VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše
Nepihlen nvtvnk

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Preview: Tak se poštìstilo a dostala se mi do rukou opravdu rychlá flash pamì Patriot Xporter XT Boost (part number PEF16GUSB), jejíž výrobce je známý pøedevším pro svou produkci kvalitních operaèních pamìtí. Patriot dokáže èíst z pamìti opravdu úžasnou rychlostí 150x. V dnešní dobì je totiž opravdu velice výhodné koupit si nìjakou tu velkokapacitní flash pamì.

Úvod

Patriot Xporter XT Boost s 16GB pamìti jsem vlastnì objednal mamèinì kolegyni z práce, které chodím spravovat poèítaè. Požadovala velkou pamì, kam by si mohla ukládat svá data – pøedevším fotky, dokumenty a videa. A to nejen jako zálohu dat, ale i pro pøenášení, popøípadì na ukázku fotek svým známým. Já bych se spíše pøiklonil k záloze, jelikož onen PC má již také nìjaká ta léta za sebou a mohlo by se stát, že by HDD z nièeho nic odešel a data by byla tìžko obnovitelná, ne-li úplnì neèitelná. Navíc Patriot svùj flash disk udìlal odolný vùèi vodì a nárazùm, které dokáže absorbovat, aniž by byl poškozen. Je to zajištìno díky velmi, asi 3mm, tlusté vrstvì gumy, která pøekrývá celý flash disk. Tedy i z velmi vysoké výšky by dokázala pøežít. I vyprání v praèce nebo plavbu venku v louži :-). Aby byla odolnost dokonalá víèko na USB konektor je též gumové.

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Patriot Xporter XT Boost je pøipojitelný pomocí USB 2.0 (kompatibilní je i se starším USB 1.1, nevyužije však takovou rychlost), USB bohužel není pozlacen pro lepší vodivost. Je Plug & Play kompatibilní na systémech Windows XP/Vista, Mac OS X a samozøejmì i Linux. Není potøeba žádné další pøídavné napájení, nebo Patriot Xporter XT Boost èerpá všechnu energii potøebnou pro svùj chod z USB konektoru. Ovladaèe též nejsou tøeba. Vše se nainstaluje bìhem krátkého okamžiku samo a pak jen hurá a mùžete vesele používat.

Balení, otevøení, prvotní dojmy

Pøi objednávání jsem kladl dùraz na odolnost a kapacitu. Rychlost byla vedlejší, nebo tento Patriot Xporter XT Boost bude využíván jako úložné médium pro zálohy domácích fotografií, videí a dokumentù. Když se mi balení dostalo pod ruku, nemohl jsem ho žádnými lidskými metodami otevøít. Po neúspìšné vzájemné domluvì mezi mnou a nevzdávajícím se balením s flash diskem Patriot Xporter XT Boost pøišel na øadu nùž. Celé balení se velice bránilo a otevírání bylo i s takto mocným nástrojem velice obtížné. Napomáhal tomu silný plastový obal, který byl do sebe navíc zataven. Jsem zastáncem názoru, že je lepší domluva, avšak ten den jsem musel pravidlo porušit.

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Provedl jsem nìkolik testù

HD Tune 2.55

Zápis malých souborù (512B – 32kB)

Rozmezí jsem zde stanovil na 512B až 32kB. Proè zrovna 32kB? No pøi této velikosti souborù byla pøenosová rychlost na 23MB/s. Vlastnì èím menší soubory tím pomalejší je rychlost. Všimnìte si, že s velkými soubory ubývá zatížení procesoru a pøibývá rychlost pøenosu. Viz níže

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Zápis velkých souborù (64kB – 8MB a více)

Jak si mùžete všimnout, rychlost byla témìø konstantní, respektive oscilovala mezi 29,3MB/s a 31,5MB/s. Propustnost by se tedy dala zaokrouhlit na 30 MB/s. Zápisy probíhaly od velikosti 64kB do 8MB. Všechny testy v tìchto velikostech byly témìø totožné a v prùmìru by tedy všechny testy vyšly kolem 30MB/s. Je to dáno faktem, že CPU se nemusí namáhat se zápisem stovek malých souborù.

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

HD Tach 3.0.4.0

Rychlost se zde projevila naprosto stejnì v testu 8MB a 32MB, proto zobrazuji pouze jeden obrázek s výsledkem testu. Výsledky, jak si mùžete povšimnout, jsou stejné, tj. kolem 30MB/s. Pøístupová doba stejná - 0,8ms, stejnì jako zatížení procesoru. Pojïme se podívat na další testy rychlostí.

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

DiskBench 2.0.4

Benchmark DiskBench jen potvrdil rychlosti obou pøedchozích testù a navíc pøidal ještì rychlost kopírování dat. Ta by se dala srovnat zhruba s rychlostí zápisu. Na obrázku níže, jenž jsem pro vás zpracoval, si mùžete prohlédnout detailnì všechny hodnoty. 29,3MB/s read (ètení), 13,6MB/s write (zápis), 10,1MB/s copy (kopírování). Testy probíhaly za pomoci testovacího 700MB souboru.

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Využití

Využijí lidé, kteøí potøebují mít data rychle dostupná, stále pøi sobì, nebo mít prostì jen velké a rychlé zálohovací úložištì dat. Velké uplatnìní najde Patriot Xporter XT Boost hlavnì také ve Windows Vista jako ReadyBoost pro zlepšení výkonu celého systému. Využití najde Patriot Xporter XT Boost asi také u managerù, kteøí stále pøenáší dùležitá data mezi kanceláøemi k šéfovi a nazpìt. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou data pak ještì více v bezpeèí a nehrozí, že by se znièila po nechtìném vyprání kalhot i s flash diskem.

Patriot udává èísla, kolik písnièek nebo fotek je možno nahrát na tento 16GB flash disk. Na 16GB Patriot Xporter XT Boost nahrajete 18192 minut MP3 v kvalitì 128kbps a 13648 minut MP3 v lepší kvalitì 160kbps. Muziky ve formátu WMA naopak nahrajete 20992 minut v 96kbps kvalitì a 16048 minut v 128kbps kvalitì. Dále Patriot udává jiná velmi zajímavá èísla. 2/3/4/5/6Mpix fotoaparát dokáže uložit na 16GB Patriot Xporter XT Boost 19051/14003/8623/6450/5390 fotek. (Toto jsou jen pøibližná èísla)

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Celkové zhodnocení výkonu

Èím vìtší poèet menších souborù byl, tím pomalejší bylo samotné nahrávání a procesor byl zamìstnán do 50%. S velkými soubory zátìž nebyla velká a rychlost pøenosu byla opravdu obrovská. Máte-li silný nìkolika jádrový procesor, vìtší zatížení procesoru na výkonu ani nepocítíte. Horší to bude s pøenosovou rychlostí malých souborù, jako u každé flash pamìti.

Rozmìry a vzhled

Rozmìry jsou vskutku kompaktní – jen 11x66x19 (VxŠxD mm). Vzhled je elegantní, stylový, ale pøitom nijak nevyboèuje z konceptù ostatních flash pamìtí. Rohy jsou pìknì zaobleny. Vše je kryto èernou gumou a na povrchu každé strany je nápis Patriot XT 16GB. Guma má matnì upravený povrch, a tak se dobøe drží a nejde na ní tolik vidìt špína. Flash disk Patriot obsahuje další dva dùležité prvky, mezi nìž patøí poutko a víèko. Víèko slouží logicky k uzávìru. Tvoøí tím celistvý obal, který odolává nárazu a vodì. Vièko já hodnotím trochu negativnì, nebo se snadno vysune, což mùže zpùsobit jeho ztrátu nebo zhoršenou odolnost. Poutko je v pomìru k tìlu flash disku masivní. I tak bych se však bál ho dát na klíèe nebo na poutko, které dostanete od Patriotu pøímo v balení jako pøíslušenství. Vzhled doplòuje stavová LED dioda, která je jen na jedné stranì. Informuje o aktuální èinnosti a neèinnosti.

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Pøíslušenství

Recenze Patriot Xporter XT Boost - rychlost nade vše

Prodlužovací konektor | Šòùra na krk

Cena: cca 1700Kè s DPH (ke dni 20.5.2008) – part nubmer PEF16GUSB

Závìr

Patriot Xporter XT Boost je za tu cenu opravdu rychlá pamì. Musím podotknout, že pokud uvažujete o nové flash pamìti, rozhodnì se vyplatí o pár stovek navíc investovat a poøídit nìjaké kvalitní dìlo, mezi které se mùže právem øadit i Patriot Xporter XT Boost 150x s rychlostí až 30MB/s o kapacitì 16GB. Rychlost je proto velmi využitelná v technologii ReadyBoost u Windows Vista a zvýšit si tak rychlost. Samozøejmì že lze poøídit 2GB, 4GB, 8GB i 32GB verze! V dnešní dobì mi pøijde 16GB jako optimální v pomìru k cenì, která se bude stále snižovat. Patriot Xporter XT Boost je navíc zabalen spoleènì s doživotní zárukou. To vše z nìj dìlá rychlého velikána, jenž se nemusí bát postavit se proti tìm nejlepším kolegùm jiných výrobcù.

Klady a zápory

Klady

  • Rychlost
  • Odolnost
  • Pìkný design
  • Modrá stavová kontrolka
  • Pøíslušenství
  • Certifikace Windows Vista ReadyBoost
  • Doživotní záruka

Zápory

  • Žádná SW ochrana dat
  • Víèko na USB by mohlo být tužší (snadno mùže být ztraceno)

Za zapùjèení flash pamìti Patriot Xporter XT Boost dìkuji své obdivovatelce Jarce K. :-)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte rychlé flash disky výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 22.05.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 16914x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 26.05.2008
Jaký disk bude nejrychlejší to nevím, ale hledej mezi rychlými :-). Corsair Voyager (non GT) jsem testoval pøed pùl rokem ( http://vseohw.net/clanky/recenze/corsair-flash-voyager-2gb ), je i v souvisejících èláncích zde pod èlánkem. Ohlednì zápisu malých souborù - ono taky záleží na tom jak malé ty soubory budou. Co se týèe porovnání s Kingston DataTraveler HyperX nevím, chce se podívat tøeba na zahranièní recenze.

Exik - 26.05.2008
Zajimavy flashik -docela by mne zajimalo porovnani s Kingston DataTraveler HyperX nebo Corsair Voyager GT :-) palec ...a jeste bych chtel vedet ktery flash disk je asi nejvhodnejsi na cteni/zapis malych souboru napr. na instalace os z flashky (bootovani)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ