VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Výroba regulátoru otáèek na vìtrák
Nepihlen nvtvnk

Výroba regulátoru otáèek na vìtrák

Dlouho mi bylo záhadou jak z 12+5V docílit 7V. Nìkde na slovenských stránkách jsem na to vidìl èlánek, avšak byl nepøehledný a málem jsem si vyzkratoval kvùli nìmu PC. Bylo mi jasné, že budu potøebovat „mìøák“ el. proudu.

Pøipravme si:

  • Jednu rozdvojku na MOLEX kabel (napø na CZC za 18kè s DPH)
  • Elektro mìøák
  • Nùžky, popø skalpel
  • Redukce z MOLEXu na 3pin konektor
  • Izolaèní páska
  • Zkušební vìtráèek

Postup:

Nejdøíve zkontrolujeme, zda-li se opravdu z 12+5V dá udìlat 7V.

regulace otáèek

Teï již víme, že ano tak se do toho pusme. Hlavnì nepøehoïte kabely tak, aby tam nebylo – 6,8V (7V) jinak si vyzkratujete PC jako já…tzn že plus (èervený kabel od mìøáku) pøiložte na 12V v MOLEXu a mínus (èerný kabel od mìøáku) na 5V.

Pak si vezmìte Rozdvojku MOLEXu a uøíznìte èervený (5V) a jeden èerný (zem).

regulace otáèek

Poté nùžkami nebo skalpelem na delším èerveném a kratším èerném konci odøíznìte bužírku a tyto dva kabely bez bužírky spojte. Sice se nevyznám moc v elektrice ale øeknu vám to takto: 12V zùstane jeko hlavní napájení, ale místo zemì se pøipojí 5V (12V – 5V = 7V).

regulace otáèek

Když máte spojené kabely, mùžete je i spájet. Poté všechno dùkladnì izolujte, aby nedošlo k pøípadnému zkratu.

regulace otáèek

Po tomto zásahu budou uøíznuté kabely kratší, tak na nich mùžete udìlat uzlík nebo omotat izlolaèní páskou.

regulace otáèek

regulace otáèek

Nyní k testu, funguje-li to opravdu tak, jaxem to psal výše. Nejprve radši najeïte do BIOSu (ne do OS), aby nebyly následky pøípadného špatného spojení drátkù tak drastické.

regulace otáèek

Koukneme na mìøák a vidíme pøibližnì 7V. (musíme zapojit na zdroj)

regulace otáèek

Nyní tedy zkuste zapojit rozdvojku na zdroj a na rozdvojku pak ještì redukci na 3pin konektory, abychom mohli vyzkoušet funkènost a tichost nyní zpomaleného vìtráèku.

regulace otáèek

Je to daleko výhodnìjší zpùsob než regulace šroubováním za stovky korun a témìø vùbec nenároèné na znalost elektøiny. Ušetøíte stovky korunek èeských.

Celková cena: 18kè

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 30.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11641x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ