VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Slovnk > Katalog
Slovnk
Nepihlen nvtvnk

Slovnk

ve A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
S-VideoZpùsob kvalitního pøipojení analogového videosignálu mezi pøístroji spotøební elektroniky. Tento zpùsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ÈR a vìtšinì Evropy se používá systém PAL.
SATASerial ATA - hojnì používáno pro pevné disky. Je známo ve dvou rychlostech: 1,5Gb/s (Známé spíše jako SATA1) a 3Gb/s (SATA2). Toto rozhraní již zaèíná také pronikat jako rozhraní pro pøipojení optických mechanik
Scanner Program nebo jeho èást která nìco prohlíží,kontroluje.
SCART "Syndicat des Constructerurs d´Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs" 21 pólový konektor používaný pro propojení pøístrojù spotøební elektroniky v Evropì.
SEO"Search Engine Optimization" Optimalizace webových stránek pro vyhledávací roboty.
ServerPoèítaè, který nabízí internetový webhosting, neboli místo pro vaše WWW stránky.
SGML"Standard Generalized Markup Language" Standardní obecný oznaèovací jazyk, který je velmi obecný a komplexní.
SkypeTelekomunikaèní program s nímž mùžete volat zadarmo.
SoftwareVše na co si v PC nemùžeme sáhnout .
SpyViz Spyware
SpywareNechtìný software který zcizuje data z vašeho PC
SW"SoftWare" Programové vybavení PC.
SystémUspoøádání rùzných objektù v jeden.

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ