VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Slovnk > Katalog
Slovnk
Nepihlen nvtvnk

Slovnk

ve A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
P2P ( Peer to peer)Oznaèení architektury poèítaèových sítí, ve kterých spolu komunikují pøímo jednotliví uživatelé (èili ne pøes centrální server), kteøí jsou si vzájemnì rovni.
PAL"Phase Alternating Line" Televizní norma.
PamìZaøízení k ukládání a vybavení informace.
PATAviz. UATA
PayloadOznaèení pro programový kód, který je pøipojen k exploitu a umožòuje tak napøíklad neoprávnìný pøístup do nìjakého systému.
PC"Personal Computer" Normální bìznì používaný poèítaè.
PDM "Product Data Management". Øešení zprávy veškerých dat o produktu.
PERL"Practical Extraction and Reporting Language" Scriptovací jazyk pro CGI programy.
PHP"Hypertext Preprocessor" Døíve "Personal Home Pages" nejpoužívanìjší scriptovací jazyk na stranì serveru.
PING''Packet InterNet Gropper'' Program testující dostupnost cílové adresy v síti. Zasílá výzvy a èekáním na odezvu.
PLM "Product Lifecycle Management". Správa životního cyklu produktu.
PnP - Plug and PlayPoèítaèová technologie umožòující operaènímu systému snažší identifikaci a pøipojení hardwaru.
PoèítaèSamoèinný stroj, který zpracovává podle programu urèité èinnosti.
PortVelmi zjednodušenì pøístupové dveøe do systému kdy každý program který chce komunikovat s vnìjškem má pøidìlený jeden èi víc portù které ostatní programy nemùžou zároveò požívat .
Prof of conceptDrobný kód , terý zeužívá nové objevené zranitelnosti.
Proof-of ConceptDùkaz existence pùvodnì jen teoreticky pøedpokládané mezery v nìjakém programu nebo systému.
PythonOpen-source scriptovací jazyk na stranì serveru
PøetaktováníZvyšování frekvence komponent kvùli vìtšímu výkonu (nejèastìji procesoru).

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ