VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Imation Disc Stakka - zpùsob ukládání médií budoucnosti?
Nepihlen nvtvnk

Imation Disc Stakka - zpùsob ukládání médií budoucnosti?

Imation Disc Stakka

Uživatelé øeší problém s neustále pøibývajícími datovými médii rùznými zpùsoby – a už mluvíme o nepraktickém skládáním na sebe v spindle boxech, shromažïováním v textilních albech nebo smíøením se s tunami krabièek na stole, nikdy se nejedná o zcela dokonalé øešení. Známý výrobce médií Imation na to ale šel od lesa – vyrobil automatický box s názvem Imation Disc Stakka o kapacitì až sto cd/dvd, který média shromažïuje, eviduje a navíc chrání. A Imation jej smìle oznaèilo za budoucnost v uchovávání médií.

Samotný pøístroj mì svým vzhledem pøíliš nenadchl pøipomíná mi nìco mezi topinkovaèem a fritézou. Chápu, že zaøízení s primárním urèením do kanceláøí nemùže mít extravagantní vzhled, rozhodnì bych si ale dokázal pøedstavit elegantnìjší a reprezentativnìjší design. Jediným výraznìjším prvkem je štìrbinová mechanika, na boxu nanaleznete žádné ovládací prvky, ani tlaèítko pro zapnutí. Vše probíhá softwarovou cestou – po zapojení zaøízení do USB portu PC se o všechny procesy stará software pro správu obsahu OpdiTracker.

Pokud hledáte nìjaký soubor èi celé médium, OpdiTracker ho do nìkolika sekund najde a vysune požadované médium. Používání softwaru je opravdu velmi jednoduché, dá se øíct až primitivní ale velice úèinné a efektivní. Vyhledávání médií je znaènì návykové, jakmile to jednou vyzkoušíte, budete tak zhýèkaní, že už nikdy nebudete chtít vstávat od stolu aby jste našli to správné cd. Pokud se vám zdá kapacita 100 CD/DVD nedostateèná, nezoufejte - Imation Disc Stakka umožòuje umístit na sebe pomocí speciálních kontaktù další, èímž si mùžete vystavìt vìž tìchto zaøízení. Vìž mùže mít až pìt pater (hlavnì kvùli omezené možnosti napájení z jediného USB) a ovládací software ji detekuje jako jediné zaøízení.

Myslím, že Imation Disc Stakka nalezne uplanìní v nejedné kanceláøi a možná i domácnosti a rozhodnì se jedná o zajímavou a užiteènou vìc. Za budoucnost v ukládání médií bych si ji ale pøece jen oznaèit netroufl. I když kdo ví, tøeba jednou budeme mít v šuplíku schované krabièky od cd stejnì jako máme dnes schované diskety, a budeme nostalgicky vzpomínat na jejich používání, nebo tøeba ne...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 25.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7485x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ