VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > 4. díl seriálu Linux - Shell, bash
Nepihlen nvtvnk

4. díl seriálu Linux - Shell, bash

Co je to vlastnì Bash? Bash je shell. Shell je interpreter pøíkazù. Je to "pøíkazový øádek" v linuxu, který vlastnì slouží jako prostøedník mezi vámi a poèítaèem. V tomto èlánku se dozvíte nìkteré základy. Možná i nìco víc, než základy, ale nic, co by nezvládl linuxový záèáteèník.

Nejprve se dostaòte do terminálu. Pokud jste zaèáteèník, musíte se pøihlásit (pøedpokládám, že používáte KDE nebo GNOME) a poté zvolit z nabídky možnost SPUSTIT a zadejte "xterm". Spustí se vám terminálové okno. Zde se zádávají pøíkazy a poèítaè vám odpovídá. Nìco, jako pøíkazový øádek MS-DOSu, který znáte s Windows.

Zaèneme základními pøíkazy.

Nápovìda
Syntaxe: "man [n] pøíkaz"
Pøíklad: "man man"
Vypíše nápovìdu k zadanému pøíkazu. Ukonèíte "q"

Kdo je tu?
Syntaxe: "w"
Vypíše seznam pøíhlášeních/aktivních uživatelù.

Kdo jsem já?
Syntaxe: "whoami"
Napíše uživatelské jméno pøihlášeného uživatele

Obsah adresáøe
Syntaxe: "ls [parametry] [adresáøe]"
Pøíklad: "ls -la" (doporuèeno)
Vypíše obsah aktuálního adresáøe, pokud není urèeno jinak. Parametr "l" znamená, že se vypíše podrobná verze a parametr "a" umožní výpis i skrytých souborù.

Kolik mám obsazeno místa na disku?
Syntaxe: "df [parametry]"
Pøíklad: "df -h" (doporuèeno)
Urèitì vás bude èasem zajímat, kolik máte na disku volného místa. Parametr "h" znamená, že se velikosti pøevedou pro nás srozumitelné hodnoty

Kde jsme?
Syntaxe: "pwd"
Pøíkaz vypíše, kde jsme (adresáø)

Zmìò adresáø
Syntaxe: "cd [adresáø]"
Pøíklad: "cd /home/Desktop"
Vejde do adresáøe, který zadáme. Mùžeme zadávat jak relativní tak absolutní cestu, navíc pokud zadáte pøíkaz cd bez adresáøe, vejdete automaticky do svého domovského adresáøe.

Smazat
Syntaxe: "rm [parametry] soubor"
Pøíklad: "rm pohadka.txt"
Mazání souborù. Co víc dodat.

Pøesouvání souborù
Syntaxe: "mv zdroj cíl"
Pøíklad: "mv pohadky.txt /home/user"
Pøesune soubor

Kopírování souborù
Syntaxe: "cp zdroj cíl"
Pøíklad: "cp pohadky.txt /home/user"
Zkopíruje soubor

Vytvoøit adresáø
Syntaxe: "mkdir adresáø"
Pøíklad: "mkdir moje_slozka"
Vytvoøí adresáø moje_složka

Smazat adresáø
Syntaxe: "rmdir adresáø"
Smaže !prázdný! adresáø. Pokud chceme mazat neprázdný adresáø, musíme použít pøíkaz "rm -r adresáø"

Výpis souboru
Syntaxe: "cat soubor"
Pøíklad: "cat pohadky.txt"
Vypíše obsah souboru. Existuje i pøíkaz "tac", který vypíše také obsah souboru, ale obrácenì, tedy zaène koncem a skonèí zaèátkem. Použití má stejné jako cat

Hledáme
Syntaxe: "find cesta -name soubor -print"
Pøíklad: "find / -name pohadky.txt -print"
Interpret zaène vyhledávat v celém systému soubor pohadky.txt a až ho najde, vypíše tuto informaci i s celou cestou.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Petr Socha
Datum: 23.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 11584x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ