VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak vytvoøit tichý HDD
Nepihlen nvtvnk

Jak vytvoøit tichý HDD

Máte super tichý poèítaè a jediné, co slyšíte je HDD? Máme pro Vás super vychytávku!...

Nejen, že bude harddisk pøi "chrochtání" daleko tišší, ale odstraníte i vibrace, které zpùsobují hluku nejvíc (rozvibrovávat boènice, které pak dìlají temné "hùùùùù"). Koneènì budete moci nechat stahovat pc pøes noc z netu a bude se u nìj dát spát :-)

Vyzkoušel jsem spoustu zpùsobù jak ztišit hdd, a nakonec jsem zjistil, že ten nejjednodušší bude asi i nejúèinnìjší... zavìšení disku do vzduchu.

Budete potøebovat jen pár šroubkù a matièek, a pak nìjaký materiál podobný tomu mému, u mnì je to tvrdší molitan. Myslím, že by se dalo použít i obyèejné textilní látky. Dùležité je, aby to nebyl úplnì pevný materiál, ale aby trochu pružil a rozpínal se...

jak to vypadá

To, co vidíte, je pohled zepøedu case do 5 1/4 pozic. Jednoduše jsem nastøíhal pásky z toho molitanu, na koncích propíchnul šroubkama a hdd takto zavìsil do prostoru do pìt a ètvrtkových pozic... Chvilku si chce pohrát s vyvážením, aby byl disk ve všech smìrech vodorovnì a na nìkterou stranu se nenaklánìl, to by mu asi moc neprospìlo...ale není to zas takový problém, po 10 minutách posunování šroubkù to máte hotový...

jak to vypadá

A nakonec jsem úplnì dopøedu pøipevnil vìtráèek s otáèkami sníženými asi na 1000ot/min., takže není vùbec slyšet a pøesto dìlá dost dobrý prùvan na to, aby byl disk o hodnì chladnìjší, než když byl pøišroubovaný standardnì v casu... Záslepky vpøedu jsem tam potom samozøejmì pøipevnil. Místa pøed vìtrákem je dost, vzduch mùže nasávat úplnì v pohodì...

jak to vypadá

Není to krása? Disk vám naprosto vùbec nevibruje, chrochtání není skoro slyšet a navíc je daleko odolnìjší vùèi nárazùm, takže když si nechtìnì kopnete do bedny, tak si disk neodrovnáte. Jen se volnì zakýve v prostoru a to vše (do strany narazit nemùže pokud neudìláte pøíliš dlouhé držící pásky). Taky naprosto ideální pro pøevoz PC na lan párty... Ono se tomu ani nechce vìøit, ale disk (a jeho vibrace) zpùsobuje opravdu hodnì hluku a když vyzkoušíte zavìšený disk v prostoru, tak už se nikdy nebudete chtít vrátit ke klasickému øešení, vìøte mi:-)

jak to vypadá

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub Plšek
Datum: 19.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 12410x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

A2C - 18.07.2006
Inak je úplne jedno ako máš disk v PC uložený ano

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ