VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Menší tuning zdroje
Nepihlen nvtvnk

Menší tuning zdroje

Menší tuning zdroje

Mám zdroj eurocase, tak asi již hned poznáte, že kvalita není valná. Pøedevším tedy vìtrák, který je hluèný, jako kdybyste pustili proudový motor. Proto jsem uvažoval o novém vìtráku, který je formátu 12x12cm, aby se mi vešel do zdroje. A když už jsem kupoval nový vìtrák, tak rovnou modøe svítící, aby ladil s ostatními modøe svítícími komponentami.

Vyndaný zdroj Plast na vìtráku

Odinstalování z case nebylo složité - až na to, že jsem musel odstranit mùj masivní CPU chladiè Gigabyte 3D Rocket cooler.

Pak pøišlo na øadu celé otevøení plechu. Pøed tím jsem ale musel odšroubovat šroubky samozøejmì. I když je zdroj nový… no pár mìsícù starý, staèilo se v nìm nastøádat velké množství prachu. Mimoto byl vìtrák ještì z poloviny zakryt prùhledným plastem. Nevím proè. Odšrouboval jsem tedy šroubky a vyndal starý hluèný 12cm vìtrák i s tím plastem a pøišrouboval nový prùhledný svítící. Po nasazení nového chladièe a odšroubování starého, jsem tam ten plast již nedával a zdálo se mi, že je zdroj chladnìjší i na nejnižší otáèky.

Pohled dovnitø zdroje Vymìnìný vìtrák seshora

Jak vidíte na obrázcích nahoøe a dole, vìtrák jsem již nenapájel pøímo ze zdroje, nejen proto, že nepasoval konektor, ale i kvùli regulaci otáèek. Napájení bylo z MOLEXu ale monitoring jsem mohl zapojit do MB do 3pin. Využil jsem mé „Dokonalé dvojité regulace“ a tím jsem mohl regulovat celý MOLEX (viz další èlánek)

Vymìnìný vìtrák zespoda Pohled na vytunìný zdroj

A zde na obrázku dole vidíte pohled na mùj PC v noci pøi otevøené boènici.

Pohled v noci
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 28.08.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 12161x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Killa Dilla - 31.08.2006
dobrej èlánek, jen tak dál potlesk

$uch@rC - 30.08.2006
ja vim ze to nebyl pravy casemod :) :-D ...presne si to vystihl....to sme proste jen s bratrankem se chtel zbavit staryho kompu a bylo nam jednu jestli se rozchodi....nakonec sel spustit parchant jeden :)

PCMark - 30.08.2006
tady v tomto èlánku aspoò nebylo moc technických chyb jako v jinych "èláncích" ;-) Tøeba takovy èlánek Ekologický "Casemod" o kterém si asi myslíš že byl dobrý byl ve skuteènosti jen parodie na skuteèny casemod ;) To bys musel navštìvovat moje forum, abys vidìl jak vypada opravdovy casemod a tøeba by ses nìco nového nauèil. :-) Ale vìøím (možná jsem moc velký optimista), že se zdejší uroveò èlánkù èasem zvedne :-) ;-)

$uch@rC - 29.08.2006
No me se zda ze zenhle je obycejnej clanek a ze ty moje minuly clanky byly lepsi :-)

PCMark - 29.08.2006
no myslel jsem tím že vìtšina èlánkù na tomto webu je horší než tento, ale tøeba se to v budoucnu zlepší :-)

$uch@rC - 29.08.2006
To myslis vazne ?? :-O :-)

PCMark - 29.08.2006
úroveò tohoto èlánku je vzhledem k ostatním èlánkùm na tomto webu nadprùmìrná :-) ;-)

$uch@rC - 29.08.2006
To sem rad ze se clanek libi ;-)

A2C - 29.08.2006
Inšpirujúci èlánok aj ja nieèo také plánujem potlesk palec

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ