a pomalým SATA slouží jumper, hned vedle ostatních konektorù u disku. Záruka disku je na 5 let, což si myslím, že je dobré.

V dnešní dobì je potøeba velká kapacita a také rychlost a spolehlivost. Tento disk má všechny tyto vlastnosti, pøi zachování nízké hluènosti (spíše bych mìl øíkat tichosti ;-D). Disk potøebuje dobré chlazení. A jak bylo øeèeno výše, zkratka ES znamená, že hlavní prioritou je spolehlivost a vysoký výkon. To sedí pøi pohledu na kapacitu. Disk mùže obsahovat až 400(372)GB dat a na to aby je dokázal uchovat, musí být spolehlivý. A na to, aby s daty dokázal rychle a efektivnì pracovat, je zapotøebí vysoký výkon.

Seagate Barracuda ES ST3400620NS - HD Tune 2.53

Já osobnì tento disk mám v hliníkovém èerném SATA šuplíku Vipower s jedním tichým ale úèinných vìtráèkem. Když jsem totiž výše zmínil slùvko chlazení, myslel jsem to doopravdy, ne jen jako srandu :-). Disk se jako každý jiný zahøívá, díky jeho výkonu ale o kousek více, než ostatní. Proto jsem také ve svých Windows XP aktivoval funkci v napájení: Vypnout pevné disky v neèinnosti. Jelikož teplota nad 40C a neustálý chod bìžným diskùm škodí, Windows mi ho pøi neèinnosti zastaví. Tím se sníží teplota na i 25-30C v závislosti na okolní teplotì, ušetøí se za energii a ještì prodloužíme životnost disku. Asi se divíte proè se mi 400GB disk zastaví pøi neèinnosti a mùj systémový 200GB disk ne. Je to tím, že 400GB opravdu není využíván, mimoto systémový je neustále využíván systémem.

Musím ale øíct, že Seagate to s hluèností nepøehání. V pomìru cena/výkon/hluènost/kapacita/spolehlivost vyjde tento disk jako jeden z tìch nejlepších. Již jeho parametry totiž vybízejí k použití ve výkonných profesionálních stanicích. Bohužel mám na desce jen SATA 1,5Gb/s, tak výsledky nebudou pøesné. Ale i tak se dá poznat rozdíl v rychlosti oproti jiným diskùm.

Jinak zapojení disku bylo snadné. BIOS automaticky rozpoznal nové zaøízení. Po pøihlášení do Win XP byly nainstalovány potøebné ovladaèe. Musel jsem poté do správce zaøízení, pøiøadit disku jednotku a naformátovat ho. Po restartu vše jelo OK.

Dále již následují jen benchmarky:

Seagate Barracuda ES ST3400620NS - HD Tune 2.53

Na obrázcích si mùžete všimnout teploty disku. Ve všech je teplota 24-25C a jen v po nároèném dlouhém testu rychlosti teplota stoupla na 30C. Maximum tohoto disku pøi chlazení v hliníkovém boxu nikdy nepøesáhne 35C.

Cena: cca 3500Kè

Klady a zápory

Klady

 • Vysoký výkon, spolehlivost a pøenosová rychlost
 • Velká kapacita v pomìru k cenì
 • Tichost

Zápory

 • Zahøívání (Dá se hravì snížit chlazením)

Závìr

Tento 400GB disk je velmi rychlý, tichý a spolehlivý. Díky velké cache - vyrovnávací pamìti o kapacitì 16MB je i vhodný do nároèných stanic a serverù. Disk se mùže pøipojit pomocí SATA2 konektoru. Vyhledávací doba také nepatøí mezi špatné - 8,5ms. Celkovì si myslím, že by bylo vhodné použít tyto disky dva v RAID0 pro nejvyšší rychlost pøi zachování spolehlivosti.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 07.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6126x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ