VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > SlovnŪk > Katalog
SlovnŪk
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

SlovnŪk

vöe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
(at)Viz. @ (ALT+64)
1S"Single Sided" Zastaral√Ĺ typ jednostrann√Ĺch disket. Dnes se jiŇĺ nepouŇĺ√≠vaj√≠.
2S"Double Sided" Typ diskety oboustrann√©. Jsou to diskety, kter√© dnes b√¨Ňĺn√¨ pouŇĺ√≠v√°me.
3D"Three Dimensional" Prostorov√© - t√ł√≠rozm√¨rn√© zobrazen√≠ t√¨les. Je to technologie, kter√° se dnes hojn√¨ vyuŇĺ√≠v√°.
3GL"Three Generation Language" Programovac√≠ jazyk t√łet√≠ generace.
3GPForm√°t *.3gp je pouŇĺ√≠v√°n p√łedevŇ°√≠m v mobiln√≠ch telefonech. M√° celkem sluŇ°nou kompresi a videa jsou mal√°. 3gp p√łehraje s pohodou program QuickTime player (ale i RealPlayer a dalŇ°√≠)
4GL "Fourth Generation Language" Programovac√≠ jazyk √®tvrt√© generace. Jako √®tvrt√° generace programovac√≠ch jazyk√Ļ b√Ĺvaj√≠ ozna√®ov√°ny programovac√≠ jazyky bl√≠Ňĺ√≠c√≠ se svou syntax√≠ lidsk√© √łe√®i. V√¨tŇ°ina jazyk√Ļ 4GL je vytvo√łena pro pr√°ci s datab√°zov√Ĺmi syst√©my.
5GL "Five Generation Language" Programovací jazyk páté generace.
@"e-mail" Dopis po internetu. Lze m√≠t tak√© schr√°nku, ve kter√© se e-maily shromaŇĺ√Įuj√≠. Je zapot√łeb√≠ m√≠t vlastn√≠ adresu, na kterou by v√°m e-maily chodily. Tyto funkce nab√≠z√≠ r√Ļzn√© vyhled√°va√®e.
A"A drive" Ozna√®en√≠ b√¨Ňĺn√¨ uŇĺ√≠van√© ve Windows (tento po√®√≠ta√®) pro disketovou mechaniku.
AAM"Automatic Acoustic Management". Technologie, kter√° umoŇĺ√≤uje sn√≠Ňĺit hlu√®nost pohybu hlavi√®ek p√łi prohled√°v√°n√≠ disku. SpuŇ°t√¨n√≠ t√©to funkce prob√≠h√° pomoc√≠ specializovan√Ĺch program√Ļ. Da√≤ za sn√≠Ňĺenou hlu√®nost je v√¨tŇ°√≠ p√ł√≠stupov√° doba.
AC"Alternating Current" St√ł√≠dav√Ĺ proud.
Acces serverKomunika√®n√≠ procesor, kter√Ĺ p√łipojuje asynchronn√≠ za√ł√≠zen√≠ k s√≠t√≠m LAN nebo WAN pomoc√≠ emula√®n√≠ho software. N√¨kdy t√©Ňĺ naz√Ĺv√°n network access server nebo communications server.
Access scanner Viz. Residentn√≠ Ň°t√≠t
ACIA"Asynchronous Communication Interface Adapter" Adaptér sériového portu.
ACM"Association for Computing Machinery" Americká poèítaèová organizace.
ACU"Availability Control Unit" √ė√≠dic√≠ za√ł√≠zen√≠ ve v√≠ceprocesorov√©m syst√©mu.
ADSL"Asymmetric Digital Subscriber Line" Vysokorychlostn√≠ p√łipojen√≠, kter√© se dnes pom√¨√łn√¨ rozm√°h√°. KaŇĺd√Ĺ rok se zviŇ°uje mnoŇĺstv√≠ uŇĺivatel√Ļ, kte√ł√≠ toto p√łipojen√≠ pouŇĺ√≠vaj√≠.
adwareProdukty znep√ł√≠jem√≤uj√≠c√≠ pr√°ci s n√¨jakou aplikac√≠ reklamami. Ty mohou m√≠t r√Ļznou √ļrove√≤ agresivity - od b√¨Ňĺn√Ĺch banner√Ļ aŇĺ po neust√°le vyskakuj√≠c√≠ pop-up okna nebo ikony v oznamovac√≠ oblasti. V√¨tŇ°inou ale nejsou p√ł√≠mo nebezpe√®n√© jako nap√ł. spyware a √®asto jsou spojeny s n√¨jak√Ĺm freewarov√Ĺm programem, kter√Ĺ d√≠ky nim m√° prost√łedky na v√Ĺvoj.
AdwareSoftware obt√¨Ňĺuj√≠c√≠ reklamou
AGP"Accelerated Graphics Port" Slot pro grafickou kartu, tento slot nab√≠z√≠ r√Ļzn√© rychlosti.
AGP texturingunkce akceler√°toru, kter√° umoŇĺ√≤uje ukl√°dat textury i do opera√®n√≠ pam√¨ti po√®√≠ta√®e. Jedin√¨ takto m√ĻŇĺe nap√ł√≠klad karta s √®ipem TNT a 16 MB videopam√¨ti pracovat s texturou nap√ł√≠klad 32 MB.
AgregaceUd√°v√° po√®et uŇĺivatel√Ļ, kte√ł√≠ sd√≠l√≠ jeden kan√°l pro p√łipojen√≠. V√¨tŇ°√≠ agregace znamen√° v√≠c uŇĺivatel√Ļ a tud√≠Ňĺ v√¨tŇ°√≠ Ň°anci na sn√≠Ňĺen√≠ rychlosti p√łipojen√≠.
AI"Artificial Intelligence" Umìlá inteligence.
AI Audio(Asus Inteligence Audio) Funkce z√°kladn√≠ch desek Asus. Inteligentn√¨ nastavuje a konfiguruje zvukov√© vstupy a v√Ĺstupy podle pot√łeb uŇĺivatele a podle p√łipojen√©ho typu za√ł√≠zen√≠ (stereo, 3D, subwoofer, mic) pomoc√≠ SW. Nap√ł: Vstup na mikrofon m√ĻŇĺe b√Ĺt p√łekonfigurov√°n na v√Ĺstup pro subwoofer
AIMDalŇ°√≠ zp√Ļsob Instant Messagingu jako ICQ nebo MSN, ale od spole√®nosti AmericaOnLine.
ALViz ALCU.
ALCUV n√°zvech komponent PC, hlavn√¨ chladi√®√Ļ je v√¨tŇ°inou p√łips√°no ALCU nebo AlCu (Al-Aluminium-hlin√≠k, Cu-Cuprum-m√¨√Į)- znamen√° to, Ňĺe dan√Ĺ v√Ĺrobek je z hlin√≠ku a m√¨di. Tak√© m√ĻŇĺe b√Ĺt v√Ĺrobek jen z Al nebo jen z Cu.
Alpha blending32bitov√© grafick√© syst√©my pouŇĺ√≠vaj√≠ √®ty√łi kan√°ly po osmi bitech - t√łi kan√°ly pro barevn√© sloŇĺky (√®erven√°, zelen√°, modr√°) a jeden alpha kan√°l. Alpha kan√°l je v podstat√¨ maskou ur√®uj√≠c√≠, jak budou slou√®eny barvy dvou p√łekr√Ĺvaj√≠c√≠ch se bod√Ļ. Alpha se v√¨tŇ°inou nedefinuje pro pixel, ale pro cel√Ĺ objekt, p√łi√®emŇĺ v n√¨kter√Ĺch √®√°stech se m√¨n√≠. Poukazuje na to, jak je objekt pr√Ļhledn√Ĺ a jak moc skrz n√¨j prosv√≠t√° jeho pozad√≠. Vykreslov√°n√≠ p√łekr√Ĺvaj√≠c√≠ch se objekt√Ļ obsahuj√≠c√≠ch alpha sloŇĺku se naz√Ĺv√° Alpha blending.
ALU"Arithmetical-Logic Unit" Aritmeticko logick√° jednotka zpracov√°v√° aritmetick√© a logick√© operace. Aritmeticko logick√° jednotka, pod t√≠mto n√°zvem zn√°m√° zejm√©na u starŇ°√≠ch dom√°c√≠ch po√®√≠ta√®√Ļ, dnes b√Ĺv√° toto ozna√®en√≠ n√¨kdy pouŇĺ√≠v√°no pro matematick√Ĺ koprocesor.
AMD"Advanced Micro Device" Firma zab√Ĺvajc√≠ se v√Ĺrobou a v√Ĺvinem procesor√Ļ.
AMI"American Megatrends Incorporated" Firma vyvíjejcí BIOSy.
Analogov√Ĺ sign√°lSouvisl√Ĺ spojit√Ĺ sign√°l, kter√Ĺ se p√łen√°Ň°√≠ vzduchem.
Analogov√Ĺ sign√°l"Analog signal" v r√°mci ur√®it√©ho frekven√®n√≠ho p√°sma doch√°z√≠ k plynul√©mu p√łechodu mezi jednotliv√Ĺmi hodnotami sign√°lu (amplitudy).
ANSI"American National Standards Institute" Organizace vyr√°b√¨jc√≠ v√Ĺpo√®etn√≠ techniku.
ANSI"American National Standards Instituiton" americk√Ĺ standardiza√®n√≠ institut - evropsk√Ĺ ekvivalent ETSI
Anti-aliasingtechnika, kter√° vyhlazuje ost√łe kontrastn√≠ hrany Nejcharakteristi√®t√¨jŇ°√≠m p√ł√≠kladem je √®ern√Ĺ text na b√≠l√©m pozad√≠. Bez vyhlazov√°n√≠ vypadaj√≠ Ň°ikm√© hrany a oblouky p√≠smen zubat√¨ jako schody. Podobn√¨ se vyhlazuj√≠ i hrany vykreslovan√Ĺch objekt√Ļ.
AntispyViz. Antispyware
AntivirProgram na vyhled√°n√≠ a likvidaci vir√Ļ,Trojan√Ļ,atd
ApplePo√®√≠ta√®ov√° firma, kter√° vyr√°b√≠ PC v spolu s monitorem. D√≠ky t√©to technologii firma Apple m√ĻŇĺe zaru√®it pom√¨rn√¨ skladn√Ĺ PC.
AppleTalk Koncepce po√®√≠ta√®ov√© s√≠t√¨ firmy viz heslo Apple. Komunika√®n√≠ adapt√©ry jsou integrov√°ny uŇĺ s√©riov√¨ do po√®√≠ta√®√Ļ Apple.
ARIL"Advanced Run Length Limited" Technika pro zapisov√°n√≠ na pevn√Ĺ disk.
ARP''Address Resolution Protocol'' Protokol, kter√Ĺ slouŇĺ√≠ k mapov√°n√≠ internetov√Ĺch IP adres na fyzick√© adresy ethernetov√Ĺch karet.
ARQ"Automatic Retransmission Request" Technika, kter√° udrŇĺuje spojen√≠ dokud nedostane v√Ĺslednou odpov√¨√Į.
ASL"Arithmetic Shift Left" Aritmetick√Ĺ posun vlevo.
ASP ''Active Server Pages'' Technologie pro generov√°n√≠ dynamick√Ĺch HTML str√°nek na stran√¨ serveru. Tato technologie byla vyvinuta firmou Microsoft pro jejich IIS.
AssemblerProgramovací jazyk spolupracující s hardwarem
ATA"AT Attachment" Rozhran√≠ pen√©ho disku. V dneŇ°n√≠ dob√¨ se st√°le pouŇĺ√≠v√°. Pomalu ho, ale vytla√®uje rozhran√≠ S-ATA.
ATI"Array Technologies, Inc." Jm√©no firmy ATI, kter√° vyr√°b√≠ grafick√© karty. Je to nejv√¨tŇ°√≠ konkurent firmy nVidea.
ATM"Asynchronous Transfer Mode" asynchronn√≠ p√łenosov√Ĺ reŇĺim.
ATMNov√° technologie pro budovan√≠ vysokorychlostn√≠ch glob√°ln√≠ch komunika√®n√≠ch s√≠t√≠ - vyŇĺaduje novou kabel√°Ňĺ, karty, rozbo√®ova√®e - z t√¨chto d√Ļvod√Ļ se v dohledn√© dob√¨ nep√łedpokl√°d√° masivn√≠ nasazen√≠.
AUI"Attachment Unit Interface" P√łipojen√≠ kabelu ke kart√¨ Ethernet.
Avast√ąesk√Ĺ antivirus pro domac√≠ vyuŇĺit√≠, je zdarma.
AVG√ąesk√Ĺ antivirov√Ĺ program. Kvalita je dosta√®ujc√≠.
AVI"Audio Video Interleave" Form√°t filmov√Ĺch soubor√Ļ. Tento typ souboru m√° pom√¨√łn√¨ velkou kvalitu obrazu.
B Channel P√łenosov√Ĺ nebo uŇĺitn√Ĺ kan√°l s garantovanou p√łenosovou rychlost√≠ 64 kbit/s.
BackdoorZadn√≠ dv√≠√łka do n√¨jak√©ho syst√©mu nebo programu. Takov√° m√≠sta potenci√°ln√≠ch pr√Ļnik√Ļ instaluj√≠ nejen hacke√łi, ale √®as od √®asu program√°to√łi.
Backdoor"Zadn√≠ vr√°tka". Jedn√° se o moŇĺnost p√ł√≠stupu k aplikaci √®i opera√®n√≠mu syst√©mu, kter√° n√°sledn√¨ umoŇĺn√≠ ovl√°dnut√≠ napaden√©ho po√®√≠ta√®e. Backdoor se do syst√©mu dost√°v√° nej√®ast√¨ji pomoc√≠ po√®√≠ta√®ov√©ho viru. Po √ļsp√¨Ň°n√©m spuŇ°t√¨n√≠ umoŇĺn√≠ √ļto√®n√≠kovi napaden√≠ vzd√°len√©ho po√®√≠ta√®e.
BankTento pojem pouŇĺ√≠vaj√≠ odborn√≠ci pro ozna√®en√≠ slotu, kam se uklad√° opera√®n√≠ pam√¨¬Ě.
BCC"Block Check Character" Kontroln√≠ znak bloku . Je p√łid√°van√Ĺ k p√łen√°Ň°en√©mu bloku dat u znakov√¨ orientovan√Ĺch protokol√Ļ.
BenchmarkSpeci√°ln√≠ aplikace, kter√° slouŇĺ√≠ p√łi zjiŇ°¬Ěov√°n√≠ v√Ĺkonu po√®√≠ta√®e nebo jednotliv√Ĺch komponent√Ļ.
BFME"Battle For Middle Earth" Battle For Middle Earth je strategick√° hra inspirov√°na filmem P√°n Prsten√Ļ. Nyn√≠ UŇĺ existuje BFME 2.
BG"BackGround" Pozadí zobrazení na monitoru, barva pozadí.
BIPS"Billion Instructions Per Second" Miliarda instrukc√≠ za vte√łinu. Jednotka v√Ĺpo√®etn√≠ho v√Ĺkonu.
BitZákladní jednotka informace.
Bit rate P√łenosov√° rychlost - po√®et bit√Ļ p√łenesen√Ĺch za jednu sekundu.
BIU"Bus Interface Unit " Jednotka rozhran√≠ sb√¨rnicov√©ho √ładi√®e.
BJ "Boubble Jet" Ozna√®en√≠ principu tisku kapi√®ek inkoustu, vypuzovan√Ĺch z trysky p√°rou, vzniklou prudk√Ĺm oh√łevem inkoustu v kom√Ļrce.
Blu-RayDisky se ozna√®uj√≠ BD-R, BD-RE a BD-ROM (RE - p√łepis.); jednovrstv√© - 25GB, dvouvrstv√© - 50GB; disky jsou √®teny modr√Ĺm laserem, proto Blu-Ray. Pr√Ļm√¨r kotou√®e - 12cm.
BluetoothRadiov√° technologie o n√≠zk√©m vys√≠lac√≠m v√Ĺkonu (1mW) vyvinut√° za c√≠lem nahrazen√≠ pevn√©ho propojen√≠ elektronick√Ĺch za√ł√≠zen√≠ (PC, tisk√°rny, mobiln√≠ telefony, PDA atd.). Bluetooth pracuje v p√°smu ISM (Industrial, Scientific, Medical) 2,4 GHz. Datov√° rychlost 720 Kbit/s do vzd√°lenosti 10 metr√Ļ, je pouŇĺita technika ‚Äěfrekven√®n√≠ho sk√°k√°n√≠‚Äú, s klesaj√≠c√≠ vzd√°lenost√≠ mezi p√łij√≠ma√®em a vys√≠la√®em je sniŇĺov√°n vys√≠lac√≠ v√Ĺkon, regulace nap√°jen√≠ v z√°vislosti na zat√≠Ňĺen√≠ provozu. Net√łeba p√ł√≠m√© viditelnosti mezi vys√≠la√®em a p√łij√≠ma√®em. (souvisej√≠c√≠ pojem ISM band)
BOOTovac√≠ Disketajedn√° se o disketu z n√≠Ňĺ je moŇĺn√© zav√©st opera√®n√≠ syst√©m. Tato disketa se pouŇĺ√≠v√° p√łi instalaci syst√©mu √®i p√łi jeho poŇ°kozen√≠, kdy je pot√łeba po√®√≠ta√® nastartovat z diskety - nap√ł√≠klad je-li MBR(Master Boot Record) pevn√©ho disku zasaŇĺen tvz. BootVirem. D√≠ky tomu, Ňĺe z diskety se BIOS m√ĻŇĺe pokusit zav√©st syst√©m, z√≠skaly po√®√≠ta√®ov√© viry nov√Ĺ zp√Ļsob Ň°√≠√łen√≠ a proto nen√≠ radno nech√°vat diskety v mechanice p√łi statu √®i restartu po√®√≠ta√®e. Bootovac√≠ disketa windows se d√° vytvo√łit pomoc√≠ ovl√°dac√≠ch panel√Ļ -> P√łidat nebo ubrat programy -> z√°loŇĺka SpouŇ°t√¨c√≠ disketa.
BRI"Basic Rate Interface" ISDN rozhran√≠ (user to network) sloŇĺen√© ze dvou B kan√°l√Ļ a jednoho D kan√°lu.
BSA"Business Software Alliance" SdruŇĺuje nejv√¨tŇ°√≠ sv√¨tov√© softwarov√© firmy, kter√° m√° za c√≠l sn√≠Ňĺit softwarov√© pir√°tstv√≠.
BTSZ√°kladnov√° stanice mobiln√≠ch s√≠t√≠. √ąast√© osna√®en√≠ GSM bu√≤ka.
Bump-mappingP√łid√°v√° detaily k objektu bez zvyŇ°ov√°n√≠ po√®tu polygon√Ļ. Pomoc√≠ v√Ĺpo√®t√Ļ sv√¨teln√Ĺch odraz√Ļ vytv√°√ł√≠ drobn√© hrbolky na povrchu objekt√Ļ. V√ĹŇ°ka hrbolk√Ļ je ur√®ena dalŇ°√≠ texturou.
BundlingSdruŇĺov√°n√≠ kan√°l√Ļ t√≠mto je myŇ°leno propojen√≠ dvou a v√≠ce datov√Ĺch kan√°l√Ļ v jeden kan√°l s vyŇ°Ň°√≠ p√łenosovou rychlost√≠ - v prost√łed√≠ ISDN m√ĻŇĺeme sdruŇĺovat B kan√°ly v√≠ce ISDN p√ł√≠pojek nebo i v r√°mci jedn√© ISDN p√ł√≠pojky.
Burn-imZaho√łen√≠. Je to f√°ze testov√°n√≠ PC kdy se testuje jeho stabilita.
CachesloŇĺka kam se √ļkladaj√≠ jiŇĺ na√®ten√© soubory pro rychlejŇ°√≠ p√ł√≠stup p√łi dalŇ°im zobrazen√≠ str√°nek
CAD"Computer Aided Design". Souhrnn√© ozna√®en√≠ po√®√≠ta√®ov√Ĺch aplikac√≠ slouŇĺ√≠c√≠ch k v√Ĺvoji a projekci v√Ĺrobk√Ļ, nap√ł. automobil√Ļ.
CAE"Computer Aided Engineering". Souhrnn√© ozna√®en√≠ pro programy, kter√© umoŇĺ√≤uj√≠ p√łi navrhov√°n√≠ v√Ĺrobk√Ļ r√Ļzn√© typy simulac√≠, anal√Ĺz atd.
CallProces pro vytvo√łen√≠ spojen√≠.
Call clearing Proces pro rozpojení spojení.
CAM"Computer Aided Manufacturing". Souhrnn√© ozna√®en√≠ pro po√®√≠ta√®ov√© aplikace, jenŇĺ slouŇĺ√≠ k automatizaci v√Ĺroby, nap√ł. nastaven√≠ obr√°b√¨c√≠ch CNC stroj√Ļ.
Capi"Common ISDN Aapplication Programming Interface" definuje rozhran√≠ mezi hardwarem, tzn. ISDN kartou a komunika√®n√≠m softwarem, kter√Ĺ danou ISDN kartu pro svou √®innost pouŇĺ√≠v√° - t√≠mto rozhran√≠m se dos√°hlo relativn√¨ velk√© nez√°vislosti mezi v√Ĺrobci ISDN aplikac√≠.
CAS LatencyProdleva vystaven√≠ sloupce p√łi adresaci pam√¨ti.
CasemoddingUpraven√≠ PC sk√ł√≠n√¨ za estetick√Ĺm √®i praktick√Ĺm √ļ√®elem.
CCITT Po√®√°te√®n√≠ p√≠smena francouzsk√Ĺch slov ozna√®uj√≠c√≠ mezin√°rodn√≠ telekomunika√®n√≠ organizaci p√łi OSN - jinak t√©Ňĺ ITU - T.
CD"Compact Disk" Kompaktn√≠ disk, neboli datov√© m√©dium s optick√Ĺm z√°znamem. CD je disk na kter√Ĺ lze zapisovat pomoc√≠ vypalova√®ek a √®√≠st pomoc√≠ CD mechaniky.
CD-ROM "Compact Disc-Read Only Memory" √ąesky kompaktn√≠ disk ROM. SlouŇĺ√≠ k uchov√°n√≠ objemn√Ĺch digit√°ln√≠ch dat, kter√° se d√°le zpracov√°vaj√≠ na osobn√≠ch po√®√≠ta√®√≠ch. Data z CD-ROM lze pouze √®√≠st. Objem dat m√ĻŇĺe dosahovat aŇĺ 700 MB.
ChatRozhovor v√≠ce uŇĺivatel√Ļ po s√≠ti.
CI"Common Interface" Z√°suvka pro moduly, umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ vloŇĺen√≠ p√ł√≠stupov√Ĺch karet pro p√ł√≠jem k√≥dovan√Ĺch program√Ļ.
CinchSouos√Ĺ konektor pro p√łipojen√≠ analogov√©ho audio nebo video sign√°lu.
CircuitOkruh, kombinace dvou p√łenosov√Ĺch kan√°l√Ļ dovoluj√≠c√≠ obousm√¨rn√Ĺ p√łenos sign√°l√Ļ mezi dv√¨ma body, √®√≠mŇĺ je zabezpe√®ena jednotn√° komunikace.
Circuit switching P√łep√≠n√°n√≠ okruhu, forma komunikace ve kter√© je informa√®n√≠ p√łenosov√° cesta se sign√°lem o ur√®it√© konstantn√≠ rychlosti vymezena po celou dobu spojen√≠ dv√¨ma koncov√Ĺm uŇĺivatel√Ļm.
CLID"Calling Line Identication" Identifikace volaného nebo volajícího.
CLIP"Colling Line Idetification Presentation" Identifikace volajícího
CLIR "Calling Line Identication Restriction" Potlaèení identifikace volajícího.
CMI''Computer Managed Instructions'' Po√®√≠ta√®em √ł√≠zen√° v√Ĺuka.
CMYKPrincip tisku vetŇ°iny inkoustov√Ĺch tisk√°ren, v z√°sobn√≠ku jsou barvy azurov√°( Cyan),purpurov√° ( Magenta), Ňĺlut√° (Yellow) a samoz√łejm√¨ √®ern√° (blacK).
CNC"Computer Numerical Control". √ą√≠seln√° po√®√≠ta√®ov√° kontrola, syst√©m √ł√≠zen√≠ stroj√Ļ p√łi obr√°b√¨n√≠ v√Ĺrobk√Ļ.
CompandingTechnika konverze z analogu na digital, nosn√Ĺ sign√°l nap√ł. hlas proch√°z√≠ p√łes non-linearn√≠ elektrick√Ĺ obvod.
CPE"Customer Premises Equipment" koncov√° uŇĺivatelsk√° za√ł√≠zen√≠ jako jsou fax, telefon, PC, p√łipojen√° do telekomunika√®n√≠ s√≠t√¨.
CRC "Cyclic Redundancy Check" kontrola cyklick√Ĺm k√≥dem - jedn√° se o nejrozŇ°√≠√łen√¨jŇ°√≠ zabezpe√®uj√≠c√≠ k√≥d p√łi p√łen√°Ň°en√≠ dat.
CRT"Cathode Ray Tube" CRT monitory dnes jeŇ°t√¨ hojn√¨ pouŇĺ√≠van√©, p√łech√°z√≠ se na LCD.
CS"Counter Strike" St√ł√≠le√®ka, kter√° je zn√°m√° po cel√Ĺm sv√¨t√¨. Hraje se hlavn√¨ po netu. Verze Counter Strike: CS 1.5, CS 1.6, CS Condition Zero a CS Source.
CSD"Circuit Switched Data" typ ISDN komunika√®n√≠ho spojen√≠ ve kter√©m je informa√®n√≠ p√łenosov√° cesta s ur√®itou konstantn√≠ rychlost√≠ vymezena k uŇĺ√≠v√°n√≠ mezi dv√¨ma koncov√Ĺmi uŇĺivateli po celou dobu spojen√≠.
CUViz ALCU.
CUGs"Close User Groups" sluŇĺba ISDN dovoluj√≠c√≠ vytv√°√łen√≠ uŇĺivatelsk√Ĺch skupin maj√≠c√≠ vstupn√≠ pr√°va na koncov√© za√ł√≠zen√≠.
DD"Dolby Digital" Digit√°ln√≠ form√°t, jenŇĺ obsahuje 6 kan√°l√Ļ a ty jsou: 2 p√łedn√≠, 1 st√łedov√Ĺ, 2 surroundy a kan√°l vyhrazen√Ĺ pro Low Frequency Effects, tzv. lfe kan√°l.
DD EX"Dolby Digital EX" Sedmi kan√°lov√Ĺ digit√°ln√≠ form√°t. V√Ĺborn√° iluze o prostoru.
DDR"Double Data Rate" Existuje tak√© DDR2 a oboje slouŇĺ√≠ k p√łenosu dat z a do RAM.
DealerProgram na zm√¨nu vyt√°√®en√©ho telefon√≠ho √®√≠sla u modemov√©ho p√łipojen√≠,GPRS
Debugger Tzv. ladic√≠ program, umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ anal√Ĺzu softwaru. Protokoluje pr√Ļb√¨h programu a program√°tor√Ļm pom√°h√° p√łi odstra√≤ov√°n√≠ chyb.
DIAL UP Pomal√© modemov√© p√łipojen√≠, b√¨Ňĺ√≠c√≠ rychlost√≠ 54Kb/s
Dialer҆kodliv√° aplikace, jenŇĺ m√¨n√≠ parametry telefonick√©ho p√łipojen√≠ k internetu. P√Ļvodn√≠ √®√≠slo je p√łesm√¨rov√°no na jin√© telefonn√≠ √®√≠slo, jenŇĺ je podstatn√¨ draŇĺŇ°√≠, cena m√ĻŇĺe b√Ĺt aŇĺ 79 K√® za minutu. V tomto p√ł√≠pad√¨ nen√≠ probl√©m obdrŇĺet stotis√≠cov√Ĺ √ļ√®et za telefon.
Digit√°ln√≠ sign√°l√ą√≠slicov√Ĺ sign√°l.
Direct3DJe standardizovan√© rozhran√≠ spole√®nosti Microsoft. V√Ĺvoj√°√łi 3D aplikac√≠ a her p√łipravuj√≠ programov√© vybaven√≠ respektuj√≠c√≠ tyto standardy aby optimalizovali spolupr√°ci s 3D hardwarovou akcelerac√≠ r√Ļzn√Ĺch syst√©m√Ļ.
DisassemblerSoftwarov√Ĺ n√°stroj, kter√Ĺ bin√°rn√≠ programov√Ĺ k√≥d p√łev√°d√≠ do podoby assemblerov√©ho vyj√°d√łen√≠ srozumiteln√©ho √®lov√¨ku. Ide√°ln√≠ pro anal√Ĺzu program√Ļ, jejichŇĺ zdrojov√Ĺ k√≥d nen√≠ k dispozici.
Diskov√© oblastiN√¨kte√ł√≠ uŇĺivatel√© pot√łebuj√≠, aby syst√©m k jednomu pevn√©mu disku p√łistupoval jako k n√¨kolika samostatn√Ĺm disk√Ļm s vlastn√≠mi p√≠smeny.Tento p√ł√≠stup umoŇĺ√≤uje uŇĺivateli pouŇĺ√≠vat v√≠ce r√Ļzn√Ĺch souborov√Ĺch syst√©m√Ļ. Dis rozd√¨l√≠me na prim√°rn√≠ oblast(primary partition) - z n√≠Ňĺ se zav√°d√≠ systm√©m (aŇĺ 4 r√Ļzn√©) a rozŇ°i√łenou oblast(extended partition) na n√≠Ňĺ se poze ukl√°daj√≠ data. K rozd√¨len√≠ disku m√ĻŇĺeme poŇĺ√≠t dosov√Ĺ FDISK nebo DOSov√Ĺ i Windowsov√Ĺ program od Power Questu Partition Magic. Diskov√© oblasti je pak pot√łeba naform√°tovat na poŇĺadovan√Ĺ souborov√Ĺ syst√©m (Dosov√Ĺ p√ł√≠kaz FORMAT).
DitheringPokud se zobrazuje obraz se 24bitovou barvou na displeji s pouze 16 √®i 8bitovou barvou, mus√≠ doj√≠t k jeho p√łeveden√≠ na niŇĺŇ°√≠ po√®et barev Barvy, kter√© p√łesahuj√≠ r√°mec zobrazovac√≠ch moŇĺnost√≠ displeje, jsou nahrazeny kombinac√≠ jin√Ĺch barev, kter√© se jiŇĺ do 16 resp. 8bitov√© palety vejdou. Nap√ł√≠klad oranŇĺov√° se zobraz√≠ jako st√ł√≠d√°n√≠ Ňĺlut√Ĺch a √®erven√Ĺch bod√Ļ.
DLP''Digital Light Processing'' Princip digit√°ln√≠ho projektoru. Obraz je postupn√¨ prom√≠t√°n p√łes RGB filtry a optickou sestavu na DMD a p√łes dalŇ°√≠ optiku na projek√®n√≠ plochu.
DMD''Digital Mirror Device'' Digit√°ln√≠ zrcadlov√© za√ł√≠zen√≠.
Dolby SurraunnPrvn√≠ prostorov√° technologie od spole√®nosti Dolby. Je sloŇĺen√° ze t√ł√≠ kanal√Ļ: dvou p√łedn√≠ch a jednoho zadn√≠ho.
DPL"Dolby Pro Logic" Kan√°l p√ł√≠choz√≠ho zvuku, kter√Ĺ p√łich√°z√≠ zep√łedu. Kan√°l b√Ĺv√° zak√≥dov√°n ve stereo signalu s omezen√≠m rozsahu surroundu na 7 kHz.
DPL II"Dolby Pro Logic II" Kan√°l, kter√Ĺ dok√°Ňĺe dek√≥dovat na p√¨ti kan√°lech a Dolby Surround dek√≥duje tak√© klasick√Ĺ stereofonn√≠ sign√°l.
DPL IIx"Dolby Pro Logic IIx" Reduk√®n√≠ osmikan√°lov√Ĺ form√°t.
DriverOvlada√®, program, kter√Ĺ slouŇĺ√≠ ke konfiguraci a ovl√°d√°n√≠ hardwarov√©ho za√ł√≠zen√≠. Je dobr√© na str√°nk√°ch v√Ĺrobce stahovat sem tam za √®as n√¨jakou tu nov√¨jŇ°√≠ verzi.
DTS"Digital Theater Surround" Toto je v√≠cekan√°lov√Ĺ digit√°ln√≠ form√°t. Pracuje s dobrou kompres√≠, coŇĺ zaru√®uje vysokou kvalitu.
DTS-ES"DTS Extended Surround" Sedmi kan√°lov√Ĺ digit√°ln√≠ form√°t ( 6.1).
DVB"Digital Video Broadcasting" Standard digit√°ln√≠ho televizn√≠ho vys√≠l√°n√≠ pro p√łenos sign√°lu ve form√¨ MPEG-2.
DVB-C "Digital Video Broadcasting-Cable" Standart digit√°ln√≠ho vys√≠l√°n√≠ p√łen√°Ň°en√©ho kabelovou cestou. PouŇĺ√≠v√° se celosv√¨tov√¨, p√łen√°Ň°√≠ data v kompresi MPEG-2.
DVB-S "Digital Video Broadcasting-Satelite" Standart digit√°ln√≠ho vys√≠l√°n√≠ p√łen√°Ň°en√©ho satelitn√≠ cestou. PouŇĺ√≠v√° se celosv√¨tov√¨, p√łen√°Ň°√≠ data v kompresi MPEG-2.
DVB-T "Digital Video Broadcasting-Terrestrial" Standart digit√°ln√≠ho vys√≠l√°n√≠ p√łen√°Ň°en√©ho pozemn√≠mi vys√≠la√®i. PoŇĺ√≠v√° se v Evrop√¨, Austr√°lii, Africe a √®√°ste√®n√¨ v Asii. P√łen√°Ň°√≠ data v kompresi MPEG-2.
DVD"Digital Versable Disc" Pr√Ļmer kotou√®e: 12cm; kapacita 4,7GB (skute√®n√¨ vŇ°ak kolem 4,3GB); ukl√°d√° se na n√¨j v√¨tŇ°inou velk√© mnoŇĺstv√≠ dat, p√łedevŇ°√≠m filmy ve vysok√© kvalit√¨; existuj√≠ tak√© dvouvrstv√© a oboustrann√© DVD, oba tyto typy disk√Ļ maj√≠ p√łibliŇĺn√¨ 2x kapacitu.
DVIRozhran√≠ pro p√łenos obrazu v digit√°ln√≠ podob√¨ - pouŇĺ√≠v√° se p√łi propojen√≠ grafick√© karty po√®√≠ta√®e a LCD monitoru.
EA"Electronic Arts" Vydavatel her. Vydav√° nap√ł√≠klad: NHL, FIFA, NBA, Madden, Need for Speed, Battlefield, The Sims, Black and White, BFME, The Godfather a haldy jin√Ĺch skv√¨l√Ĺch her.
EDGE''Enhanced Data Rate for GSM Evaluation'' Zv√ĹŇ°en√° rychlost p√łenosu dat v GSM. Tato technologie se d√° ozna√®it jako nadstavba GPRS.
EISA"Extended ISA" 32 bitov√° sb√¨rnice v PC vznikl√° rozŇ°√≠√łen√≠m sb√¨rnice ISA
ENIACPrvn√≠ elektronkov√Ĺ po√®√≠ta√® sestaven√Ĺ za druh√© sv√¨tov√© v√°lky
EPG"Electronic Programme Guide" Elektronick√Ĺ pr√Ļvodce televizn√≠mi programy, vys√≠lan√Ĺ spolu s televizn√≠m sign√°lem (v N√¨mecku se ozna√®uje jako SFI).
ERP"Enterprise Resource Planning". Podnikov√© pl√°nov√°n√≠ zdroj√Ļ.
eSATAVlastnosti viz. SATA, avŇ°ak p√≠smeno E zna√®√≠ "Hot plug" tzn zapojen√≠ za chodu PC, d√≠ky speci√°ln√≠mu √ładi√®i.
ESETviz. NOD32
Exploid Ozna√®en√≠ pro n√¨jak√Ĺ trik nebo kus programov√©ho k√≥du, pomoc√≠ n√¨hoŇĺ hacker chybu v softwaru vyuŇĺije k vlastn√≠m c√≠l√Ļm.
Fair User Policy Omezen√≠ ud√¨len√© poskytovatelem datov√©ho spojen√≠, kter√° maj√≠ zajistit rozumnou rychlost pro p√łipojen√≠. Nap√ł. sn√≠Ňĺ√≠ rychlost uŇĺivatel√Ļm, kte√ł√≠ p√łekro√®ili sv√Ļj limit nebo zat√¨Ňĺuj√≠ s√≠¬Ě.
FANVìtrák, aktivní chladiè
FDD "Floppy Disc Drive" Mechanika je pot√łebn√° pro √®ten√≠ disket.
Fed"Federal law-Enforcement officer" Neboli str√°Ňĺn√≠k z√°kona. ‚ÄěMeet the Feds‚Äú na DefCon bylo setk√°n√≠ s p√ł√≠sluŇ°n√≠ky FBI, CIA a NSA.
FillrateRychlost, s jakou akceler√°tor dok√°Ňĺe vykreslovat pixely na obrazovce. √ą√≠m v√¨tŇ°√≠ rozliŇ°en√≠, t√≠m v√¨tŇ°√≠ fillrate je vyŇĺadov√°n pro udrŇĺen√≠ dostate√®n√©ho sn√≠mkov√°n√≠ (viz framerate).
FirewallSoftware na kontrolu odchoz√≠ a p√ł√≠choz√≠ komunikace s internetem √®i LAN
FirmwareZ√°kladn√≠ √ł√≠dic√≠ program hardwaru, kter√Ĺ je podobn√Ĺ BIOSu. PouŇĺ√≠v√° se nap√ł. pro optick√© mechaniky. Jeho p√łeps√°n√≠m lze zlepŇ°it funkce komponenty.
FSB"Front Side Bus" Frekvence extern√≠ sb√¨rnice pomoc√≠ n√≠Ňĺ komunikuje procesor.
FSB''Front Side Bus'' Z√°kladn√≠ syst√©mov√° sb√¨rnice na motherboardu. P√łi n√°kupu z√°kladn√≠ desky velmi d√ĻleŇĺit√Ĺ parametr.
FTA "Free-To-Air" Voln√¨ Ň°i√łiteln√© programy, k jejich p√ł√≠jmu nepot√łebujete dek√≥dovac√≠ kartu.
FTP"File Transfer Protocol" Protokol pro p√łenos soubor√Ļ po internetu. Nej√®ast√¨ji se pouŇĺ√≠v√° p√łi stahov√°n√≠ demo a patch√Ļ ze s√≠t√¨.
FUPViz. Fair User Policy
GHZ''Gigahertz'' Jednotka vyjad√łuj√≠c√≠ v√Ĺkon procesoru.
GPRS ''General Packet Radio System'' Obecn√Ĺ r√°diov√Ĺ paketov√Ĺ syst√©m. Spojen√≠ je trv√°l√© a plat√≠ se jen p√łenesen√° data. K pouŇĺit√≠ je zapot√łeb√≠ mobil nebo modem, kter√Ĺ podporuje funkci GPRS.
GPS''Global Position System'' DruŇĺicov√Ĺ syst√©m, kter√Ĺ zjist√≠ polohu na Zemi.
GPU (Graphic Processing Unit)V p√łekladu "grafick√° prov√°d√¨c√≠ jednotka" - jedn√° se o nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ √®√°st grafick√© karty - hlavn√≠ √®ip, neboli j√°dro, kter√© obsahuje miliony tranzistor√Ļ a vypo√®√≠t√°v√° informace k zobrazen√≠.
GSM''Global System for Mobile communications'' Globální systém pro mobilní komunikaci.
HarddiskPam√¨¬Ěov√© medium, kter√© se vyuŇĺ√≠v√° pro ukl√°d√°n√≠ objemn√Ĺch dat. Standartn√¨ je namontov√°n umnit√ł PC. Na za√ł√≠zen√≠ je moŇĺno zapisovat, ale i z √®√≠st. Skl√°d√° se z n√¨kolika kovov√Ĺch ploten, kter√© jsou pokryty magnetickou vrstvou. Ot√°√®ej√≠ se stejnou rychlost√≠. Hardisk m√° n√¨kolik paramentr√Ļ, jako nap√ł√≠klad rychlost ot√°√®en√≠ ploten, p√ł√≠stupov√° doba, po√®et GB atd.
HD-DVDJedn√° se o disky t√łet√≠ generece, podobn√¨ jako Blu-Ray. Byly vyvinuty firmami Toshiba, NEC a Sanyo. Na jednovrstv√© disky je moŇĺn√© zaznamenat 15GB dat, HD-DVD mohou m√≠t ale aŇĺ t√łi vrstvy - kapacita jednostrann√©ho m√©dia m√ĻŇĺe tedy b√Ĺt aŇĺ 45GB. Pr√Ļm√¨r kotou√®e je stejn√¨ jako u Blu-Ray 12cm.
HDD"HarDDisk" Pro více informací najdete pod pojmem harddisk.
HDMIRozhran√≠ pro p√łenos nekomprimovan√©ho zvuku a obrazu, pouŇĺit√≠ nal√©z√° nap√ł. u propojen√≠ plazmov√Ĺch a LCD televiz√≠ s DVD rekord√©rem, recieverem nebo s multimedi√°ln√≠m PC.
HDRVysok√Ĺ dynamicky rozsah rozd√≠l mezi nejtmav√¨jŇ°√≠m a nejsv√¨tlejŇ°√≠m m√≠stem sc√©ny. Velmi p√łisp√≠v√° k reali√®nosti a p√łi vynik√°n√≠ detail√Ļ, kter√© d√ł√≠ve nebyli vid√¨t.
HeatpipeKovov√° trubi√®ka (v√¨tŇ°inou z m√¨di) obsahuj√≠c√≠ kapalinu s n√≠zk√Ĺm bodem varu, d√≠ky √®emuŇĺ dovede rychle odv√°d√¨t teplo. VyuŇĺ√≠v√° se jako sou√®√°st chladi√®√Ļ procesor√Ļ, grafic√Ĺch karet nebo k chlazen√≠ √®ipov√Ĺch sad.
HijackthisProgram na zjiŇ°t√¨n√≠ z√°kladn√≠ch informac√≠ o syst√©mu
HP"Hewlett Packard" Firma HP zn√°m√° hlavn√¨ v√Ĺrobou tisk√°ren pojmenovan√° podle inici√°l√Ļ jmen zakladatel√Ļ.
HTML"HyperText Markup Language" PouŇĺ√≠v√° se k programov√°n√≠ WWW str√°nek. Skl√°d√° se z mnoha zna√®ek, kter√© p√łi zm√¨n√¨ zm√¨n√≠ charakteristiku a vlastnosti str√°nek, nebo zm√¨na m√ĻŇĺe zp√Ļsobit nefunk√®nost str√°nek. Tento programovac√≠ jazyk m√° velmi omezen√© moŇĺnosti.
HTTP"HyperText Transfer Protocol" Hypertextov√Ĺ p√łenosov√Ĺ protokol pouŇĺ√≠van√Ĺ sluŇĺbou WWW s√≠t√¨ internet, na tomto protokolu b√¨Ňĺ√≠ v√¨tŇ°ina WWW st√°nek.
HW"HardWare" Technické vybavení PC.
ICMP"Internet Control Message Protocol" Protokol, kter√Ĺ p√łen√°Ň°√≠ √ł√≠dic√≠ a chybov√© zpr√°vy pro s√≠¬Ěov√© protokoly IP, UDP a TCP. Nejzn√°m√¨jŇ°√≠ ICMP zpr√°vou je p√ł√≠kaz ping.
ICQ''I Seek You'' Program, kter√Ĺ umoŇĺ√≤uje rychl√Ĺ Chat.
IE"Internet Explorer" Internetov√Ĺ prohl√≠Ňĺe√® od firmy Microsoft. Internet Explorer je souc√°st√≠ opera√®n√≠ch syst√©m√Ļ Windows.
IIS''Internet Information Server'' Informaèní server pro Internet.
InformatikaSd√¨len√≠, zpr√°va. Informatika je Ň°koln√≠ p√łedm√¨t zab√Ĺvajc√≠ se obvzl√°Ň°¬Ě po√®√≠ta√®i.
IntelV√Ĺrobce procesor√Ļ, nap√ł. "Intel Pentium 4".
Intel XeonViz Xeon.
IP"Internet Protocol" Standardn√≠ s√≠¬Ěov√Ĺ protokol pro odes√≠l√°n√≠ data gram√Ļ, podle IP jsou PC identifikov√°ny (bu√Įte opatrn√≠, nikomu j√≠ hned ne√ł√≠kejte).
IPJedineèné identifikaèní èíslo v síti internet/LAN
ITU''International Telecommunication Union'' Mezin√°rodn√≠ telekomunika√®n√≠ unie. S√≠dlo m√° v ŇĹenev√¨.
KB"Kilobyte" Jednotka pam√¨ti na HDD nebo RAM a jin√Ĺch pam√¨¬Ěov√Ĺch za√ł√≠zen√≠ch.
KeyloggerProgram pro zachyt√°v√°n√≠ stisknut√Ĺch kl√°ves.
KeylogingZachtav√°n√≠ stisknut√Ĺch kl√°ves prost√łednictv√≠m speci√°ln√≠ho programu. Existuj√≠ i hardwarov√© varianty.
Kolm√Ĺ z√°pisNov√° technologie pro z√°pis na plotny vertik√°ln√¨, nikoli horizont√°ln√¨ (vodorovn√¨). Dovoluje to tak na jednu plotnu zaznamenat v√≠ce dat, d√≠ky v√¨tŇ°√≠ hustot√¨ z√°pisu.
LANViz Lok√°ln√≠ s√≠¬Ě
LCD"Liquid Crystal Display" Typ monitoru, kter√Ĺ obsahuje tekut√© krystaly. LCD monitor je ploch√Ĺ a Ň°kod√≠ m√©n√¨ o√®√≠m. Nen√≠ ale p√ł√≠liŇ° vhodn√Ĺ pro PC, kter√© se vyuŇĺ√≠vaj√≠ p√łev√°Ňĺn√¨ k hran√≠ PC-game.
LCOS''Liquid Crystel On Silicon'' Tekut√© krystaly na k√łem√≠kov√©m √®ipu. Technologie umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ vyr√°b√¨t velkoform√°tov√© obrazovky, vynikaj√≠c√≠ kvality, za n√≠zk√© v√Ĺrobn√≠ n√°klady.
Linux√ą√≠m d√°l obl√≠ben√¨jŇ°√≠ opera√®n√≠ syst√©m, zaloŇĺen√Ĺ na otev√łen√©m k√≥du, dostupn√Ĺ v mnoha distribuc√≠ch.
LN2Zkratka pro tekut√Ĺ dus√≠k. Nej√ļ√®inn√¨jŇ°√≠ chlazen√≠.
LogV√Ĺpis nej√®ast√¨ji z programu Hijackthis .
Lok√°ln√≠ s√≠¬Ě S√≠¬Ě mezi n√¨kolika Pc nap√ł. ve firm√¨ mezi sousedy atd.
Mac OSMacintosh Operating System - operaèní systém od firmy Apple
MailVíce najdete pod pojmem @.
MB"Megabyte" Jednotka pam√¨ti na HDD nebo RAM a jin√Ĺch pam√¨?ov√Ĺch za√ł√≠zen√≠ch.
MHZ"Megahertz" Jednotka vyjad√łuj√≠c√≠ v√Ĺkon procesoru.
MODEM"MOdul√°tor DEModul√°tor" Za√ł√≠zen√≠, kter√© umoŇĺ√≤uje p√łevod digit√°ln√≠ informace na analogovou a nebo analogovou informaci p√łev√©st na digit√°ln√≠.
ModulaceMetoda p√łenosu analogov√©ho sign√°lu.
MonitorPro více informací zadejte CRT.
Motherboard“Základní deska“. Komponent, od kterého se vyvíjí celá sestava.
MP3"Music Protocol 3" Form√°t pro digit√°ln√≠ z√°znam zvuku. Existuje taky MP3 p√łehr√°va√®, kter√Ĺ p√łehr√°v√° tento form√°t.
MPEG-2"Moving Picture Experts Group" Celosv√¨tov√¨ pouŇĺ√≠van√Ĺ standard komprese audiovizu√°ln√≠ch dat pro koncov√© pouŇĺit√≠. PouŇĺ√≠vaj√≠ ho nap√ł. P√ł√≠stroje digit√°lnho videa (DVD) a digit√°ln√≠ televize (DVB).
MS"Milisekunda" √ąasov√° jednotka. V t√©to jednotce se nej√®ast√¨ji m√¨√ł√≠ rychlost odezvy LCD.
MSNKomunika√®n√≠ protokol od Microsoftu, obdoba ICQ. V zahrani√®√≠ je rozŇ°√≠√łen√¨jŇ°√≠ neŇĺ ICQ zejm√©na d√≠ky v√¨tŇ°√≠ stabilit√¨. Ke komunikaci pot√łebujete program Windows Live Messenger.
MultiplikátorUrèuje pomìr celkové frekvence procesoru ke frekvenci FSB.
NFS"Need For Speed" Závodní hra od Electronic Arts. Verze Need For Speed: NFS 1, NFS 2, NFS 3: Hot Pursuit, NFS 4: High Stakes, NFS 5: Porsche Unleashed, NFS Underground, NFS Underground 2, NFS Most Wanted a NFS Carbon.
NOD32Antivirov√Ĺ produkt slovensk√© firmy ESET. Skv√¨l√Ĺ, rychl√Ĺ a √ļ√®inn√Ĺ antivirov√Ĺ program , kter√Ĺ z√≠skal nejen mnoho ocen√¨n√≠, ale i oblibu uŇĺivatel√Ļ
nVidiaSpoleènost nVidia vyrábí grafické karty.
Opera√®n√≠ syst√©mOpera√®n√≠ syst√©m umoŇĺ√≤uje komunikaci mezi aplika√®n√≠m Softwarem a Hardwarem. Hardware a Software spolu nem√ĻŇĺe komunikovat bez opera√®n√≠ho syst√©mu. Funkce opera√®n√≠ho syst√©mu: spr√°va pam√¨ti, vstupn√¨ v√Ĺstupn√≠ operace, spr√°va procesoru, spr√°va soubor√Ļ a spouŇ°t√≠ programy. U opera√®n√≠ho syst√©mu rozliŇ°ujem: jestli je grafick√Ĺ nebo p√ł√≠kazov√Ĺ reŇĺim, jedno√ļlohov√Ĺ nebo v√≠ce√ļlohov√Ĺ a jednouŇĺivatelsk√Ĺ nebo v√≠ceuŇĺivatelsk√Ĺ.
OSD"On Screen Display" Menu p√ł√≠stroje, zobrazen√© na obrazovce televizoru, s jehoŇĺ pomoc√≠ se prov√°d√≠ nastaven√≠ p√ł√≠stroje.
OverclockingViz p√łetaktov√°n√≠.
P2P ( Peer to peer)Ozna√®en√≠ architektury po√®√≠ta√®ov√Ĺch s√≠t√≠, ve kter√Ĺch spolu komunikuj√≠ p√ł√≠mo jednotliv√≠ uŇĺivatel√© (√®ili ne p√łes centr√°ln√≠ server), kte√ł√≠ jsou si vz√°jemn√¨ rovni.
PAL"Phase Alternating Line" Televizní norma.
Pam√¨¬ĚZa√ł√≠zen√≠ k ukl√°d√°n√≠ a vybaven√≠ informace.
PATAviz. UATA
PayloadOzna√®en√≠ pro programov√Ĺ k√≥d, kter√Ĺ je p√łipojen k exploitu a umoŇĺ√≤uje tak nap√ł√≠klad neopr√°vn√¨n√Ĺ p√ł√≠stup do n√¨jak√©ho syst√©mu.
PC"Personal Computer" Norm√°ln√≠ b√¨zn√¨ pouŇĺ√≠van√Ĺ po√®√≠ta√®.
PDM "Product Data Management". √ėeŇ°en√≠ zpr√°vy veŇ°ker√Ĺch dat o produktu.
PERL"Practical Extraction and Reporting Language" Scriptovací jazyk pro CGI programy.
PHP"Hypertext Preprocessor" D√ł√≠ve "Personal Home Pages" nejpouŇĺ√≠van√¨jŇ°√≠ scriptovac√≠ jazyk na stran√¨ serveru.
PING''Packet InterNet Gropper'' Program testuj√≠c√≠ dostupnost c√≠lov√© adresy v s√≠ti. Zas√≠l√° v√Ĺzvy a √®ek√°n√≠m na odezvu.
PLM "Product Lifecycle Management". Spr√°va Ňĺivotn√≠ho cyklu produktu.
PnP - Plug and PlayPo√®√≠ta√®ov√° technologie umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ opera√®n√≠mu syst√©mu snaŇĺŇ°√≠ identifikaci a p√łipojen√≠ hardwaru.
Po√®√≠ta√®Samo√®inn√Ĺ stroj, kter√Ĺ zpracov√°v√° podle programu ur√®it√© √®innosti.
PortVelmi zjednoduŇ°en√¨ p√ł√≠stupov√© dve√łe do syst√©mu kdy kaŇĺd√Ĺ program kter√Ĺ chce komunikovat s vn√¨jŇ°kem m√° p√łid√¨len√Ĺ jeden √®i v√≠c port√Ļ kter√© ostatn√≠ programy nem√ĻŇĺou z√°rove√≤ poŇĺ√≠vat .
Prof of conceptDrobn√Ĺ k√≥d , ter√Ĺ zeuŇĺ√≠v√° nov√© objeven√© zranitelnosti.
Proof-of ConceptD√Ļkaz existence p√Ļvodn√¨ jen teoreticky p√łedpokl√°dan√© mezery v n√¨jak√©m programu nebo syst√©mu.
PythonOpen-source scriptovací jazyk na stranì serveru
P√łetaktov√°n√≠ZvyŇ°ov√°n√≠ frekvence komponent kv√Ļli v√¨tŇ°√≠mu v√Ĺkonu (nej√®ast√¨ji procesoru).
Q''Quality'' Kvalita.
QAM ''Queued Access Method'' Metoda p√ł√≠stupu s √łazen√≠m do front.
QD "Quadruple Density" Ozna√®en√≠ pro √®ty√łn√°sobnou hustotu na disket√¨.
QEMM "Quarterdeck Expanded Memory Manager" Program, kter√Ĺ slouŇĺ√≠ jako pam√¨¬Ěov√Ĺ spr√°vce rozŇ°√≠√łen√≠ pam√¨ti.
RAM"Random Acces Memory" Opera√®n√≠ pam√¨¬Ě PC, neboli ramka.
RaytracingJedn√° se o zp√Ļsob vykreslov√°n√≠ sc√©ny metodou sledov√°n√≠ paprsku. D√≠ky tomu je zajiŇ°t√¨n√° vysok√° kvalita obrazu, v√Ĺpo√®etn√¨ je tato metoda velice n√°ro√®n√°.
RenderingVykreslov√°n√≠. Vytv√°√łen√≠ sc√©ny od za√®√°tku aŇĺ do konce. Vykreslov√°n√≠ prob√≠h√° postupn√¨ p√łes operace s vertexy a pixely. V√Ĺsledn√Ĺ obraz je p√łenesen na obrazovku.
ResidentViz. Residentn√≠ Ň°t√≠t
Residentn√≠ Ň°t√≠t Scanner Antiviru kter√Ĺ testuje z√°vadnost soubor√Ļ nap√ł. p√łi p√ł√≠stupu,vytvo√łen√≠,zm√¨n√¨.
Reverse EngineeringZp√¨tn√© inŇĺen√Ĺrstv√≠. Ozna√®en√≠ pro √®innost analyzuj√≠c√≠ syt√©m, jehoŇĺ obsah je zn√°m pouze v√Ĺvoj√°√łi.
RFIDbezdr√°tov√© identifika√®n√≠ √®ipy - nejbov√¨jŇ°√≠ n√°sledn√≠ci klasick√Ĺch √®√°rov√Ĺch k√≥d√Ļ. Dovoluj√≠ uchovat libovoln√© informace a rychleje √®√≠st.
RGB ''Red Green Blue'' T√łi barevn√© sloŇĺky aktivn√≠ch barevn√Ĺch soustav( √®erven√°, zelen√° a modr√°).
ROM"Read Only Memory" Pam√¨¬Ě pouze pro √®ten√≠.
Rootkit SloŇĺenina sl√Ļvek ‚Äěroot‚Äú (synonymum pro administr√°tora v Unixu) a ‚Äěkit‚Äú (stavebnice). Souprava hackersk√Ĺch n√°stroj√Ļ umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ch z√≠skat nebo nad√°le udrŇĺet pr√°va ‚Äěroot‚Äú.
RootkitySpeci√°ln√≠ aplikace, kter√© pronikaj√≠ hlkuboko do syst√©mu a m√¨n√≠ odpov√¨di na standartn√≠ syst√©mov√° vol√°n√≠.V√¨tŇ°inou poskytuj√≠ prostor peo skryt√≠ dalŇ°√≠ho Ň°kodliv√©ho k√≥du.
RPC"Remote Procedure Call" Protokol, jehoŇĺ √ļkolem je spouŇ°t√¨t funkce na jin√Ĺch po√®√≠ta√®√≠ch.
RSS"Really Simple Syndication" (d√ł√≠ve Rich Site Summary) je v√Ĺm√¨nn√Ĺ form√°t pro syndikaci informac√≠ pomoc√≠ protokolu HTTP. Sta√®√≠ si adresy RSS kan√°l√Ļ obl√≠ben√Ĺch str√°nek vloŇĺit do sv√© RSS √®te√®ky a jiŇĺ v√°m neunikne Ňĺ√°dn√Ĺ nov√Ĺ √®l√°nek aniŇĺ byste museli web n√¨kolikr√°t denn√¨ navŇ°t√¨vovat. RSS √®te√®ka v√°m automaticky ozn√°m√≠ kaŇĺd√Ĺ nov√Ĺ √®l√°nek.
RW"Read Write" √ąten√≠ i z√°pis. Jeli CD ozna√®eno RW ( CD-RW, nebo tak√© DVD-RW), tak na takov√© CD lze zapisovat, a potom vŇ°e smazat.
S-VideoZp√Ļsob kvalitn√≠ho p√łipojen√≠ analogov√©ho videosign√°lu mezi p√ł√≠stroji spot√łebn√≠ elektroniky. Tento zp√Ļsob propojen√≠ je z√°visl√Ĺ na pouŇĺit√©m syst√©mu modulace barev. V √ąR a v√¨tŇ°in√¨ Evropy se pouŇĺ√≠v√° syst√©m PAL.
SATASerial ATA - hojn√¨ pouŇĺ√≠v√°no pro pevn√© disky. Je zn√°mo ve dvou rychlostech: 1,5Gb/s (Zn√°m√© sp√≠Ň°e jako SATA1) a 3Gb/s (SATA2). Toto rozhran√≠ jiŇĺ za√®√≠n√° tak√© pronikat jako rozhran√≠ pro p√łipojen√≠ optick√Ĺch mechanik
Scanner Program nebo jeho √®√°st kter√° n√¨co prohl√≠Ňĺ√≠,kontroluje.
SCART "Syndicat des Constructerurs d¬īAppareils Radior√©cepteurs et T√©l√©viseurs" 21 p√≥lov√Ĺ konektor pouŇĺ√≠van√Ĺ pro propojen√≠ p√ł√≠stroj√Ļ spot√łebn√≠ elektroniky v Evrop√¨.
SEO"Search Engine Optimization" Optimalizace webov√Ĺch str√°nek pro vyhled√°vac√≠ roboty.
ServerPo√®√≠ta√®, kter√Ĺ nab√≠z√≠ internetov√Ĺ webhosting, neboli m√≠sto pro vaŇ°e WWW str√°nky.
SGML"Standard Generalized Markup Language" Standardn√≠ obecn√Ĺ ozna√®ovac√≠ jazyk, kter√Ĺ je velmi obecn√Ĺ a komplexn√≠.
SkypeTelekomunika√®n√≠ program s n√≠mŇĺ m√ĻŇĺete volat zadarmo.
SoftwareVŇ°e na co si v PC nem√ĻŇĺeme s√°hnout .
SpyViz Spyware
SpywareNecht√¨n√Ĺ software kter√Ĺ zcizuje data z vaŇ°eho PC
SW"SoftWare" Programové vybavení PC.
Syst√©mUspo√ł√°d√°n√≠ r√Ļzn√Ĺch objekt√Ļ v jeden.
TCP"Transmission Control Protocol " P√łenosov√Ĺ protokol orientovan√Ĺ na virtu√°ln√≠ spoje.
Tools of the Trade Anglick√Ĺ v√Ĺraz pro v√Ĺbavu √łemesln√≠ka. Ve slangu souhrnn√© ozna√®en√≠ pro nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ programy, kter√© hacke√łi znovu a znovu pouŇĺ√≠vaj√≠.
TorrentSoubor, kter√Ĺ je vyuŇĺ√≠v√°n p√łi stahov√°n√≠.
UATAStarŇ°√≠ ale st√°le hojn√¨ pouŇĺ√≠van√© rozhran√≠ p√łedevŇ°√≠m optick√Ĺch mechanik. U HDD je toto rozhran√≠ moc pomal√© a za√®√≠n√° b√Ĺt i u optick√Ĺch mechanik vytla√®ov√°no nov√¨jŇ°√≠m SATA. Rychlosti UATA 33/66/100/133
UDP"User Datagram Protocol" UŇĺivatelsk√Ĺ datagramov√Ĺ protokol, kter√Ĺ p√łen√°Ň°√≠ bez kontroly, potvrzen√≠ a trval√©ho spojen√≠.
UMTS''Universal Mobile Telecommunications Standard'' Nov√¨jŇ°√≠ druh s√≠t√¨ od roku 2006. Univerz√°ln√≠ standard pro p√łenos hlasov√Ĺch dat a multim√©di√≠.
UnderclockingSn√≠Ňĺen√≠ nap√°jen√≠ nebo frekvence. T√≠m se sn√≠Ňĺ√≠ sice v√Ĺkon, ale zv√ĹŇ°√≠ se Ňĺivotnost procesoru.
USB''Universal Serial Bus'' Univerz√°ln√≠ s√©riov√° sb√¨rnice, jej√≠Ňĺ rychlost je 12Mb/s. Dnes se vyskytuj√≠ r√Ļzn√© verze t√©to sb√¨rnice. NejrychlejŇ°√≠ je zat√≠m USB 2.0, jedn√° se o jednu z nejpouŇĺ√≠van√¨jŇ°√≠ch sb√¨rnic.
VcoreNapìtí jádra (procesoru, grafické karty).
VmemNapìtí pamìti RAM.
VodníkVodní chlazení.
Vseohw.net"VŇ°e o Hardware" VŇ°e o Hardware je internetov√° str√°nka zab√Ĺvajc√≠ se Hardwarem a Softwarem.
Vstupn√¨ v√Ĺstupn√≠ za√ł√≠zen√≠UmoŇĺ√≤uje bu√Į v jednom okamŇĺiku zapisovat a v jin√©m √®√≠st. Vstupn√¨ v√Ĺstupn√≠ za√ł√≠zen√≠ je: jednotka pevn√©ho disku, disketov√° jednotka, CD-RW, DVD-RW a MODEM.
Vstupn√≠ za√ł√≠zen√≠Jinak se d√° √ł√≠ct perifern√≠ a nebo vn√¨jŇ°√≠ za√ł√≠zen√≠. Vstupn√≠ za√ł√≠zen√≠ umoŇĺ√≤uje p√łe√®√≠st informace a uloŇĺit je do pam√¨ti. Vstupn√≠ za√ł√≠zen√≠ je: kl√°vesnice, skener, mikrofon a CD-rom.
V√Ĺpo√®etn√≠ technikaInformace, jenŇĺ jsou z oblasti v√Ĺpo√®etn√≠ techniky.
V√Ĺstupn√≠ za√ł√≠zen√≠Obsah informace vyp√≠Ň°e na v√Ĺstupn√≠ za√ł√≠zen√≠. V√Ĺstupn√≠ za√ł√≠zen√≠ je: monitor a LCD, tisk√°rna a reproduktory.
W3"World Wide Web" Do √®estiny lze p√łeloŇĺit celosv√¨tov√° pavu√®ina. Jde o syst√©m hypertextov√© komunikace, pouŇĺ√≠van√© na mezin√°rodn√≠ po√®√≠ta√®ov√© s√≠ti.
WAAN"Wide Area Apple Talk Network" D√°lkov√° s√≠? zaloŇĺena na AppleTalk.
WAIS"Wide Area Information Search" SlouŇĺ√≠ k vyhled√°v√°n√≠ na velk√Ĺch ploch√°ch. Jde o aplikaci typu klient/server na po√®√≠ta√®ov√© s√≠ti.
WAN"Wide Area Network" Jedn√° se o po√®√≠ta√®ovou s√≠?, kter√° obvykle spojuje kancel√°√łe ve velk√Ĺch firm√°ch.
WAP''Wireless Application Protocol'' Protokol pro bezdr√°tov√Ĺ p√ł√≠stup k e-mailu a textov√Ĺm www str√°nk√°m pro mobiln√≠ telefony. Tento protokol vyvinuly firmy Nokia , Ericsson a Motorola. Hojn√¨ je vyuŇĺ√≠v√°na varianta jazyka HDML, nebo-li (WML -''Wireless Markup Language'' ).
WaterblokM√¨d√¨n√Ĺ pasiv p√łitla√®en√Ĺ na √®ip, kter√Ĺ m√° chladit, a proud√≠ p√łes n√¨j ochlazovan√° voda.
WBEM''Web-Based Enterprise Management'' Term√≠n se pouŇĺ√≠v√° pro internetov√© technologie, pro spr√°vu syst√©m√Ļ a s√≠t√≠ pomoc√≠ webu. Windows 98/2000 pouŇĺ√≠v√° CMI datab√°zi pro z√≠sk√°n√≠ informac√≠ o po√®√≠ta√®ov√Ĺch syst√©mech a s√≠t√≠ch za√ł√≠zen√≠ch.
WDC"Western Digital Corporation" Firma, kter√° se zab√Ĺv√° p√łev√°Ňĺn√¨ v√Ĺrobou HDD.
WFW''Windows For Workgroup'' Windows pro pracovní skupin.
WI-FI''Wireless Fidelity'' Bezdr√°tov√° s√≠¬Ě.
WIN''WINdows'' Registrovaná známka firmy Microsoft pro její operaèní systémy.
WindowsWindows je opera√®n√≠ syst√©m vyvynut√Ĺ spole√®nost√≠ Microsoft. Je mnoho verz√≠ Windows nap√ł√≠klad: Windows 95, 98, 2000, ME, XP a posledn√≠ verze je Windows Vista.
WML''Wireless Markup Language'' Jazyk pouŇĺ√≠vaj√≠c√≠ vyzna√®ovac√≠ zna√®ky podobn√¨ jako HTML.
WormNeboli √®erv je program kter√Ĺ m√° jedin√Ĺ c√≠l a to co nejv√≠c se rozŇ°√≠√łit a t√≠m maxim√°ln√¨ zat√≠Ňĺit internet.
WP''Word Perfect'' Zkratka firmy, kter√° se jmenuje Word Perfect.
WTS''Wireless Transport Services'' Bezdr√°tov√© transportn√≠ sluŇĺby pomoc√≠ r√°diov√Ĺch vln, infra√®erven√©ho nebo laserov√©ho z√°√łen√≠.
WWW''World Wide Web'' Celosv√¨tov√° s√≠?, voln√¨ p√łeloŇĺeno celosv√¨tov√° pavu√®ina. UŇĺ√≠v√° se p√łi zad√°n√≠ internetov√© (IP) adresy.
XeonIntelovsk√Ĺ serverov√Ĺ procesor; m√° po√®et pin√Ļ bu√Įto 603 nebo 604, b√¨hem kr√°tk√© doby se do√®k√°me i nov√© LGA771. J√°dro je √®ist√¨ serverov√© a vysoce v√Ĺkonn√© - prost√¨ uzp√Ļsoben√© na extr√©mn√≠ zat√≠Ňĺen√≠ a neust√°ly provoz. Xeony dnes jiŇĺ podporujou EM64T,a dualcore. Obvykle se umis¬Ěuj√≠ do server√Ļ po dvojic√≠ch.
XGA"eXtended Graphics Array" RozŇ°√≠√łen√© grafick√© pole. Typ adapt√©ru monitoru na po√®√≠ta√®√≠ch PC.
xHTML"eXtensible Hyper Tes tMarkup Language" RozŇ°√≠√łen√Ĺ HTML (b√°ze XML).
XLS"eXceL Sheet" Oznaèení souboru tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel.
XML"Extensible Markup Language" - Zna√®kovac√≠ jazyk pouŇĺ√≠van√Ĺ k p√łedav√°n√≠ informac√≠, nap√ł. RSS nebo ATOM
XMS"eXtended Memory Standard" Standard rozŇ°√≠√łen√© pam√¨ti.
XNS "Xerox Networking System" S√≠¬Ěov√Ĺ syst√©m firmy Xerox.
XOR "eXclusive OR" Exkluzivní souèet. Booleovská operace.
ZF"Zero Frequency" Nulov√° frekvence.
ZIP"Zone Information Protocol" Protokol z√≥nov√Ĺch informac√≠, kter√Ĺ analyzuje s√≠¬Ěovou konfiguraci a shromaŇĺ√Įuje adresy za√ł√≠zen√≠ do skupin (z√≥n) pro efektivn√≠ p√ł√≠stup.
ZST "Zone Standard Time" Standardní èas v èasové zónì.
ZT"Zone Time" Místní èas, èas v èasové zónì.

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ