VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Slovnk > Katalog
Slovnk
Nepihlen nvtvnk

Slovnk

ve A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
Fair User Policy Omezení udìlené poskytovatelem datového spojení, která mají zajistit rozumnou rychlost pro pøipojení. Napø. sníží rychlost uživatelùm, kteøí pøekroèili svùj limit nebo zatìžují sí.
FANVìtrák, aktivní chladiè
FDD "Floppy Disc Drive" Mechanika je potøebná pro ètení disket.
Fed"Federal law-Enforcement officer" Neboli strážník zákona. „Meet the Feds“ na DefCon bylo setkání s pøíslušníky FBI, CIA a NSA.
FillrateRychlost, s jakou akcelerátor dokáže vykreslovat pixely na obrazovce. Èím vìtší rozlišení, tím vìtší fillrate je vyžadován pro udržení dostateèného snímkování (viz framerate).
FirewallSoftware na kontrolu odchozí a pøíchozí komunikace s internetem èi LAN
FirmwareZákladní øídicí program hardwaru, který je podobný BIOSu. Používá se napø. pro optické mechaniky. Jeho pøepsáním lze zlepšit funkce komponenty.
FSB"Front Side Bus" Frekvence externí sbìrnice pomocí níž komunikuje procesor.
FSB''Front Side Bus'' Základní systémová sbìrnice na motherboardu. Pøi nákupu základní desky velmi dùležitý parametr.
FTA "Free-To-Air" Volnì šiøitelné programy, k jejich pøíjmu nepotøebujete dekódovací kartu.
FTP"File Transfer Protocol" Protokol pro pøenos souborù po internetu. Nejèastìji se používá pøi stahování demo a patchù ze sítì.
FUPViz. Fair User Policy

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ