VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > LED diodové osvìtlení do PC
Nepihlen nvtvnk

LED diodové osvìtlení do PC

Upozornìní

Tyto návody bych doporuèil provádìt po vypršení záruèní doby, jelikož pøi montáži by nejspíše došlo k porušení plomby, což by automaticky vedlo k ukonèení záruèní lhùty.

Co budeme potøebovat?

Dnes vám dám návod, jak si namontovat LED diodové osvìtlení do PC. Budeme potøebovat 4 až 5 super svítivých diod, barva záleží na majiteli, dále smršovací bužírku, kablíky - nejvhodnìjší je nìjaká tenká dvoubarevná dvou linka. Další vìc je konektor pro napájení Cdromky nebo konektor z disketovou, když tak, pokud by je nìkdo nemìl, prodávají se v prodejnách s elektrosouèástkami tak jako všechny ostatní komponenty. Další vìci, které potøebujete: odpory 330 ohmù ke každé diodì jeden, vypínaè pro možnost vypnutí osvìtlení, cín, kalafunu a vìc, bez které by to nešlo, je pájka.

Postup

Ke každé diodì napájíme jeden odpor, na který pøipájíme jeden vodiè z dvou linky, na který jsme pøed pøipájením navlíkli dostateènì dlouhý kus bužírky. Po pøipájení pøetáhneme bužírku pøes veškerý odizolovaný vodiè, pøedejdeme tak zkratu, taktéž postupujeme u všech diod Upozornìní: doporuèuji použít pro katodu diody jednu barvu a pro anodu druhou barvu, aby se pøedešlo dalším možným problémùm. Na druhý vodiè pøipájíme druhý kablík z dvou linky, u kterého taktéž bužírkou zaizolujeme. Odizolovanou èást, pokud nìkdo nebude mít bužírku a už smršovací nebo obyèejnou, mùže použít izolaèní pásku nebo lepenku. Poté nainstalujeme diody do skøínì, doporuèuji použít tavnou pistoli. Dále vybereme místo pro umístìní vypínaèe, pokud má nìkdo volnou pozici na disketovku nebo cdromku, doporuèuji umístit. Pak do záslepky na vypínaè pøipájíme napájecí kabely, na které jsme pøedem umístili konektor pro napájení. Poté pøipevníme kabely od diod a zkrátíme je na správnou délku. Doporuèuji nechat mírnou rezervu z dùvodù manipulace, poté smotáme všechny vodièe jedné barvy, tedy pokud jste použili dvou barev a pøipájíme je na pøíslušný konektor vypínaèe. Totéž provedeme i s druhými vodièi a poté vše zaizolujeme.

Poznámky

Pokud jste použili jednoduchý vypínaè, tak pøipájíme pouze jednu barvu na vypínaè. Pokud jste použili dvojitý, pøipájíme obì barvy na pøíslušné místo. Pro snazší pochopení pøikládám schéma.

LED osvìtlení - schéma zapojení

Hotovo

Poté už staèí jen zapojit napájecí konektor, zapnout zdroj a nasmìrovat svit diod.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Oldøich Sazama
Datum: 13.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 13620x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ