VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tuning PC – Èást 2.
Nepihlen nvtvnk

Tuning PC – Èást 2.

Pøipravil jsem si pro Vás nìkolik dílù Tuningu PC, které Vám snad pomùžou si zlepšit design vašeho poèítaèe. I ze starého a nudnì vypadajícího poèítaèe mùžete udìlat skvìle vypadající a barevnì záøící klenot, jenž vám všichni budou závidìt, pøitom to ani nebude moc finanènì nároèné. Však se o tom mùžete sami pøesvìdèit...

Laserová lampièka Sunbeamtech Laser Beam LED

Laserový svìtelný paprsek dokáže vytvoøit nezamìnitelný efekt, jenž èiní vysoce svítivá LED dioda kombinovaná s èoèkou. Èoèka laserové lampièky se stará o smìr svìtelného toku. Laserová lampièka Sunbeamtech Laser Beam LED lze natáèet o 360º horizontálnì a 180º vertikálnì. Laserové lampièky je možno zakoupit ve tøech barevných provedeních a to v èerveném, zeleném a modrém provedení. Cena za laserovou lampièka Sunbeamtech Laser Beam LED se pohybuje okolo 400 Kè. Laserovou lampièku lze zakoupit: www.sunbeamtech.com.

Tuning PC

Svíticí napájecí konektor Sunbeamtech Molex Lights

K získání svíticích konektorù Vám staèí jen obyèejné konektory a miniaturní destièka s tištìným spojem a barevnou LED diodou. Výroba je velmi snadná a výsledek je efektní. Konektory svítí èervenì, modøe, zelené, oranžovì a modrozelenì. Cena za svíticí napájecí konektor Sunbeamtech Molex Lights je 130 Kè. Svíticí napájecí konektor lze zakoupit: www.sunbeamtech.com.

Tuning PC

Barevnì svíticí USB kabely

Udìlat svìtlo není potøeba jen uvnitø PC, ale nýbrž také venku a k tomu Vám pomùže barevnì svíticí USB kabely od firmy krup. V sadì USB kabelùù jsou hned tøi barevné verze – èervenì, zelenì a modrì svíticí USB kabel. Jakmile se USB kabel pøipojí, barevná dioda se rozsvítí a po plastovém krytu se pak svìtlo rozšíøí i na vlastní kabel. Do ceny jsou také zapoèteny dvì redukce, jenž poslouží k pøipojení digitálního fotoaparátu. Cena se pohybuje okolo 200 Kè. Barevnì svíticí USB kabely krup lze zakoupit: www.krup.cz.

Tuning PC

Ovladaè svìtelných efektù Sunbeamtech Chameleon

Již jsem Vám poradil spousty vìcí, které vytváøí svìtelné efekty, ale je také dobré je mít èím regulovat. Proto jsem si pro vás pøipravil sadu Chameleon, jenž se pøizpùsobí vašim požadavkùm pomocí ètyø rùzných LED diod s vysokou svítivostí a regulátorem. Ten je k osazení do 5,25" pozice. Cena ovladaèe svìtelných efektù Sunbeamtech Chameleon se pohybuje okolo 600 Kè. Ovladaè svìtla lze zakoupit: www.sunbeamtech.com.

Tuning PC

Své veškeré návrhy na produkty, které by se mìly objevit v další èásti Tuning PC pište na mail: lexus.tab@gmail.com a nebo je prostì napište do komentáøe. Slibuji, že se na vaše produkty zamìøím a napíšu o nich, dìkuji.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 06.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11094x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ