VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > PC Flexio Multimedia Home - dejme multimediálním PC šanci
Nepihlen nvtvnk

PC Flexio Multimedia Home - dejme multimediálním PC šanci

Multimediální PC se poslední dobou dostávají do èím dál více obývacích pokojù k jejich výrobì se pøipojuje øada výrobcù. Osobnì nejsem velkým zastáncem tìchto pøístrojù, zvl᚝ pro jejich do oèí bijící nevýhodnost pomìrem cena/výkon. Nedávno mì ale zaujala reklama na multimediální PC Flexio Multimeda Home. Elegantnì vypadající skøíò s až podivnì dobrou konfigurací za pøimìøenou cenu mì pøekvapila natolik, že jsem se rozhodl dozvìdìt se o tomto PC víc. Že by koneènì první vyvážené multimediální PC za dobrou cenu?

PC FLEXIO Multimdia Home

Prvním pøíjemným pøekvapením je procesor – Intel Core 2 Duo je asi nejlepší volbou jakou mohl výrobce uèinit. Není s ním problém kódovat video soubìžnì se sledováním HD videa, navíc nabízí pøíznivou spotøebu a malé zahøívání, což u multimediálních pc pøijde rozhodnì vhod. 1GB operaèní pamìi je také pøimìøenou volbou – 2GB by se v obýváku nevyužilo, 512MB by ale už mohlo sestavu brzdit.

Jako grafickou kartu zvolil nový integrovaný grafický adaptér Intel GMA 3000. Nejnovìjší hry si s ním sice nezahrajete, DOOM 3 a podobné ale spustíte bez problémù. Pøehrávání jakéhokoliv videa tedy karta samozøejmì zvládá s pøehledem. Jako pevný disk byl použit oblíbený Western Digital 3200KS, který nabídne dostateènou kapacitu 320GB.

Všechny komponenty jsou ukryté v slušivé støíbrné skøíni za kterou se rozhodnì nebudete muset stydìt. Co se týèe èasto kritizované hluènosti multimediálních pc oproti bìžným DVD rekordérùm, øadí se Flexio mezi lepší prùmìr. U sledování filmù jeho chod nijak neruší, pøi vypalování DVD nebo delší zátìži o sobì ale vìdìt dá.

Co øíci závìrem? Tato sestava dokázala, že multimediální pc nemusí být nutnì oznaèení pro výprodejové komponenty v líbivé skøíni za nekøesanské ceny, ale že se mùže jednat i o výkonostnì vyvážený pøístroj za rozumnou cenu. A i když stejnì úplnì nezmìnil mùj pohled na poèítaè do obývacího pokoje jako na zbyteènost, jejíž prvky stejnì v obývacím pokoji nevyužiji, stejnì si mì jistým zpùsobem získal. Za to, že ho výrobce pøedurèil pod naše televizory pøece nemùže a samotnému poèítaèi nemám co vytknout. Pokud se vám tedy model multimediálních poèítaèù líbí a zrovna se po nìjakém rozhlížíte, zaøazením toho pc do vašeho výbìru rozhodnì neudìláte chybu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 27.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 12055x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 28.11.2006
- 8 500,- :-)

A2C - 27.11.2006
a cena?

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ