VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Slovnk > Katalog
Slovnk
Nepihlen nvtvnk

Slovnk

ve A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
LANViz Lokální sí
LCD"Liquid Crystal Display" Typ monitoru, který obsahuje tekuté krystaly. LCD monitor je plochý a škodí ménì oèím. Není ale pøíliš vhodný pro PC, které se využívají pøevážnì k hraní PC-game.
LCOS''Liquid Crystel On Silicon'' Tekuté krystaly na køemíkovém èipu. Technologie umožòující vyrábìt velkoformátové obrazovky, vynikající kvality, za nízké výrobní náklady.
LinuxÈím dál oblíbenìjší operaèní systém, založený na otevøeném kódu, dostupný v mnoha distribucích.
LN2Zkratka pro tekutý dusík. Nejúèinnìjší chlazení.
LogVýpis nejèastìji z programu Hijackthis .
Lokální sí Sí mezi nìkolika Pc napø. ve firmì mezi sousedy atd.

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ