VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Mít sílu 4GHz ve svých dlaních…
Nepihlen nvtvnk

Mít sílu 4GHz ve svých dlaních…

MB – základová deska (mother board)
OC – overclocking

Mùj chladiè

Již ze zaèátku je jasné, že na tuto frekvenci jsem nemohl dosáhnout s procesorem od AMD. Ano, správnì. Øeè je zde o procesorech Intel.

Když jsem mìl starý Northwood 2,66 GHz (20x133) a starou desku, nemohl jsem dosáhnout více než 2,94 GHz, protože slovo overclocking jí nic neøíkalo. Proto jsem koupil nový Prescott 2,4 GHz (18x133) a Asus P4P800 SE a já mohl naplno ukázat své overclockerské dovednosti...

Podmínky pro dosažení vysokých frekvencí:

 • Štìstí na dobrý kus procesoru
 • Kvalitní pamìti
 • Velmi úèinné a kvalitní chlazení
 • Dobrý zdroj (znaèkové a nad 300W)

Má sestava:

 • Intel Pentium 4 2,4GHz (18x133MHz, 1,35V, sc 478)
 • Asus P4P800 SE (i865PE+ICH5R)
 • RAM 768 MB (256+512 / 333MHz+400MHz / Samsung+PQI)
 • Gigabyte 3D Rocket Cooler PCU-22SE (heatpipes)
 • Gigabyte 6600GT 500/1000 MHz, 128bit(16GB/s), 128MB, AGP 8x
 • Eurocase 450W … no budiž

Nikdy ale nepodceòujte výbìr základové desky. Já zvolil pro mùj socket 478 základovou desku Asus P4P800 SE. Tuto MB jsem kupoval témìø „naslepo“. Nevìdìl jsem ani jestli podporuje vysoké zvýšení napìtí a vše s OC. Hned jakmile mi deska pøišla domù, žasl jsem nad jejími OC schopnostmi v BIOSu.

Vlastnosti BIOSu v oblasti OC:

 • FSB: 100 – 400MHz po 1MHz
 • Voltáž CPU: 1,375 – 1,925V po 0,025V
 • Frekvence RAM: až 400MHz bez OC
 • Voltáž AGP: 1,5 – 1,8V
 • Voltáž RAM: 2,55 – 2,85

Pøedevším vysoká voltáž RAM byla pro moje nekvalitní pamìti úplným „oživením“, který dokázal pøekroèit mezní hranici jejich frekvence.

Zdroj také není nic extra ale jak vidíte, moji sestavu utáhne dokonale i s velkou rezervou, ... no, až na ten hluk.

Chlazení to jest u Intelu to nejzajímavìjší. Pøi takovéto frekvenci nebyl problém i s 3D Rocket Cooler s heatpipes dosáhnout i pøes 60C a možná i více, ale hlavnì, že uchladil. Na chladièi se sotva dal pár sekund udržet prst a to už samo napovídá, že teplota pøímo v jádøe musela být ohromná (Mimochodem: Zajímalo by mì, jak dlouho by trvalo takto pøetaktovanému procesoru ohøátí jednoho hrnku èaje = asi 0,25l ;-D). Na pamìtech nebyly žádné chladièe a divím se, že i pøes 2,85V, které jsem pouštìl do RAMek, byly pamìti chladné. Èekal jsem, že budou na roztavení ;-D a ono nic :-(.

Já nemám rád pøíliš zdlouhavé pøetaktování po 5 MHz, jak všude píší. Já vždy hned všechno nejdøíve o 20 – 30 MHz, když už je to moc tak po 10 a 5 MHz. S 1 MHz se nìjak nepiplám, jedinì když chci mít pìknì zaokrouhlenou frekvenci na stovky (napø. 3800 MHz místo 3795 MHz)

Pøetaktování:

Pro vyšší pøetaktování nad 4GHz musíte prostì jen zvyšovat frekvenci FSB až narazíte na hranici, pøes kterou už PC nenabìhne nebo bude velmi nestabilní. Teï musíte zvýšit napìtí CPU. Já jsem zvýšil jen o 0,1V tj. na 1,45V, které mi bohatì postaèilo dostat procesor pøes 4 GHz. Hlavní brzdou pro dosažení této pìkné frekvence byly mé nekvalitní operaèní pamìti. Moje základová deska podporuje až 400MHz RAM. Já mám ale 2 RAMky. Jedna s 333MHz a druhá se 400MHz. Je pak jasné, že PC „bìžel“ jen na 333MHz a tato pamì brzdila i druhou 400MHz pamì. Po pøetaktování byla 333MHz pamì nestabilní a proto jsem snížil frekvenci RAM na 266MHz, tudíž po pøetaktování nebyly nestabilní RAM, protože defacto snížením frekvence a následným pøetaktováním zùstala frekvence RAM na stejném místì, kdybch to mìl øíct podle svého. Pamìti ale byly i tak nestabilní, proto jsem zvýšil napìtí mých DDR RAMek na 2,85V. Nižší voltáž šla nastavit, ale i pøesto byl PC nestabilní. Ovšem vìøím, že bych s kvalitními operaèními pamìmi dokázal dosáhnout i výše. Pak již bylo logické pøi takto velké frekvenci zapnout AGP/PCI lock (já mám zaplé poøád), aby nedocházelo k nestabilitì grafické karty, když není pøetaktovaná a ostatních PCI karet (já žádnou PCI kartu nemám). Tento AGP/PCI lock je velice nutný, když takto vysoko taktujete, protože na mé staré MB, když jsem jen minimálnì pøetaktoval sbìrnici FSB pøes ClockGen z 133 MHz na 145 MHz, tak grafika blbla jako kdyby byla vysoce pøetaktovaná.

Takže si to shrneme:

 • CPU voltáž zvýšena z 1,35V na 1,45V
 • FSB žvýšena z 133 MHz na 225 MHz
 • RAM sníženy z 333MHz na 266MHz, ale voltáž zvýšena až na 2,85V !!!
 • Zapnut AGP/PCI lock

Jen tak mimo:

Grafiku jsem taktnul z 500/1000MHz na 585/1220MHz pøi 1,8V AGP8x bez jakýchkoliv artefaktù. S 1,5 – 1,7V bylo ještì mnoho artefaktù.

Procesor jsem však musel snížit na frekvenci 3,816GHz z toho dùvodu, protože se pøi 4GHz dalo najet do XP a udìlat Super PI ale jinak žádné jiné testy. Tady je dùkaz, že kvalitní pamìti jsou opravdu tøeba a ne takové „šunky“ jako mám já ;-D. (s tìmi kvalitnímy bych dal více)

Doufám, že vám tento èlánek nìco dal a zase nìkdy pøíštì hojj. :-D

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 08.08.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11096x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 09.08.2006
3Dmark03 bez OC - 7788, s OC - 9374, SuperPI 1M 47sec

A2C - 09.08.2006
A aké si mal skóre v 3D mark03? hmm

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ