VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Emgeton M6 Cult - pøehrávaè roku nebo zklamání roku?
Nepihlen nvtvnk

Emgeton M6 Cult - pøehrávaè roku nebo zklamání roku?

Emgeton M6 Cult

Kapesní pøehrávaèe firmy Emgeton jsou známé pøedevším pro uživatelskou pøívìtivost, propracovanost a dobrou kvalitu zvuku. Už delší dobu se èekalo na nový Emgeton M6 Cult, který mìl být nejen pokraèovatelem pøedešlých oblíbených modelù, ale i prním PMP (Portable Multimedia Player) pøehrávaèem Emgeton. V øíjnu se zaèal prodávat i u nás, a my se tak s ním mùžeme koneènì seznámit.

Líbivému leskle èernému kvádøíku, který se rozmìrovì ještì stále pohodlnì vejde do kapsy, nelze po designové stránce nic vytknout. Lesklý povrch má jako obvykle jednu nevýhodu, u tohoto pøehrávaèe navíc dost výraznou – budete ho muset neustále otírat, jinak budete s sebou nosit sbírku otiskù prstù. Výrobce si tohoto nešvaru naštìstí byl vìdom a v krabici dostanete také silikonové pouzdro.

Ovládání pøehrávaèe je dotykové a velice pøíjemné. Menu je pìkné, rychlé, dokonce v nìm naleznete i pár her pro pobavení. Funkce typu kalendáø èí stopky pokládám za zbyteènost, vìtšina z nás je stejnì má v mobilu a v PMP pøehrávaèi podle mì nemají co dìlat. Emgeton M6 Cult se prodává ve tøech variantách – 1, 2 a 4GB . Bohužel, Emgeton M6 Cult nenabízí slot pro pamìové karty, další rozšíøení tedy nepøichází v úvahu. To je pro PMP pøehrávaè opravdu velké omezení.

Zvuk je jako u všech pøehrávaèù Emgeton na výborné úrovni, navíc balení obsahuje i skvìlá sluchátka Emgeton Porta Cult, což jsou pouze pøejmenovaná legendární sluchátka Koss Porta Pro. Podpora zvukových formátù nevykazuje žádné vìtší trhliny. S pøehráváním videa už na tom ale M6 Cult tak dobøe není, pøehrajete pouze AVI, které si navíc musíte pøekódovat do formátu pøehrávaèe.

Emgeton M6 Cult je bezesporu hezké zaøízení ale s nìkolika menšími a jedním velkým ALE. Chybìjící podpora pamìových karet je opravdu velkou chybou Emgetonu, ani nejvìtší a docela drahá 4GB varianta na sledování filmù nepostaèí. Pøitom by staèila tøeba jen pamì 1GB a zbytek by obstaraly pamìové karty, za cenu cca. 5000Kè by takový pøehrávaè potom mohl být opravdový hit. I pøesto si troufám øíct, že Emgeton M6 Cult bude oblíbeným modelem, rozhodnì jsem od nìj ale oèekával více.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 07.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 11541x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ