VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tuning PC – Èást 1.
Nepihlen nvtvnk

Tuning PC – Èást 1.

Pøipravil jsem si pro Vás nìkolik dílù Tuningu PC, které Vám snad pomùžou si zlepšit design vašeho poèítaèe. I ze starého a nudnì vypadajícího poèítaèe mùžete udìlat skvìle vypadající a barevnì záøící klenot, jenž vám všichni budou závidìt, pøitom to ani nebude moc finanènì nároèné. Však se o tom mùžete sami pøesvìdèit...

Prùhledná skøíò Sunbeam Acryl Case UV Clar

Tak asi jako hlavní vìc, aby vše co vytuníte nezaniklo za obyèejnou klasickou skøíní, tudíž bych doporuèil prùhlednou skøíò Sunbeam Acryl Case UV Clear. Akrylátová skøíò Sunbeam Acryl Case UV Clear stojí okolo 2 500 Kè. V té vše urèitì vynikne. Skøíò lze zakoupit: www.jscomputers.cz.

Tuning PC

Chladiè procesoru Thermaltake CL-P0257 Blue Orb II

Tak abychom mìly ve skøíni osvìtlení a také dobré chlazení, tak bych doporuèil tøeba chladiè procesoru Thermaltake CL-P0257 Blue Orb 2. Vìjíøová metoda je sice již dávno pøekonaná, ale stále v sobì skrývá spousty výhod. Chlaïák na procesor je modøe podsvícený. Hmotnost je necelých 900 gramù. Uprostøed 140 žeber z mìdi je 12cm vìtrák, jenž uchladí vìtšinu procesorù pro socket 754/939/775. Thermaltake CL-P0257 Blue Orb 2 nabízí hluènost pod 20 dB. Cena je okolo 700 Kè. Chladiè na procesor lze zakoupit: www.czechcomputer.cz.

Tuning PC

Ventilátor Sunbeamtech CCFL CFK08-RGB

Ventilátor Sunbeamtech není vybaven LED diodou, ale záøivkovou trubicí. LED diodu má vìtšina konkurenèních ventilátorù. Složen je z akrylátu, který reaguje na ultrafialové záøení a díky záøivce se barví rùznými barvami. Spotøeba je 2,4 W pøi 2700 ot./min a hluènost pøi tomto kmitoètu je 28 dB. Cena za ventilátor Sunbeamtech CCFL CFK08-RGB se pohybuje okolo 300 Kè. Ventilátor lze zakoupit: www.sunbeamtech.com.

Tuning PC

Záøivky Akasa AK-178

Svìtlo katodové záøivky AK-178 od firmy Akasa lze využít pro svìtelné efekty vnì domácího PC. Spoleènost Akasa vyrábí záøivky ve ètyøech barevných provedeních. Záøivka AK-178 se pøipojuje k PC pøes 4pinový molex konektor, ale lze též použít svìtelný investor, jenž obslouží dvì záøivky Akasa zároveò. Cena za 1 záøivku AK-178 je okolo 30 Kè. Záøivku lze zakoupit: www.akasa.cz.

Tuning PC

Své veškeré návrhy na produkty, které by se mìly objevit v další èásti Tuning PC pište na mail: lexus.tab@gmail.com a nebo je prostì napište do komentáøe. Slibuji, že se na vaše produkty zamìøím a napíšu o nich, dìkuji.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 27.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 17039x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ