VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Dinosaurus Pleo – robotická forma života
Nepihlen nvtvnk

Dinosaurus Pleo – robotická forma života

Èlovìk se neustále snaží vše zdokonalovat a vylepšovat, nìkdy se mu to daøí ménì, nìkdy lépe. Již døíve byly náznaky robotických pejskù, koèièek, ale dinosaura snad ještì ne. Dinosaurs Pleo je výjimeèný svým chováním a pøíznivou cenou pro koncové zákazníky.

Dinosaurus Pleo – robotická forma života

Druh dinosaura Camarasaurus

Jelikož výrobce chtìl být skuteènì vìrohodný, vzal si za pøedlohu pravé týden staré dinosauøí mládì druhu Camarasaurus. Provedení je vskutku vìrohodné. Kùže je hladká a pøíjemná na omak.

Camarasaurus je rodem ètyønohých býložravých dinosaurù. Jedná se o nerozšíøenìjší rod sauropodù, který obýval Severní Ameriku. Byli však jen prùmìrné velikosti - asi 18 metrù - dlouzí a vážili zhruba do 20 tun. Ve vykopávkách byly nalezeny fosílie patrnì mnohem vìtších jedincù, kolem 25 metrù dlouhých. Camarasaurusi pravdìpodobnì žili v malých stádech. Jejich fosílie pocházejí z pozdní jury, období pøed zhruba 155 až 145 miliony let.

Co dinosaurus Pleo umí?

Vše záleží na tom, jak si ho vychováte. Dinosaurs Pleo je chytrý, dokáže rozeznat zvýšený hlas, èi jak do nìj mlátíte nebo mu kroutíte ocasem. Robotek sám chodí po místnosti a díky senzorùm pøedvádí autentické reakce na rùzné podnìty - je neklidný, tøese se strachem, klidnì leží, má radost. Díky tìmto vlastnostem se na stejné podnìty chová jinak. Chování je zcela nelineární a vychází z jeho aktuální nálady a situace. Když si dinosaura nevšímáte, nic se nedìje. Dinosaurus Pleo dokáže bez problémù prohledat až 100 metrù ètvereèních. Robot je vybaven stereo mikrofony, dokáže tak lokalizovat zdroj zvuku. Dále mu pak s orientací v prostoru pomáhá barevná minikamerka, která je umístìna na nose. Nejzajímavìjší jsou dotykové senzory, které má Pleo po celém tìle. Nejsou to jen jakási tlaèíka, ale skuteèné dotekové senzory. Pleo tak pozná, zda ho hladíte nebo mlátíte.

Dinosaurus Pleo – robotická forma života

UGOBE Live OS

Zdatnìjší uživatele (programátory) bude jistì zajímat, zdali je možné robota taky nìjakým zpùsobem naprogramovat. Ze stránek výrobce je možné stáhnout intuitivní programovací nástroj pomocí, kterého je možné upravovat náladu dinosaura. Vše si pak uložíte na SD kartu, kterou následnì vložíte do robota. Hmotnost robota je 1,6 kg, což ho zrovna neøadí mezi drobeèky. Pøesto potìší urèitì všechny, co hledají náhradu za živé zvíøátko.

Nabíjení:2 - 4 hodiny
Možnosti pøipojení:IR, USB, SD card
Technické parametry:2x 32bit CPU, 14x zpìtnovazebný motor, 100 pøevodù, 8x dotykový senzor
Cena:9490,-

© Antonín Šebík
Datum: 18.01.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8170x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ