VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > SlovnŪk > Katalog
SlovnŪk
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

SlovnŪk

vöe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
A"A drive" Ozna√®en√≠ b√¨Ňĺn√¨ uŇĺ√≠van√© ve Windows (tento po√®√≠ta√®) pro disketovou mechaniku.
AAM"Automatic Acoustic Management". Technologie, kter√° umoŇĺ√≤uje sn√≠Ňĺit hlu√®nost pohybu hlavi√®ek p√łi prohled√°v√°n√≠ disku. SpuŇ°t√¨n√≠ t√©to funkce prob√≠h√° pomoc√≠ specializovan√Ĺch program√Ļ. Da√≤ za sn√≠Ňĺenou hlu√®nost je v√¨tŇ°√≠ p√ł√≠stupov√° doba.
AC"Alternating Current" St√ł√≠dav√Ĺ proud.
Acces serverKomunika√®n√≠ procesor, kter√Ĺ p√łipojuje asynchronn√≠ za√ł√≠zen√≠ k s√≠t√≠m LAN nebo WAN pomoc√≠ emula√®n√≠ho software. N√¨kdy t√©Ňĺ naz√Ĺv√°n network access server nebo communications server.
Access scanner Viz. Residentn√≠ Ň°t√≠t
ACIA"Asynchronous Communication Interface Adapter" Adaptér sériového portu.
ACM"Association for Computing Machinery" Americká poèítaèová organizace.
ACU"Availability Control Unit" √ė√≠dic√≠ za√ł√≠zen√≠ ve v√≠ceprocesorov√©m syst√©mu.
ADSL"Asymmetric Digital Subscriber Line" Vysokorychlostn√≠ p√łipojen√≠, kter√© se dnes pom√¨√łn√¨ rozm√°h√°. KaŇĺd√Ĺ rok se zviŇ°uje mnoŇĺstv√≠ uŇĺivatel√Ļ, kte√ł√≠ toto p√łipojen√≠ pouŇĺ√≠vaj√≠.
adwareProdukty znep√ł√≠jem√≤uj√≠c√≠ pr√°ci s n√¨jakou aplikac√≠ reklamami. Ty mohou m√≠t r√Ļznou √ļrove√≤ agresivity - od b√¨Ňĺn√Ĺch banner√Ļ aŇĺ po neust√°le vyskakuj√≠c√≠ pop-up okna nebo ikony v oznamovac√≠ oblasti. V√¨tŇ°inou ale nejsou p√ł√≠mo nebezpe√®n√© jako nap√ł. spyware a √®asto jsou spojeny s n√¨jak√Ĺm freewarov√Ĺm programem, kter√Ĺ d√≠ky nim m√° prost√łedky na v√Ĺvoj.
AdwareSoftware obt√¨Ňĺuj√≠c√≠ reklamou
AGP"Accelerated Graphics Port" Slot pro grafickou kartu, tento slot nab√≠z√≠ r√Ļzn√© rychlosti.
AGP texturingunkce akceler√°toru, kter√° umoŇĺ√≤uje ukl√°dat textury i do opera√®n√≠ pam√¨ti po√®√≠ta√®e. Jedin√¨ takto m√ĻŇĺe nap√ł√≠klad karta s √®ipem TNT a 16 MB videopam√¨ti pracovat s texturou nap√ł√≠klad 32 MB.
AgregaceUd√°v√° po√®et uŇĺivatel√Ļ, kte√ł√≠ sd√≠l√≠ jeden kan√°l pro p√łipojen√≠. V√¨tŇ°√≠ agregace znamen√° v√≠c uŇĺivatel√Ļ a tud√≠Ňĺ v√¨tŇ°√≠ Ň°anci na sn√≠Ňĺen√≠ rychlosti p√łipojen√≠.
AI"Artificial Intelligence" Umìlá inteligence.
AI Audio(Asus Inteligence Audio) Funkce z√°kladn√≠ch desek Asus. Inteligentn√¨ nastavuje a konfiguruje zvukov√© vstupy a v√Ĺstupy podle pot√łeb uŇĺivatele a podle p√łipojen√©ho typu za√ł√≠zen√≠ (stereo, 3D, subwoofer, mic) pomoc√≠ SW. Nap√ł: Vstup na mikrofon m√ĻŇĺe b√Ĺt p√łekonfigurov√°n na v√Ĺstup pro subwoofer
AIMDalŇ°√≠ zp√Ļsob Instant Messagingu jako ICQ nebo MSN, ale od spole√®nosti AmericaOnLine.
ALViz ALCU.
ALCUV n√°zvech komponent PC, hlavn√¨ chladi√®√Ļ je v√¨tŇ°inou p√łips√°no ALCU nebo AlCu (Al-Aluminium-hlin√≠k, Cu-Cuprum-m√¨√Į)- znamen√° to, Ňĺe dan√Ĺ v√Ĺrobek je z hlin√≠ku a m√¨di. Tak√© m√ĻŇĺe b√Ĺt v√Ĺrobek jen z Al nebo jen z Cu.
Alpha blending32bitov√© grafick√© syst√©my pouŇĺ√≠vaj√≠ √®ty√łi kan√°ly po osmi bitech - t√łi kan√°ly pro barevn√© sloŇĺky (√®erven√°, zelen√°, modr√°) a jeden alpha kan√°l. Alpha kan√°l je v podstat√¨ maskou ur√®uj√≠c√≠, jak budou slou√®eny barvy dvou p√łekr√Ĺvaj√≠c√≠ch se bod√Ļ. Alpha se v√¨tŇ°inou nedefinuje pro pixel, ale pro cel√Ĺ objekt, p√łi√®emŇĺ v n√¨kter√Ĺch √®√°stech se m√¨n√≠. Poukazuje na to, jak je objekt pr√Ļhledn√Ĺ a jak moc skrz n√¨j prosv√≠t√° jeho pozad√≠. Vykreslov√°n√≠ p√łekr√Ĺvaj√≠c√≠ch se objekt√Ļ obsahuj√≠c√≠ch alpha sloŇĺku se naz√Ĺv√° Alpha blending.
ALU"Arithmetical-Logic Unit" Aritmeticko logick√° jednotka zpracov√°v√° aritmetick√© a logick√© operace. Aritmeticko logick√° jednotka, pod t√≠mto n√°zvem zn√°m√° zejm√©na u starŇ°√≠ch dom√°c√≠ch po√®√≠ta√®√Ļ, dnes b√Ĺv√° toto ozna√®en√≠ n√¨kdy pouŇĺ√≠v√°no pro matematick√Ĺ koprocesor.
AMD"Advanced Micro Device" Firma zab√Ĺvajc√≠ se v√Ĺrobou a v√Ĺvinem procesor√Ļ.
AMI"American Megatrends Incorporated" Firma vyvíjejcí BIOSy.
Analogov√Ĺ sign√°lSouvisl√Ĺ spojit√Ĺ sign√°l, kter√Ĺ se p√łen√°Ň°√≠ vzduchem.
Analogov√Ĺ sign√°l"Analog signal" v r√°mci ur√®it√©ho frekven√®n√≠ho p√°sma doch√°z√≠ k plynul√©mu p√łechodu mezi jednotliv√Ĺmi hodnotami sign√°lu (amplitudy).
ANSI"American National Standards Institute" Organizace vyr√°b√¨jc√≠ v√Ĺpo√®etn√≠ techniku.
ANSI"American National Standards Instituiton" americk√Ĺ standardiza√®n√≠ institut - evropsk√Ĺ ekvivalent ETSI
Anti-aliasingtechnika, kter√° vyhlazuje ost√łe kontrastn√≠ hrany Nejcharakteristi√®t√¨jŇ°√≠m p√ł√≠kladem je √®ern√Ĺ text na b√≠l√©m pozad√≠. Bez vyhlazov√°n√≠ vypadaj√≠ Ň°ikm√© hrany a oblouky p√≠smen zubat√¨ jako schody. Podobn√¨ se vyhlazuj√≠ i hrany vykreslovan√Ĺch objekt√Ļ.
AntispyViz. Antispyware
AntivirProgram na vyhled√°n√≠ a likvidaci vir√Ļ,Trojan√Ļ,atd
ApplePo√®√≠ta√®ov√° firma, kter√° vyr√°b√≠ PC v spolu s monitorem. D√≠ky t√©to technologii firma Apple m√ĻŇĺe zaru√®it pom√¨rn√¨ skladn√Ĺ PC.
AppleTalk Koncepce po√®√≠ta√®ov√© s√≠t√¨ firmy viz heslo Apple. Komunika√®n√≠ adapt√©ry jsou integrov√°ny uŇĺ s√©riov√¨ do po√®√≠ta√®√Ļ Apple.
ARIL"Advanced Run Length Limited" Technika pro zapisov√°n√≠ na pevn√Ĺ disk.
ARP''Address Resolution Protocol'' Protokol, kter√Ĺ slouŇĺ√≠ k mapov√°n√≠ internetov√Ĺch IP adres na fyzick√© adresy ethernetov√Ĺch karet.
ARQ"Automatic Retransmission Request" Technika, kter√° udrŇĺuje spojen√≠ dokud nedostane v√Ĺslednou odpov√¨√Į.
ASL"Arithmetic Shift Left" Aritmetick√Ĺ posun vlevo.
ASP ''Active Server Pages'' Technologie pro generov√°n√≠ dynamick√Ĺch HTML str√°nek na stran√¨ serveru. Tato technologie byla vyvinuta firmou Microsoft pro jejich IIS.
AssemblerProgramovací jazyk spolupracující s hardwarem
ATA"AT Attachment" Rozhran√≠ pen√©ho disku. V dneŇ°n√≠ dob√¨ se st√°le pouŇĺ√≠v√°. Pomalu ho, ale vytla√®uje rozhran√≠ S-ATA.
ATI"Array Technologies, Inc." Jm√©no firmy ATI, kter√° vyr√°b√≠ grafick√© karty. Je to nejv√¨tŇ°√≠ konkurent firmy nVidea.
ATM"Asynchronous Transfer Mode" asynchronn√≠ p√łenosov√Ĺ reŇĺim.
ATMNov√° technologie pro budovan√≠ vysokorychlostn√≠ch glob√°ln√≠ch komunika√®n√≠ch s√≠t√≠ - vyŇĺaduje novou kabel√°Ňĺ, karty, rozbo√®ova√®e - z t√¨chto d√Ļvod√Ļ se v dohledn√© dob√¨ nep√łedpokl√°d√° masivn√≠ nasazen√≠.
AUI"Attachment Unit Interface" P√łipojen√≠ kabelu ke kart√¨ Ethernet.
Avast√ąesk√Ĺ antivirus pro domac√≠ vyuŇĺit√≠, je zdarma.
AVG√ąesk√Ĺ antivirov√Ĺ program. Kvalita je dosta√®ujc√≠.
AVI"Audio Video Interleave" Form√°t filmov√Ĺch soubor√Ļ. Tento typ souboru m√° pom√¨√łn√¨ velkou kvalitu obrazu.

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | NahlŠsit chybu | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ