VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Technika je hold taky vìda
Nepihlen nvtvnk

Technika je hold taky vìda

Èlánek "Technika je hold taky vìda" se skládá z dvou minièlánkù: "Digitální mikroskop Olympus MIC-D" a "Èistiè vzduchu BIONIC YB-737". Oba èlánky jsou velmi zajímavý a ukážou vám, že technika a vìda má mnoho spoleèného.

Digitální mikroskop Olympus MIC-D


Digitální mikroskop Olympus MIC-D se pøipojuje k PC pomocí USB konektoru. Zkoumané pøedmìty pak mùžete pozorovat rovnou na displeji monitoru. Není nutno umístit vzorky mezi sklíèka a výsledné zkoumané pøedmìty si mùžete uložit jako digitální fotografie. Vzorky jsou osvícenými dvìma lampami a intenzitu svìtla za vás vyøeší sám digitální mikroskop Olympus MIC-D. Snad jediná vìc která by byla potøeba zlepšit je rozlišení objektivu. Otoèné rameno je až neuvìøitelnì flexibilní. Cena je 30 000 Kè, a proto není digitální mikroskop Olympus MIC-D urèen pro ty, co mají hluboko do kapsy.

Èistiè vzduchu BIONIC YB-737


Bionic YB-737 je generátor záporných iontù kyslíku, které èistí velmi úèinnì vzduch od bakterií, mikroèástic, plísní, virù, pylù a taky od poletujícího se prachu. Èistiè vzduchu je vybaven bezúdržbovým elektrostatickým filtrem, jenž zachytává všechny neèistoty. Kolektor prachu se dá snadno vyndat z pøístroje a otøít. Bionic YB-737 se ovládá jediným tlaèítkem a je možnost volit mezi tøemi režimy emitace záporných vzduchových iontù. Cena za èistý vzduch u vás doma je 2 500,-.

Pøehled obrázkù

První obrázek: Èistiè vzduchu BIONIC YB-737. Druhý obrázek: Digitální mikroskop Olympus MIC-D. Tøetí obrázek: Znázornìní flexibility digitálního mikroskopu.

http://www.auto-plus.cz/magazin/podzim05/img/tip1.jpg http://www.olympus.co.jp/jp/lisg/bio-micro/product/mic-d/image/pic.jpg http://www.mic-d.co.kr/images/product_illustration.gif

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 20.09.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8316x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ