VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Sapphire Radeon X1950PRO - nejvýhodnìjší grafická karta dneška
Nepihlen nvtvnk

Sapphire Radeon X1950PRO - nejvýhodnìjší grafická karta dneška

Sapphire Radeon X1950Pro

nejvýhodnìjší grafika dneška aneb když se dva perou, zákazník se smìje

Cenový souboj mezi nVidií a ATi se v poslední dobì rozhoøel opravdu naplno a obì spoleènosti se snaží za každou cenu pøilákat zákazníky na svou stranu. A tak se ceny øady grafických karet dostaly na opravdu zajímavé hodnoty, zvláštì v oblasti mainstreamu. Kromì zlevòování starších modelù nám ale pøináší i modely nové, taktéž za pøíjemné ceny. Nejpovedenìjším výsledkem tohoto tvrdého souboje dvou gigantù je bezesporu nový Radeon X1950 Pro, jehož cena se vlivem silného konkurenèního tlaku dostala na takové hodnoty, že jej lze bezesporu oznaèit za nejvýhodnìjší grafickou kartu na trhu.

Specifikace Sapphire Radeon X1950Pro

http://www.pcworld.com.cn/news/mirror/247.158.233/web/content_center/images_center/GSPS_Project_18/upload/2006-10-19/U40DT20061019111018.jpg

Grafický èip:RV570
Výrobní proces:80nm
Frekvence èipu:580MHz
Pamì:256MB DDR3; 1,2ns Samsung
Frekvence pamìtí:702MHz (1404MHz efektivnì)
Vertex shadery:8
Pixel shadery:36
Šíøka pamìové sbìrnice:256b
Poèet tranzisorù:330 milionù

Jak mùžete dle specifikací vidìt, od staršího bratøíèka Radeonu X1900GT se karta odlišuje jádrem RV570, trojnásobným poètem pixelshaderù a o trochu vyššími takty. Ani v jednom pøípadì se nejedná o žádnou revoluci, výkonnostní zvýšení tu ale samozøejmì je. V benchmarcích se dokonce pohybuje kolem 14% až 20%, tak slavné to ale zase není. Reálný nárùst ve hrách èiní 5% až 10%. To ale vùbec nevadí, už výkon samotného Radeonu X1900GT j sám o sobì výborný. Radeon X1950PRO se ale navíc prodává za cenu od 5400Kè, to znamená o 500Kè levnìji než X1900GT. Z tohoto pohledu je tedy X1950Pro jasnou volbou, kterou nezastaví ani o nìco vìtší spotøeba.

Sapphire Radeon X1950Pro

Jak je na tom ale ve srovnání s konkurencí? Výteènì. Navíc tìžko øíct, kdo je mu vlastnì konkurencí – cenovì srovnatelný soupeø GeForce 7900GS za ním zaostává ve všech smìrech, tady není o èem se bavit, prostì není žádný dùvod k jejímu nákupu. Rovnocenou konkurencí by mohla být GeForce 7900GTO, ta je ale o témìø 2000Kè dražší, èili se taktéž nejedná o dobrou koupi. Za opravdového soupeøe lze tedy oznaèit jen GeForce 7950GT. Tato karta je sice o 2500Kè dražší a i když je ve vìtšinì her rychlejší, Radeon X1950Pro ji zdatnì sekunduje a nabízí jen o málo horší výsledky.

Jedinou výtkou na jeho adresu by mohl být chladiè, který je hluènìjší než u druhé verze Radeonu X1900GT (verze s nízkým èerveným cladièem a sníženými takty). Pravdìpodobným dùvodem je vìtší poèet lopatek vìtráèku a již zmínìná o nìco vyšší spotøeba. I tak jde ale stále dobrý chladiè a rozhodnì se nejdená o žádný vysavaè. Sapphire už ale ukázal, že chladit jde ještì tiššeji. Navíc nepøedpokládám, že tato drobnost by mohla nìkoho odradit od nákupu této skvìlé karty.

Sapphire Radeon X1950Pro se opravdu povedl. Pokus o vyrobení karty s vylepšeným výkonem již tak výkoného staršího bratøíèka za nižší cenu ani jinak dopadnou vlastnì nemohl. Ve své cenové kategorii Radeon prostì opravdového konkurenta nemá a tak hledat nìkde jinde se vyplatí pouze v pøípadì, že se rozhodujete zda-li neinvestovat èástku vìtší. V tom pøípadì se ale musíte smíøit s tím, že cenový nárùst nebude adekvátní tomu výkonostnímu. Radeon X1950Pro je prostì karta s nejlepším pomìrem cena/výkon a za to si rozhodnì zaslouží obdiv. A diví se zjevnì i u nVidie, která na tuto kartu ještì stále nedokázala najít odpovìï...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 25.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 10013x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ