VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Co to je tuning PC
Nepihlen nvtvnk

Co to je tuning PC

V dnešní dobì je tuning PC ve velké oblibì, jelikož PC již není jen klasický pøístroj, který je schovaný nìkde pod stolem, stává se z nìj doplnìk, který musí nìjak vypadat. Tìchto úprav se dá dosáhnout vcelku snadno, staèí jen zajít do obchodu, a už kamenného nebo internetového a koupit si skøíò dle svých pøedstav. Poté je èistì na vaší fantazii, jestli Vám to staèí, nebo chcete nìco víc. Samozøejmì, je to také o penìzích, ale slušná bedna se dá poøídit kolem 2500 Kè, tedy bez zdroje, který Vám ale zùstane z pùvodní, pokud rovnou nepoøídíte nový, který je tišší a výkonnìjší. Existují ale i jiné možnosti než si koupit “hotovou bednu“- vyrobit si tuning dle svých pøedstav, vlastníma rukama je to relativnì levnìjší, jelikož nemusíte kupovat novou bednu. Tyto úpravy se týkají vìtšinou boènic, tedy až na výjimky, jelikož vìtšinì lidem se nechce pouštìt do výroby své vlastní pøední strany bedny, jelikož je to velice nároèná práce na pøesnost, možnost jak upravit pøední stranu je polep, ten je v celku nenároèný a dá se pomocí nìj dosáhnout slušného dojmu. Nejèastìjším “domácím“ tuningem na bednách je vyøíznutí okna do boènice a nahrazením plechu plexisklem (jakmile toho èlovìk dosáhne je na øadì osvìtlení vnitøku bedny, opìt záleží na financích, jestli si koupíte neony nebo si nainstalujete pouze diody- pokud by nìkdo o nich uvažoval, tak k jedné je nutný odpor 330Ω doporuèuji použít super svítivé a pøipojit je na 12V “žlutá“) výmìna klasických ventilátorù za prùhledné s podsvícením a pokud chcete jít do extrémù výmìna stahovacích pásek za florescenèní. Je možné nahradit také šroubky, tedy pokud je v bednì máte, za okrasné , tøeba ve tvaru lebky. Kromì vizuálního tuningu je tu také tuning èistì praktický napøíklad co se týká snížení hluku nebo teploty. Co se týèe teploty je možno usadit HDD do 5,25“ s postranními chladièi, což mu hodnì pøispìje, jelikož co vím ze zkušenosti tak HDD se høejí nejvíc v celém PC. Pak je tu možnost nahrazení vzduchového chlazení vodním a pokud chcete zároveò snížení hluku, doporuèuji u ventilátorù naradit ventilátory s keramickými ložisky a u vodníka poøídit pasivní, co se týká ventilátorù, dnes se hojnì využívají s regulací otáèek na což se prodávají speciální moduly do 5,25“ pozice rùznì osazené napøíklad displejem nebo výstupem na sluchátka nebo USB. Taky se prodávají silikonové podložky pod ventilátor a zdroj na snížení hluku.

To je tak asi zhruba vše co se vylepšuje na dnešních PC, jsou tu samozøejmì i kuriozitky jako auto zapalovaè do 5,25“ pozice, držáèek na pití a podobné vylomeniny.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Oldøich Sazama
Datum: 28.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11020x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Matrej - 06.03.2006
Jo tak yjsem chtìl zaèít modelovat, ale je to na ord bez paráka. Tak snad na intru nìco vykutím X-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ