VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano!
Nepihlen nvtvnk

SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano!

SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano!

Pamìovou kartu jsem si objednal pro svùj telefon HP iPAQ 514, jelikož interní pamì nebyla nijak extra velká. Katru jsem chtìl kvùli filmùm a hudbì. Koupil jsem a níže si mùžete pøeèíst moji recenzi. Doporuèuji také zhlédnout fotky.

Obsah balení:

  • SanDisk MicroSDHC 4GB kartièka
  • Adaptér na SD kartu + zámek
  • Èteèka pamìových karet SD(HC) – SanDisk SDDR-113

Obecné informace a MicroSDHC 4GB kartièka:

Vše bylo zabaleno v plastovém tvrdém prùhledném obalu s manuálem. Karta i adaptér jsou v èerné barvì a èteèka karet SD(HC) SanDisk SDDR-113 je pak v barvì bílé. Velikost MicroSDHC 4GB kartièky je 15x10 [mm], výška cca 0,75mm. Adaptér na SD kartu mìøí standardních 32x29x1,5 [mm]. MicroSDHC 4GB kartièka má udávanou kapacitu 4GB, reálná kapacita je však o nìco menší, jak již to bývá zvykem. Trochu matematiky, kterou zde ani nepotøebuji, jelikož je to v programu HD Tune napsané, a hned zjišujeme skuteènou kapacitu èinící 3,79GB. Celá sada je chránìna doživotní zárukou

Èteèka SanDisk SDDR-113:

Pøipojitelná je pomocí USB2.0. Má bílou lesklou barvu. Tvar pøipomíná protáhlý a vysoký kvádr se zaoblenými rohy. Na pøední stranì èteèky SDDR-113 pak nalezneme diodu, jež signalizuje momentální èinnost s kartou. Rozsvícena je, je-li karta zapojena do èteèky a je v klidu. Jakmile zaèneme komunikovat s kartou, dioda zaène zelenì blikat. Výhodu èteèky vidím v bilaterální symetrii, jelikož pak prùhledným víèkem mùžete zavírat obì èásti. Buïto k ochranì USB portu nebo karty na druhém konci èteèky SDDR-113. Velikost èteèky je 39x39x8 [mm] bez USB konektoru.

Testy:

SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net

Testy byly provedeny za pomoci dodávané originální èteèky SanDisk SDDR-113 a v programu HD Tune 2.53 a HD Tach 3.0.4.0. Pøekvapila mì rychlost pøenosu, které byla po celou dobu testu konstantní, nikdy nijak nekolísala. Test HD Tune vyplivl skóre 9,6MB/s maximum i minimum zároveò, pøístupovou dobu 1ms a CPU byl využit pøi této èinnosti z necelých 12%. HD Tach nám pak vydal obdobné výsledky jak v dùkladném, tak i rychlém testu. Každopádnì se na výsledky mùžete podívat níže na screenshotech.

SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net

Fotogalerie:

SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net SanDisk MicroSDHC 4GB – Micro? Spíše nano! - $uch@rC – http://vseohw.net

Cena: cca 1250Kè s DPH

Klady a zápory

Klady

  • Rychlost (vzhledem k velikosti kartièky)
  • Velikost (+)
  • Pøíslušenství (adaptér a èteèka SDHCkaret)

Zápory

  • Velikost (- možnost snadného ztracení)

Závìr:

Když jsem si poprvé položil MicroSDHC na ruku nemohl jsem uvìøit svým oèím, jak je kartièka malá. Ovšem, èekal jsem její malou velikost, respektive miniaturnost, avšak tak drasticky malou jsem tedy nemyslel. Bál jsem se jí jen dotknout, abych jí nezlomil. Mé obavy nebyly ale nutné. Kartièka je tvrdá a pevná. Rychlostí mì zaujala, hlavnì tedy pøi nahrávání filmù a písnièek. Takže nakonec jsem nebyl zklamaný a celkovì uvádím dojem ze sady kartièky, adaptéru a èteèky jako velmi dobrou koupi. Využijí pøedevším lidé s moderními zaøízeními (mobilní telefony, foáky...)

Omlouvám se, pokud se nìkomu nezamlouvá zdrobnìlé slovo „kartièka“. Je tak miniaturní, že slovo karta by nebylo výstižné. Dìkuji za pochopení.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte pamìové karty MicroSD(HC) výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 04.12.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4934x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ