VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
HarddiskPamìové medium, které se využívá pro ukládání objemných dat. Standartnì je namontován umnitø PC. Na zaøízení je možno zapisovat, ale i z èíst. Skládá se z nìkolika kovových ploten, které jsou pokryty magnetickou vrstvou. Otáèejí se stejnou rychlostí. Hardisk má nìkolik paramentrù, jako napøíklad rychlost otáèení ploten, pøístupová doba, poèet GB atd.
HD-DVDJedná se o disky tøetí generece, podobnì jako Blu-Ray. Byly vyvinuty firmami Toshiba, NEC a Sanyo. Na jednovrstvé disky je možné zaznamenat 15GB dat, HD-DVD mohou mít ale až tøi vrstvy - kapacita jednostranného média mùže tedy být až 45GB. Prùmìr kotouèe je stejnì jako u Blu-Ray 12cm.
HDD"HarDDisk" Pro vĂ­ce informacĂ­ najdete pod pojmem harddisk.
HDMIRozhraní pro pøenos nekomprimovaného zvuku a obrazu, použití nalézá napø. u propojení plazmových a LCD televizí s DVD rekordérem, recieverem nebo s multimediálním PC.
HDRVysoký dynamicky rozsah rozdíl mezi nejtmavìjším a nejsvìtlejším místem scény. Velmi pøispívá k realiènosti a pøi vynikání detailù, které døíve nebyli vidìt.
HeatpipeKovová trubièka (vìtšinou z mìdi) obsahující kapalinu s nízkým bodem varu, díky èemuž dovede rychle odvádìt teplo. Využívá se jako souèást chladièù procesorù, graficých karet nebo k chlazení èipových sad.
HijackthisProgram na zjištìní základních informací o systému
HP"Hewlett Packard" Firma HP známá hlavnì výrobou tiskáren pojmenovaná podle iniciálù jmen zakladatelù.
HTML"HyperText Markup Language" Používá se k programování WWW stránek. Skládá se z mnoha znaèek, které pøi zmìnì zmìní charakteristiku a vlastnosti stránek, nebo zmìna mùže zpùsobit nefunkènost stránek. Tento programovací jazyk má velmi omezené možnosti.
HTTP"HyperText Transfer Protocol" Hypertextový pøenosový protokol používaný službou WWW sítì internet, na tomto protokolu bìží vìtšina WWW stánek.
HW"HardWare" Technické vybavení PC.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ