VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Panasonic DMC-LZ5EG-K
Nepihlen nvtvnk

Panasonic DMC-LZ5EG-K

panaconic

Digitální fotoaparát záøící kvalitou. Panasonic DMC-LZ5EG-K patøí do tzv. vyšší tøídy amatérkách fotoaparátù. Tento fotoaparát je nabízen ve dvou barvách - støíbrné a èerné. Pro fotografování je vhodnìjší spíše model èerné barvy. Panasonic DMC-LZ5EG-K (èerný model) je doporuèován právì pro matnou èernou barvu, od které se neodráží slunce. Fotky jsou kvalitnìjší. Obrazovka tohoto fotoaparátu je 2,5 palce. Je opravdu velká. Musím ale podotknout, že rozlišení obrazovky, jenž je 85 000, není na takovou obrazovku zrovna mnoho. Obraz na displej se zdál být pøi rychlých pohybech drobnì rozètvereèkovaný. Nelze to považovat za chybu. Ètvereèky se objevily na takových 70ms. Takže si myslím, že i pøes tento drobný nedostatek není radno odsuzovat Panasonic DMC-LZ5EG-K.

Není to žádný drobek

Nu drobek to opravdu není, rozmìry tohoto foáku jsou 62x100x45. Hmotnost samotného fotoaparátu je 186g. Optika Panasonicu je cca 1cm vylezlá napovrch. Není to ovšem vùbec na škodu, nebo kvùli bateriím a ergonomice je na pravé èásti také výstupek. Tento výstupek zaruèuje, že už vám nikdy nevypadne z ruky. Bájeènì tak zakrývá i výstupek zpùsobený optikou.

panaconic pøevzato z http://img.123shop.cz/gimg/Large250/lumixlz5egk.jpg

Funkce

Funkce fotoaparátu jsou pøímo výteèné. Pro neznalce anglického jazyka nabízí možnost volby èeského jazyka. Histogram bìhem fotografování je samozøejmostí. Možnost volby nìkolika scén. Dále pøednastavený režim pro zaèínající fotografy. Samospouš 10s nebo 2s. Blesk v 5 variacích. Za zmínku také stojí stabilizátor obrazu, jenž je možné nastavit ve 3 modech. Fotografie makro lze tvoøit již na vzdálenost 5cm. První mínus již bylo øeèeno, druhé mínus je ovšem závažnìjší. Nìkteré uživatele mùže pøesvìdèit až natolik, že by si tento DMC-LZ5EG-K model nekoupili. Tím druhým mínusem je chybìjící hledáèek. Velký displej na úkor hledáèku. Rozlišení fotoaparátu je 6mpx, optický zoom je 6x. Možnost video sekvencí je samozøejmostí, dokonce i s ozvuèením. Více parametrù v následné tabulce.


Parametry v kostce

Objektiv
 • Typ objektivu: Zoom
 • Optický zoom: 6
 • Digitální zoom: 4
 • Nejkratší ohnisko (mm): 37
 • Nejdelší ohnisko (mm): 222
 • Stabilizátor obrazu: ano
 • Minimální clona: 2.8 Možnost pøedsádek
Expozice
 • Expozièní režimy: Programová expozice, Pøednastavené scény
 • Poèet pøednastavených scén: 19
 • Kompenzace expozice: ano
 • Nejkratší èas (s): 1/2000
 • Nejkratší èas [1/X] (s): 2000
 • Nejdelší èas (s): 8
 • Sekvenèní snímání (sn./s): 2 Citlivost: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Standardní pøíslušenství
 • AC síový adaptér / nabíjeèka: ne
 • akumulátor - (pøiloženy 2x Oxyride AA baterie)
 • SD pamìová karta - (vestavìná pamì 14MB)
 • krytka objektivu (automatická lamelová)
 • sluneèní clona: ne
 • AV kabel
 • USB kabel
 • MC ochranný filtr: ne
 • drátové dálkové ovládání: ne
 • øemen pøes rameno: ne
 • šòùrka na ruku
 • software USB driver, LUMIX Simple Viewer, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft PhotoImpression

Cena produktu je cca 6200Kè

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 07.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 7436x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ