VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Casemodding
Nepihlen nvtvnk

Casemodding

Casemodding – neboli úprava PC skøíní – se pomalu, ale jistì dostává do poèítaèového svìta. Hned po stránce hardwarové se již také zaèalo dívat na vzhled poèítaèe, a už zdobí váš obývák jako multimediální pøehrávaè nebo jenom z potìšení, že pod stolem nemáte fádní bílou skøíò. Asi nejbìžnìjší úpravou je okno v boènici. Okno je z plexiskla, pøes které je vidìt vnitøek „casu“, který bývá osvìtlen neony, LED diodami a podsvícenými vìtráky, které èasto zdobí chladiè procesoru. Stále èastìji také mùžete vidìt vodní chlazení, které je výkonnìjší a vydává mnohem menší hluk než nìkolik vìtráèkù ve skøíni. Tím se dá efektivnì pøidat výkon a poèítaè tak odhluènit. Co se týèe pøední stìny „casu“, tu si každý upravuje podle libosti. Vìtšinou to jsou zajímavé vypínaèe na osvìtlení, regulátory otáèek u pøípadných vìtráku èi informaèní displeje. Èasto se také objevuje individuální upravení, a už pøední stìny nebo jakékoliv jiné èásti poèítaèe.

krásný case

Tyto módy pak uživatelé prezentují na webech, které se zajímají touto tématikou. Jedna z mnoha vìcí, s kterou se v poèítaèi „zápasí“, je kabeláž. Máte na výbìr, buï kabely dobøe skrýt, a nebo je efektnì ukázat nad vaším hardwarem. Podlouhlé IDE kabely se dají zajímavì vložit do kulatých bužírek, který napomáhají proudìní vzduchu v „casu“.

zajimavý vìtrák

Tím se zlepšuje celková teplota uvnitø PC. Ostatní kabely se dají napøíklad podsvítit, což se také dá udìlat u kabelù, které vedou z poèítaèe ven, napø. USB prodlužovaèky. Též záleží na výbìru skøínì. Case vybírejte podle vzhledu, tak i podle velikosti a poètu pozic 5,25 a 3,5.

Pokud jste si stále neudìlali náhled na casemodding, mohou Vám pomoci tyto fotky.

case case

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Ondøej Novotný
Datum: 03.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11542x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Boudacek - 01.08.2007
Jo ten tuning je v poho ale kdyz se vi kde nakupovat tak to drahy neni.... :-)

zahon - 03.04.2006
Moc pìkné, hlavnì ty obrázky... ale taky to mùže být pìknì drahé...

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ