VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pøetaktování procesoru
Nepihlen nvtvnk

Pøetaktování procesoru

Procesor je asi jedna z nejdùležitìjších èástí poèítaèe, která urèuje výkonnost PC. Pøetaktovat procesor není zas tak složité, jak by se mohlo zdát. Vzhledem k tomu, že máme dvì firmy, které vyrábìjí procesory, mìli bychom si øíci, v èem se liší pøetaktování procesoru od firmy AMD nebo Intel. Pokud pøetaktujeme procesor od firmy Intel, tak bude pøetaktování o nìco nároènìjší. Nebo procesor má uzavøený násobiè a hlavnì si tyto procesory pøi pøípadném znièení procesoru pamatují poslední frekvenci, na které pracovali (nelze tedy pak žádat pøipadnou reklamaci). Co se týèe procesorù od firmy AMD tak pøetaktování je o nìco jednodušší, násobiè nebývá uzamèený. Je tedy namístì si asi øíci, jaký procesor je dobrý pøetaktovat (no spíše jakou si vybrat firmu vyrábìjící procesor). Toto si budete muset rozhodnou sami.

 • Procesory AMD:
  • + nemají uzavøený násobiè
  • + menší tepelná výkonnost
  • - nižší kvalita procesoru
 • Procesory Intel
  • + vysoká kvalita procesoru
  • - vyšší teplota po pøetaktování
  • - zapamatování poslední frekvence

Pøetaktování jak na to

Pøetaktovat procesor mùžeme nìkolika zpùsoby. Nejjednodušší, jak pøetaktovat procesor, je zvýšení frekvence FSB. Tuto frekvenci mùžeme zvýšit (u starších základních desek) pomocí propojek na základní desce (viz manuál základní desky).

jumper on board pøevzato z http://www.ocinside.de/assets/mainboard/asrock_k8combo_z_jumper.jpg

Nebo lze pomocí BIOSu zvýšit frekvenci FSB a nebo zvýšit násobiè procesoru (ne vždy tuto funkci procesor èi BIOS podporuje). Pokud se Vám ovšem podaøí procesor jedním z tìchto zpùsobù pøetaktovat, je tøeba dbát na chlazení procesoru. Tím, že zvýšíte frekvenci procesoru, se nìkdy mùže stát, že poèítaè bude nestabilní, proto je tøeba zvýšit napìtí procesoru. Pokud budete zvyšovat napìtí procesoru, tak velice opatrnì!! Pokud budete zvyšovat frekvenci procesoru pomocí FSB, zvýšíte tím datovou prostupnost RAM, VGA a všech pøídavných karet v PCI. Normální frekvence v PCI je 33Mhz a AGP 66Mhz. Nìkteré základní desky podporují funkci nemìnné frekvence v tìchto slotech (pokud máte takovouto desku tak patøíte k tìm šastným). Ovšem pokud základní deska nepodporuje tuto funkci, tak buï budete muset zmìnit pomocí rozdìlení frekvence FSB a nebo se budete muset v pøetaktování krotit. Tento návod platí jak pro procesory AMD tak i pro procesory Intel.


© Antonín Šebík
Datum: 06.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 24083x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jack357 - 01.02.2007
Mají sice vìtší možnosti pøetaktování. Ovšem testy mluví za vše. Viz test pøetaktování AMD, Intel Pentium a Celerona... První kdo schoøel byl AMD udìlal díru v CASE...Celeroni se jen zastavili a Intel Pentium fachali 2h... tak nevim kdo víc vydrží.. ;-)

Ad!ss - 31.01.2007
ty ses teda taktér... já ti dám že AMD - nižší kvalita procesoru ....kup si celerona.. budes mit "kvalitni"..... pus se do Blogu a ne to èlánku.o taktování ne

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ