VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Mustek PF-D800 - Nechte své digitální fotografie oživnout
Nepihlen nvtvnk

Mustek PF-D800 - Nechte své digitální fotografie oživnout

Mustek PF-D800

V dnešní dobì už nefrèí normální klasické rámeèky na fotografie, ale digitální fotorámeèek vybavený 8" LCD displejem. fotorámeèek v dobì digitalizace plnì využijete napøíklad pro uskladnìní vašich digitálních fotografií. Mustek PF-D800 nabízí obrazovku s jemným rozlišením 800 x 480 bodù a jistì oceníte užiteèné funkce pro dobré prohlížení vašich digitálních fotek. Na první pohled se širokoúhlý LCD displej ztrácí ve zbyteènì širokém leskle èerném rámu, ale po zapnutí a vložení pamìové karty se vše zmìní k skoro úplné dokonalosti. Dokonale vìrný obraz fotek vyplní bez roztahování na šíøku celý LCD displej, èímž vznikne slast pro vaše oèi. Pro lepší prohlížení fotek lze nastavit støídání obrázkù po urèité dobì, kterou si sami nastavíte dle potøeby. Bìhem prezentace mùže fotorámeèek PF-D800 pøehrávat hudbu, ba dokonce si pustit video. Bohužel se jedná pouze o videa poøízená digitálními fotoaparáty a to ve formátu MOV, nebo-li M-JPEG. Uživatelské rozhraní je pøehlednì navrženo a snadno ovládatelné pomocí tlaèítek umístìných za horním okrajem rámeèku èi dodaným dálkovým ovládáním. Malá nevýhoda fotorámeèku PF-D800 je, že nemá vlastní pamì, jelikož spoléhá výhradnì na pamìové karty typu: Compact Flash, SD a MemoryStick, ostatní karty se pøipojují pomocí redukce. Rámeèek lze umístit dle vaší volby buï na stùl èi polièku, nebo na zeï, ale to není až zas tak výhodné díky špatnému pozorovacímu úhlu ze spodu. Mustek PF-D800 patøí spíše do støední tøídy fotorámeèkù, ale nemá cenu si poøizovat levnìjší fotorámeèek, jenž má špatné rozlišení, na kterém pøedevším pøi prohlížení digitálních fotek záleží.

Parametry digitálního fotorámeèku PF-D800

Mustek PF-D800

 • Displej: 8" LCD, 17 x 10 cm
 • Rozlišení: 800 x 480
 • Pamìové karty: CF,SD (max 2GB),MMC, MS
 • Konektory: AV výstup, napájení
 • Fotky: JPEG
 • Video: MOV
 • Audio: MP3
 • Rozmìry: 274 x 202 x 34 mm (š x v x h)
 • Hmotnost: 0.66 Kg
 • Pøíslušenství: Dálkový ovladaè
 • Cena: 4 500 Kè

Klady a zápory

+ Dobré rozlišení
+ Pøehrávání hudby a videa
+ Dálkové ovládání
- Špatný pozorovací úhel ze spod
- Nemá vlastní pamì
- Zbyteènì široký rám
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 22.08.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6413x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ