VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tuning PC – Èást 3.
Nepihlen nvtvnk

Tuning PC – Èást 3.

Pøipravil jsem si pro Vás nìkolik dílù Tuningu PC, které Vám snad pomùžou si zlepšit design vašeho poèítaèe. I ze starého a nudnì vypadajícího poèítaèe mùžete udìlat skvìle vypadající a barevnì záøící klenot, jenž vám všichni budou závidìt, pøitom to ani nebude moc finanènì nároèné. Však se o tom mùžete sami pøesvìdèit….

Samolepky na boènici AC Ryan

Máte-li ve své skøíni prùhlednou boènici, tak bych vám doporuèil originální výzdobu. Staèí si jen objednat stylové samolepky AC Ryan, jenž jsou citlivé na UV záøení. Nejlepší je mít svou skøíò modøe podsvícenou, jelikož je efekt potom lepší. Samolepky AC Ryan se dají sehnat v mnoha verzích. Cena za jednu samolepku na boènici vaší skøínì se pohybuje okolo 250 Kè. Samolepky lze zakoupit: www.caseking.de.

Tuning PC

Møížka Revoltec LaserCut na ventilátor

Možná vám to pøíjde zbyteèné si kupovat møížku na ventilátor, ale má to ještì jednu výhodu. O normální møížky se vítr zaráží a dìlá to nevhodné pískání, zatím co møížky Revoltec mají své okraje zaoblené. Møížky si lze vybrat s mnoha motivy, ale to už jen na vás. Navíc jsem Vám na obráku znázornil jak vypadá møížka na podsvíceném ventilátoru. Cena za møížku Revoltec LaserCut 80mm je 150 Kè a za 120mm je 190 Kè. Møížky lze zakoupit: www.jscomputers.cz.

Tuning PC

Kulatý IDE kabel Revoltec

Máte obyèejné spletité 80žilové IDE kabely? Tak si poøiïte kulaté IDE kabely Revoltec, jenž nebrání proudìní vzduchu a to si ještì navíc mùžete vybrat nìkterý z UV citlivých IDE kabelù Revoltec. Cena za IDE kabel 60cm je 175 Kè a za 90cm je 200 Kè. IDE kabel lze zakoupit: www.tntrade.cz.

Tuning PC

Podsvícená podložka pod myš Revoltec Light Pad

Naè mít normální podložku pod myš, staèí si vybrat z výbìru podložek fitmy Revoltec, která nabízí podsvícené podložky ve tøech barvách – èervené, zelené a modré. V podložce jsou umístìny LED diody, jenž zajišují dokonalé podsvícení plochy. Rozmìry podložky jsou 290 x 230 x 7 mm. Hmotnost podložky je 405 gramù. Napájecí kabel podložky je dlouhý 180 cm a pøipojuje se k PC pomocí USB portu. Cena za podsvícenou podložku Revoltec se pohybuje okolo 16€. Podložku lze zakoupit: www.caseking.de.

Tuning PC

Své veškeré návrhy na produkty, které by se mìly objevit v další èásti Tuning PC pište na mail: lexus.tab@gmail.com a nebo je prostì napište do komentáøe. Slibuji že se na vaše produkty zamìøím a napíšu o nich dìkuji.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 16.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 12939x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ