VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Fotoaparát Panasonic Lumix TZ-7
Nepihlen nvtvnk

Fotoaparát Panasonic Lumix TZ-7

Znaèka Lumix je již delší dobu známa dražší cenou svých produktù. Pøesto lze øíci, že ceny odpovídají kvalitì a výjimkou není ani Lumix TZ-7. Lumix TZ-7 je nástupce modelù TZ-5 a TZ-6. Tyto modely mezi uživateli zaznamenaly velký úspìch zejména díky mimoøádnì velkému zoomu a kvalitì objektivu. Panasonic funkce z pøedchozích modelù pøevzal a ještì je vylepšil a tak vznikl Lumix TZ-7.


Fotoaparát Panasonic Lumix TZ-7

Lumix TZ-7 disponuje dvanáctinásobným zoomem a tím se dostává do kategorie ultrazoom. Druhým velkým trhákem tohoto fotoaparátu je poøizování kvalitního video záznamu ve formátu HD, tedy rozlišení 1280 * 720 bodù, takže bychom mohli s naprostým klidem fotoaparátu øíkat kamera. Snad jedinou nevýhodou je použitý formát pro ukládání videa, AVCHD. S tímto formátem si poradí jen nìkteré støihací programy, proto si pøedem zjistìte, zdali tento formát váš program podporuje.

Fotoaparát Panasonic Lumix TZ-7

Zpìt ale k fotoaparátu jako takovému. Mimo ultrazoom a videa ve vysokém rozlišení Lumix TZ-7 nabídne 12,7Mpx. Nìkdo by namítl, že pøi tak velkém rozlišení bude fotka plná šumu. Ano u nekvalitních objektivù se to stát mùže, to však není pøípad TZ-7, kde byl použitý již osvìdèený objektiv Lecia se svìtelností F3,3 – 4,9. Použitý CCD snímací èip je vìtších rozmìrù a lze tak dosáhnout svìtlých fotek i za nepøíznì poèasí. Panasonic zareagoval na poptávku a Lumix TZ-7 vybavil funkcí detekující úsmìv. Tato funkce je uživateli èasto vyhledávaná, pøedevším tìmi, kteøí navštìvují rùzné veèírky a fotí oblièeje lidí.

Celý fotoaparát je koncipován pro fotografa laika. Nejprve jsem si øíkal: „Takových fotoaparátù už bylo, není nad to si vše nastavit sám, to budou zase fotky“. Ovšem toto tvrzení je naprosto špatné. Inteligentní automatický režim se postará o perfektní expozici snímkù v podstatì za všech svìtelných podmínek. Režim ostøení je daleko pøesnìjší než u pøedchozích modelù, v režimu makro vždy fotoaparát automaticky zaostøí, na to co právì potøebujete. Udìlat rozmazanou nebo tmavou fotku je v podstatì nemožné.

Konstrukce fotoaparátu TZ-7

Oprosti pøedchozí TZ-5 a TZ-6 je fotoaparát štíhlejší. Design je na oko pøíjemný navíc se prodává v nìkolika barevných provedeních, vždy v matné formì, aby nedocházelo k odleskùm. Co mì ale trochu znepokojilo, je umístìní spouštì, které je nezvykle smìrem doprostøed fotoaparátu. Toto je velice nezvyklé, jelikož všechny ostatní fotoaparáty mají spouš umístìnou na pravém rohu. Po dvou dnech jsem si zvykl, naopak jsem poté mìl problém pøejít na klasické umístìní. Chce to èas a èlovìk si zvykne. Další takový minusový bod je absence hledáèku. Na druhou stranu fotoaparátù, které ho mají je èím dál tím ménì. O to vìtší je však obrazovka, která zprostøedkuje ostrý obraz a prakticky i za ostrého slunce je možné vidìt to, co fotíte. Velikost má 3“ a nabídne 460 tisíc barev. Což je oproti pùvodním modelùm dvojnásobek.

Závìrem bych snad øekl jen jediné, jedná se o velice povedený kousek. Urèen je všem fotografùm laikùm, jelikož ovládání je naprosto jednoduché. Cena se pohybuje okolo 8399Kè. Pokud rádi fotíte, ale nechcete složitì mìnit nastavení je to fotoaparát právì pro vás.

Fotoaparát Panasonic Lumix TZ-7


© Antonín Šebík
Datum: 09.10.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 13923x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ