VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Powerball - hraèka, která posiluje kalokagathii
Nepihlen nvtvnk

Powerball - hraèka, která posiluje kalokagathii

Každý asi tuhle hraèku známe, je jí plný internet. Nìkdo na ni nedá dopustit, nìkdo se jen smìje, jak tomu nìkdo mùže vìøit. Èlánek „Powerball – hraèka, která posiluje“ by mìl do tohoto zmatku polopravd vnést trochu svìtla.

Powerball je prakticky hraèka na úrovni levnìjšího posilovacího stroje. Osobnì jsem mìl tu èest odzkoušet jeden z modelù a byl jsem docela pøekvapený, jak tak malá hraèka mùže vyvolat takový odpor. Po delším trénování je odpor mnohem vìtší. K vyvolání urèité síly staèí jen krátká šòùrka na pøedtoèení a pak vaše vlastní ruka, kterou musíte v pravidelném rytmu toèit na jednu ze svìtových stran. Chce to cvik. Pro vyvolání co nejvìtšího odporu to chce opravdu cvik. Poprvé, když jsem powerball dostal do ruky, jsem ho nebyl schopen vùbec roztoèit.

Powerball

První roztoèení se mi podaøilo až po deseti minutách tréninku. (Powerball testoval i mùj kamarád a tomu se ani po dvou hodinách nepodaøilo hraèku roztoèit). Èím víc má powerball otáèek, tím vìtší je odstøedivá síla, která mùže být u nìkterých modelù až 25kg. Zdá se to až neuvìøitelné. Osobnì si myslím, že je to dost nadnesené a že odpor je tak polovièní, je to ale jen pocit. Na internetu jsem narazil, že lze powerball použít i jako rehabilitaèní nástroj. Ano je to pravda, ale jen pøi malých otáèkách. Pøi vìtších otáèkách máte problém vùbec ruku udržet u pasu. Také rozhodnì nesouhlasím s tvrzením, že powerball posiluje biceps. Powerball dle mého posiluje: zápìstí, prsty a zbytek ruky po loket. Výše jsem zátìž vùbec nepocítil. Rozhodnì ale stojí za vyzkoušení.

Pro koho je powerball urèen?

Pro všechny, co rádi zkoušení nové vìci. Údajnì je vyhledáván sportovci, kteøí hrají tenis, squash, hokej, golf a dokonce i horolezci. Pomùže také urèitì všem, jež hrají dlouho hry a bolí je zápìstí od myši.

Jak powerball funguje

Popisnì øeèeno, je to dutá tøiètvrtìkoule, ve které je setrvaèník na ose, jež je ukotvena v rotujícím prstenci. V okamžiku, kdy se setrvaèník roztoèí pohybem powerballu, snaží se celý powerball setrvat v pùvodní stabilizované poloze – tedy èím rychleji se toèí, tím více odolává snaze vychýlit se z osy, a tedy tím je tìžší jej více roztoèit.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte naPC Expert z galerie

© Antonín Šebík
Datum: 25.12.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7799x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ