VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
W3"World Wide Web" Do èestiny lze pøeložit celosvìtová pavuèina. Jde o systém hypertextové komunikace, používané na mezinárodní poèítaèové síti.
WAAN"Wide Area Apple Talk Network" Dálková sí? založena na AppleTalk.
WAIS"Wide Area Information Search" Slouží k vyhledávání na velkých plochách. Jde o aplikaci typu klient/server na poèítaèové síti.
WAN"Wide Area Network" Jedná se o poèítaèovou sí?, která obvykle spojuje kanceláøe ve velkých firmách.
WAP''Wireless Application Protocol'' Protokol pro bezdrátový pøístup k e-mailu a textovým www stránkám pro mobilní telefony. Tento protokol vyvinuly firmy Nokia , Ericsson a Motorola. Hojnì je využívána varianta jazyka HDML, nebo-li (WML -''Wireless Markup Language'' ).
WaterblokMìdìný pasiv pøitlaèený na èip, který má chladit, a proudí pøes nìj ochlazovaná voda.
WBEM''Web-Based Enterprise Management'' Termín se používá pro internetové technologie, pro správu systémù a sítí pomocí webu. Windows 98/2000 používá CMI databázi pro získání informací o poèítaèových systémech a sítích zaøízeních.
WDC"Western Digital Corporation" Firma, která se zabývá pøevážnì výrobou HDD.
WFW''Windows For Workgroup'' Windows pro pracovnĂ­ skupin.
WI-FI''Wireless Fidelity'' Bezdrátová sí.
WIN''WINdows'' Registrovaná známka firmy Microsoft pro její operaèní systémy.
WindowsWindows je operaèní systém vyvynutý spoleèností Microsoft. Je mnoho verzí Windows napøíklad: Windows 95, 98, 2000, ME, XP a poslední verze je Windows Vista.
WML''Wireless Markup Language'' Jazyk používající vyznaèovací znaèky podobnì jako HTML.
WormNeboli èerv je program který má jediný cíl a to co nejvíc se rozšíøit a tím maximálnì zatížit internet.
WP''Word Perfect'' Zkratka firmy, která se jmenuje Word Perfect.
WTS''Wireless Transport Services'' Bezdrátové transportní služby pomocí rádiových vln, infraèerveného nebo laserového záøení.
WWW''World Wide Web'' Celosvìtová sí?, volnì pøeloženo celosvìtová pavuèina. Užívá se pøi zadání internetové (IP) adresy.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ