VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > 3. díl seriálu Linux - Uživatelé, skupiny a uživetelská práva
Nepihlen nvtvnk

3. díl seriálu Linux - Uživatelé, skupiny a uživetelská práva

V linuxu jsou dva typy úètù. Jeden typ, normální úèet, který založíme pøi instalaci a budeme ho bìžnì používat. Nemùžeme v nìm mìnit nastavení ani instalovat nové programy. Pak je tu druhý typ uživatele, superuživatel neboli root. Nemyslím tedy koøenový adresáø ale uživatele, roota. Jeho heslo zvolíme též pøi instalaci. Jeho použití v linuxu má své výhody i nevýhody. Pokud používáte pro normální práci také normální úèet, vyhýbate se riziku, že neco zkazíte. Ale pokud nìkdo získá heslo nebo pøístup na roota, získá plný a absolutní pøístup ke všemu ve vašem poèítaèi.

Všichni uživatelé jsou vèetnì hesel (zahashovaných, samozøejmì) a skupiny (níže) jsou uloženy v souboru "passwd". Tento soubor má celkem jednoduchou strukturu, kterou není tøeba moc zkoumat. Po uživatelském jménì v tomto souboru naleznete bud heslo a dalsi udaje, nebo misto hesla jen "x". To znamená, že heslo není v tomto souboru, ale v souboru "shadow", tedy stínovém souboru hesel. Vìtšina moderních distribucí tento soubor pro uložení hesel používá z dùvodu zabezpeèení.

Ještì si zmíníme soubor "group". Ten obsahuje informace o skupinách. Co je to skupina? V linuxu jsou skupiny do kterých jsou uživatelé zaøazeni. Pomáhá to pøi identifikaci uživatele, nebo pokud chcete nastavit nìkteré skupinì uživatelù nìkterá práva, napøíklad ve firmì. Ale o právech až níže

Jak ale vytvoøíme uživatele? Nebo skupinu? Mùžeme to udìlat pomocí grafického rozhraní, ale pokud máme k dispozici jen pøíkazový øádek (viz. další èlánek), jde to i tak. Slouží k tomu následující pøíkazy:

Vytvoøení uživatele
Syntaxe: "useradd [-D] [-g skupina] [-b domovsky adresar] [-s shell]"
Jen pro lepší pochopení, vìci uvedené v [] jsou nepovinné. Tento pøíkaz tedy vytvoøí všechny záznamy a domovský adresáø. Tyto záznamy mùžete pomocí nepovinných parametrù mìnit.

Vytvoøení hesla
Syntaxe: "passwd"
Tímto pøíkazem vytvoøíme k vytvoøenému úètu heslo, tedy napøíklad "passwd uzivatel". Poté zadáme dvakrát (pro potvrzení) heslo.

Odstranìní uživatele
Syntaxe: "userdel [-r]"
Nyní tímto pøíkazem smažeme uživatele. tedy napøíklad "userdel -r uzivatel". Parametr -r znamená, že se smaže i domovský adresáø uživatele.

Ješte v této kapitole probereme jednu vìc, a tou jsou uživatelská práva. Každý soubor v linuxu má svá práva, tzn. informaci o tom, kdo s ním jak mùže pracovat. Když zadáme pøíkaz "ls -la" (více v pøíštím èlánku), na levé stranì je blok deseti znakù. Napø. "drwxr-xr-x". Mùžeme totéž vypsat také jako "-|---|---|---". První znak v prvním bloku mùže obsahovat "-" "d" "b" nebo "c". Budeme se vìnovat jenom prvním dvoum. "-" znamená, že jde o obyèejný soubor a "d" znamená, že jde o adresáø. Pak tu máme další tøi bloky. První blok se týká vlastníka, druhý skupiny a poslední všech ostatních. Mùžou obsahovat "rwx", r znamená read tedy èíst, w znamená write tedy zapisovat a x znamená execute tedy spouštìt. "drwxr-xr-x" tedy znamená, že toto je adresáø, jeho vlastník ho mùže èíst, zapisovat do nìj a spouštìt ho. Èlenové skupiny ho mohou èíst a spouštìt a ostatní také èíst a spouštìt.

"-rwx--x--x" znamená, že vlastník mùže soubor èíst, zapisovat do nìj a spouštìt ho a všichni ostatní ho mohou spouštìt.
"-r-x------" znamená, že vlastník mùže soubor èíst a spouštìt a všichni ostatní se mùžou jít zahrabat, protože nemùžou nic

Doufám, že jste to z tohoto pøíkladu pochopili. Ovšem práva se mùžou zapisovat i pomocí èísel a setkáte se s tím èastìji. tedy "-|421|421|421". 4 je to samé jako r, 2 jako w a 1 je to samé jako x. A tato èísla se sèítají, tedy napøíklad 777. První èíslice je vlastník, druhá skupina a tøetí ostatní. 7 = 4 + 2 + 1, to znamená že všichni mùžou vše. Èísla se, jak jste pochopili, sèítají. Ještì bych podotkl, že vlastníkem souboru je ten, kdo ho vytvoøí a to do té doby, než ho nepøedá nekomu jinému.

To je asi vše. Doufám že jste vše pochopili a pokud jste našli nìjakou chybu (!!!nepravopisnou!!! :D ), napište mi to. Také nejsem žádný odborník co se týká linuxu :)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Petr Socha
Datum: 21.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 11948x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ