VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Úvod do pøetaktování
Nepihlen nvtvnk

Úvod do pøetaktování

Chcete upgradovat svùj starý hardware, ale nemáte dostatek finanèních prostøedkù? Tak tento èlánek je pro vás jako dìlaný. Budeme se zde totiž zabývat taktováním.

Co je to taktování?

Taktování je jednoduše øeèeno vylepšení staršího hardwaru. Nepotøebujete skoro žádné finance. Ovšem pozor. Jen tak to nepùjde. Pokud taktujete grafickou kartu, procesor, pamìti mìjte na pamìti, že èím více taktujete frekvenci, tím více roste napìtí. Tudíž by to chtìlo poøídit lepší zdroj, dnes je optimální 400 W. Pokud máte 200W, mùžete jen doufat, že vám nevyhoøí poèítaè. 400W kvalitní zdroj seženete do 1500 Kè, takže se ta investice vyplatí.

Dále tu máme další nepøíjemný faktor a tím je teplo. Teplo dokáže velmi nepøíjemnì pøekvapit. Nenechte se unést tím, že po taktaci vám Windows nabìhly skvìle. Hardware je totiž ještì v relativním klidu, ale až pustíte nìjakou nároènìjší aplikaci, mùže vám tøeba vyhoøet PC. Proto, pokud taktujete procesor, urèitì pøihoïte finance hlavnì na ventilátor procesoru. *tabulka s ventilátory na konci èlánku*

Pokud taktujete grafickou kartu, jistì jste si všimli, že karta má svùj vìtrák. Proto se tedy snažte velmi razantnì snížit teplotu uvnitø poèítaèe. To vám zajistí pøídavné ventilátory. Ty pøimontujete velmi jednoduše na vyznaèená místa na vašem poèítaèi. Zde je obrázek:

vìtráky

Možná se vám bude zdát, že bude prostì lepší koupit nový hardware, ale pokud chcete opravdu ušetøit, tak je pro vás taktování jasná volba. Ale POZOR! Pokud máte nový hardware, špatnì ho pøetaktujete a on se znièí ztrácí se automaticky nárok na záruku takže opravdu POZOR!

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jiøí Èervený
Datum: 13.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 9287x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ