VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pretec i-Disk Bullet Proof - mì jen tak neznièíte!
Nepihlen nvtvnk

Pretec i-Disk Bullet Proof - mì jen tak neznièíte!

Pretec i-Disk Bullet Proof

I když jsou flash pamìti odolnìjší než pevné disky i tak jsou to zaøízení náchylná k poškození pøi horším zacházení. Staèí jeden pád ze stolu, jedno polití kávou nebo jedno vyprání v praèce a uložená data už nemusíte nikdy spatøit. Èím dál populárnìjšími se tak stávají odolné flash disky, které nìjaké to horší zacházení pøece jen ustojí. Aby toho ale nìjaký vydržel tolik, jako Pretec i-Disk Bullet Proof, to se jen tak nevidí.

Na první pohled pøekvapí tento flash disk pìkným vzhledem. Lesklý kovový váleèek ve tvaru náboje s vyleptaným pásem bude pìkným doplòkem, díky pøipevnìnému kroužku na klíèe a karabince si ho mùžet zavìsit na cokoliv budete chtít. Vnitønosti disku chrání dvouvrstvý kovový pl᚝. Krytka konektoru je šroubovací, takže samovolnì nikdy neodpadne.

Co všechno tedy tato malá vìcièka bez újmy vyrží? Prakticky úplnì všechno. Jakékoliv nárazy nejsou žádný problém – disk mùžete házet z výšky, dupat na nìj, mlátit do nìj kladívkem nebo s ním vší silou mrštit o zeï. Na jeho lesklém povrchu sice pøibude nìjaký ten šrám, pamì ale zùstane nepoškozená. Pretec je odolný i proti živlùm – klidnì ho pøi táboráku hoïte do ohnì, klidnì se s ním koupejte ve vanì, vyperte ho, strète ho do lednièky, uvaøte ho, upeète,....nic z toho vám nepomùže ke znièení jeho obsahu, bude fungovat poøád jako nový.

Asi si øíkáte, že pøece musí existovat zpùsob, jak ho fyzicky znièit. Pøišli na nìj v èasopise Computer, kde provádìli crash test toho flash disku. Sami by na možnost znièení možná nepøišli, pøekvapivì je ale ke zpùsob znièení dovedl samotný výrobce – o flash disku totiž tvrdí, že je i neprùstøelný. Není. Po zásahu 9mm nábojem z pìti metrù ukázal svùj vnitøek.

S takovou situací se ale asi normálnì nesetkáte a jinak vydrží tento pozoruhodný flash disk opravdu skoro vše. A ještì jedna vìc – prodává se za velmi pøíjemnou cenu – 512MB za 750Kè, 1GB za 1000Kè a 2GB za 1560Kè. To je opravdu skvìlá cena za tak výjimeèný flash disk, zvl᚝ když vezmeme v úvahu, že øada „normálních“ USB klíèenek o stejných kapacitách stojí více...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 08.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6423x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ