VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Multifunkèní fotoaparát Olympus SP – 565
Nepihlen nvtvnk

Multifunkèní fotoaparát Olympus SP – 565

Olympus SP – 565 je kompaktní fotoaparát s dvacetinásobným optickým zoomem. Souèasnì nabízí i mnoho pøednastavených scenérií a nìkolik manuálních režimù vèetnì plnì manuálního režimu. To vše nabízí Olympus SP – 565 za velice pøíznivou cenu 7 580Kè.

Pro koho je fotoaparát urèen

Tento fotoaparát je urèen pøedevším pro ty, kteøí kladou dùraz na kvalitní fotografie a chtìjí mít vše pod kontrolou, ale nechtìjí platit spoustu penìz za drahé zrcadlovky. Øada SP má navíc mezi ultrazoomy dlouholetou tradici. I proto se od modelu 565 èekalo mnohé.

Vzhled Olympu SP - 565

Fotoaparát je v praktickém èerném provedení, takže když bude svítit sluníèko, nehrozí, že by se od fotoaparátu nìco odráželo. Svojí velikostí mùže však Olympus SP – 565 pøipomínat trochu zrcadlovku. Fotoaparát dobøe padne do ruky díky ergonomické vybouleninì na pravé stranì fotoaparátu. Tato vyboulenina má však ještì jedno využití, jsou v ní ukryty baterie 4* AA. Což mne velice potìšilo, protože nejsem pøíznivcem nabíjecích èlánkù, které stojí spoustu penìz.

Multifunkènost nadevše

Olympus SP – 565 nabízí stabilizovaný objektiv, který má velký rozsah - od 26 až po 520 mm. Na tento rozsah by byl hrdý nejeden majitel zrcadlovky. Nehledì na to, že objektiv je stabilizovaný. Pøi poøizování fotografií se zoomem do 10 není problém fotoaparát udržet a vyfotit daný objekt. Se zvyšujícím se zoomem je tøes rukou znát a proto je urèitì vhodné sebou nosit nìjaký menší stativ.

Zoomování je plynulé a až neèekanì rychlé, pøi zoomu z 0 na 20, je potøeba chvilku poèkat než se fotoaparát tzv. vzpamatuje. Ale je to opravdu jen chvilka. Nábìh fotoaparátu je rychlý. Pøi zoomování mùžete mít nastavené stálé AF ostøení, fotoaparát je pak o nìco pomalejší a žere podstatnì více energie. Proto toto nastavení nedoporuèuji. Ve zhoršených svìtelných podmínkách si Olympus SP – 565 vùèi konkurenci vece velice dobøe. Staèí nastavit vìtší expozici, zvýšit ISO citlivost a obejdete se i bez blesku.

Samozøejmì tento fotoaparát nabízí i øadu pøednastavených režimù tzv. scenérií jako napøíklad, autoportrét, ohòostroj, interiér, foto aukce, panorama a spousta dalších. Pokud si poøídíte do fotoaparátu Olympus SP – 565 SD kartu od firmy Olympus mùžete využít komfortu panoramatických snímkù, které se spojí rovnou ve fotoaparátu. Dále fotoaparát disponuje nìkolika vyspìlými funkcemi jako napøíklad živý histogram v barevných kanálech, redukce šumu, atp.

Závìr

Olympus SP – 565 je velice kvalitní fotoaparát a jak již bylo øeèeno, je to dobrý cenový kompromis v pøípadì, že nechcete investovat do zrcadlovky. Jednoduché a pøehledné ovládání potìší nadšence zaèáteèníky, kteøí chtìjí dobrý fotoaparát, ale ještì nemají vše plnì odzkoušené. Co by se dalo vytknout, je stav baterie, který dle mého názor vùbec nefunguje. V jednu chvíli ikona stavu indikuje, že fotoaparát je nabitý a v zápìtí se sám vypne. Naštìstí v bateriích zùstane energie na zatažení objektivu. U jiných fotoaparátù se mi obèas stalo, že fotoaparát fotil do plného vyèerpání baterií a objektiv se již nezatáhl.


© Antonín Šebík
Datum: 13.07.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6297x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ