VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Za málo penìz hodnì muziky - LED podsvícení PC
Nepihlen nvtvnk

Za málo penìz hodnì muziky - LED podsvícení PC

Jak si vyrobit vlastní osvìtlení PC (èi jiné vìci)

Co budeme potøebovat:

 • Pájku
 • Troška cínu
 • Kleštì (štípaèky)
 • Vodiè - nejlépe Cu – mìï (délka podle potøeby)
 • Lištu na krytí kabelu (napø. od telefonu) èi jiný plastový plátek
 • Pilku na železo (staèí pilový list)
 • Vysoko svítivé diody (rùzné barvy, já zvolil modrou a èervenou)
 • Odpory - doporuèené na 500Ω (mùže být 470 – 560 ohm v závislosti na použité diodì a na zdroji) - na každou diodu jeden odpor!!
 • Vrták (M3)-3mm
 • Vrtaèku (není potøeba) do plastu zvládnete vrtat rukou (aspoò já teda)
 • Trošku šikovné ruce :-)

Návod:

Lištu na krytí vodièù si zkrátíme na požadovanou velikost nebo podle toho kolik tam chceme dát diod. Nakreslíme (oznaèíme), kde budou diody a vyvrtáme díru rovnu prùmìru diodky. Po vyvrtání nám vznikne už základ k pájení. Pájet diody s odporem budeme takhle podle schéma níže.

Materiál – Ad!ss Materiál – Ad!ss Materiál – Ad!ss Materiál – Ad!ss Materiál – Ad!ss

_

Schéma – Ad!ss

_

Svìtlo – Ad!ss Svìtlo – Ad!ss Svìtlo – Ad!ss Svìtlo – Ad!ss

Ale pozor, pøi pájení si radši diody strète do vyvrtaných dírek v plátku, a si nespájíte jinou velikost, ono to pøece jen ztuhne a nejde s tím hýbat, jedinì znovu rozpájet. Poté mùžeme zapojit na jakýkoliv zdroj napìtí pod 12V (zdroj u PC, trafíèko 12V,atd…). Já zapojil èervenou a modrou diodu, takže mi to na konec dìlá modro-èerveno-fialový efekt!

Konec (snad se vám to podaøí) – nic tìžkého.

Zdarec všem.

Fotky byly poøízeny mobilním telefonem SE K700i, proto omluvte nízkou kvalitu fotek.

Ad!ss

Vše dìláte jen na vlastní nebezpeèí, tudíž autor èlánku nenese žádnou zodpovìdnost za poškození nebo znièení nìkteré s komponent PC èi jiného typu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 13.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 12306x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ