VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Co to je overclocking
Nepihlen nvtvnk

Co to je overclocking

(pøetaktování)

http://www.zive.cz/files/obrazky/2005/1/gf6200/driver/riva_and_oc.jpg

Je to zámìrná zmìna nastavení komponenty (vìtšinou ale komponent) PC, tak aby jsme z ní vyždímaly více výkonu. Vìtšinou se pøetaktovává procesor a grafická karta. Jde ale pøetaktovat více: procesor, grafická karta, pamìti, svým zpùsobem i základní deska a vìøte nevìøte i optická myš :-). Teoreticky ale jakákoliv pamì nebo èip v PC. Když ale pøetaktujeme nìjakou komponentu, tak pøicházíme o záruku. Buï na tu jednu souèástku, nebo na celé PC. Pøetaktováním se mùže více èi ménì snížit i životnost pøetaktované komponenty. Napøíklad každý procesor má urèitou rezervu ve výkonu. No a pøi pøetaktování pracujeme právì s touto rezervou. Takže když víme, že Athlon s jádrem Thunderbild se prodává v rozmezí od 700-1400MHz, tak má náš Athlon 750 MHz TEORETICKÝ strop na 1400MHz. Vìtšinou se ale dostanete tak na 20 -30% výkonu navíc, ale stejnì pøi dnešních cenách to mùže být hezký peníz. Nìkdo to dìlá proto, aby si svojí hru mohl zahrát ve vìtším rozlišení, nebo tøeba aby se mu úrovnì nenaèítaly tak dlouho, nekonvertoval tak dlouho video a tak. Nìkdo to ale dìlá jako sport. Kupuje si jen komponenty, které mají vysokou pravdìpodobnost vysokého pøetaktování, prostì a jednoduše štípe z toho svého PC ABSOLUTNÍ maximum. Tito "fajnšmejkøi" projíždìjí zahranièní weby, o komponentech, soutìží v tom, kdo z èeho více vykope a opravdu zatím jdou jen s vidinou vysokého skóre v 3Dmarku. Rozhodnìte se, do které skupiny chcete patøit :-)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub Plšek
Datum: 17.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 10153x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

A2C - 01.07.2006
Ja urèite do skupiny s 3d markom ano

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ