VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Kingmax SuperStick 1GB – Malývelký elektronický šperk na cesty
Nepihlen nvtvnk

Kingmax SuperStick 1GB – Malývelký elektronický šperk na cesty

Kingmax SuperStick 1GB – Malývelký elektronický šperk na cesty

 • Kapacita: 1024MB
 • Barva: bílá
 • Rozmìry (v,š,d - mm): 2 x 34 x 12
 • Pøíslušenství: Elegantní bílý øemínek a mìkké prùhledné plastové pouzdro

Rozmìrem se spíše podobá dlouhé SIM kartì nebo zmenšené MemoryStick kartì. Rozmìry napsané výše o tom udávají jasný dùkaz. Tato flash pamì má jednu zvláštnost. Díky své tloušce,... no tedy spíš hubenosti nebylo možné použít klasický USB konektor, ale speciální vlastní patentovanou technologií PIP packaging. Jsou to vlastnì laicky øeèeno pozlacené plošky na povrchu flashky, které se spojí s kontakty uvnitø USB portu. Musíte však disk otoèit správnì jinak nedojde ke spojení kontaktù. K flashce je dodáván i s plastovým pouzdrem a elegantním øemínkem. Vše je zabaleno do prùhledného válce z plastu. Prodává se i ve vìtší kapacitì – 2GB. A na svrchní stranì disku i øemínku kraluje název KINGMAX :-).

Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC

Vlastní zkušenosti:

Když mi pøišel domù, nevìøil jsem, jak mùže být tak malý. Protože jsem si ho pøedstavoval o nìco vìtší. Musím øíci, že opravdu se jedná o skuteèný elektronický malý šperk s velkou kapacitou. Tzn, že je spíše pro holky zajímající se o PC. Já sem sice kluk,... ale neøíkal jsem, že pro kluky není :-D. Pùvodnì jsem sice chtìl jiný flash disk, avšak tento Kingmax mìl za stejnou cenu a kapacitu nìkolika násobnì menší rozmìry. Až se bojím abych ho nìkde nevytrousil :-D. K tomu také slouží elegantní øemínek s úchytkou a øetízkem pro pøipojení asi zøejmì ke klíèùm. No prostì – takového štíhlého elegána a s velkou kapacitou – no neberte to!!!

Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC

No... o crsahtestu jsem uvažoval, ale asi ne. Sice pád i z velké výšky by díky své malé váze pøežil vcelku dobøe a troufnu si øíci, že i bez následkù a mechanického poškození, ale zmrazení, var, pøejetí autem – by byl na 100% KO.

Testy (prùmìrné hodnoty pøi USB 2.0):

 • READ – 13,25MB/s
 • WRITE – 3,7MB/s
Kingmax SuperStick 1GB - TESTY - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC Kingmax SuperStick 1GB - TESTY - http://casopis-oci.xf.cz - $uch@rC

Video: Ukázka flash pamìti v akci ;-).

.:Stahuj ZDE:.

Cena: cca 600 Kè s DPH za 1GB (cca 300 Kè s DPH za 512MB)

Klady a zápory:

Klady:

 • Nízká cena
 • Dostaèující kapacita – 1GB
 • Miniaturní rozmìry (+)
 • Velmi pìkný øemínek jako pøíslušenství
 • Nová technologie PIP

Zápory:

 • Pomalejší zápis
 • Miniaturní rozmìry (-) – možnost snadného ztracení

Vcelku ani nemám nic, co bych této flash pamìti vytknul.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 02.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 4812x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 16.05.2007
Pozor!!! Cena 1GB klesla až na cca 300Kè a nyní se prodává i verze 2GB za cenu 600Kè (vše s DPH) potlesk potlesk potlesk palec ano

benetti - 11.01.2007
Tento disk mám a mùžu ho všem doporuèit. Pøi koupi ale pozor - existují 2 varianty, rychlejší, a pomalejší, která je samozøejmì dražší a je to ta výše recenzovaná. V obchodech bývá pojmenovaná jako "speedsuperstick". Takže 512 Kè sice 1 GB disk stojí, ale jen jeho pomalejší verze. Rychlejší se prodává kolem 580 Kè a v Total Commanderu pøi kopírování na flashdisk zvládá až 5,6 MB/s :-) (oproti 2 MB u pomalejšího)

$uch@rC - 09.01.2007
Pozor: Cena 1GB dokonce klesla až na neuvìøitelných 512Kè s DPH v nejmenovaném obchodì :-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ