VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Co chystá Intel tento rok 2006
Nepihlen nvtvnk

Co chystá Intel tento rok 2006

Intel minulý rok tak trochu zaostával za AMD, proto to chce tento rok napravit. Plánuje tento rok spoustu nových procesorù. Jak jistì asi všichni víte, tak Intel již nebude využívat název Pentium. Zdá se to pomìrnì rozumný krok, spousta prodejcù tento název zneužívala. Dost èasto se totiž stalo, že prodejce napsal do parametrù procesor Pentium 4 a pøitom se v PC nacházel procesor o výkonu Pentium 4 a procesor byl pøitom od znaèky AMD. Intel tento rok plánuje tøi nová jádra Merom, Woodcreat a Conroe. Což si vyžádá i novou patici LGA771, tato patice bude podobná patici LG775.

intel core duo

Woodcrest

Toto bude èip vytvoøený pro servery. Bude uveøejnìn mezi èervencem a záøím. Jak již bylo zmínìno pasovat bude do patice LG771. Toto umožní rychlost FSB až 1333MHz (4x333). Toto je veliký pokrok, protože momentální stav rychlosti FSB se zastavil na 800MHz. Tento èip bude komunikovat s chipsetem díky takto rychlé FSB. O 66% FSB se tak navýší až na 10,6 GB/s. Tabulka níže ukazuje modely, které jsou plánované.

Model
Frekvence
Násobiè
FSB
L2 cache
Cena
5160
3000 MHz
9x
1333 MHz
4 MB
$850
5150
2667 MHz
8x
1333 MHz
4 MB
$700
5140
2333 MHz
7x
1333 MHz
4 MB
$470
5130
2000 MHz
6x
1333 MHz
4 MB
$330
5120
1867 MHz
7x
1066 MHz
4 MB
$270
5110
1600 MHz
6x
1066 MHz
4 MB
$230

Tyto procesory by mìly mít velmi malou úsporu energie cca 80W, což je velká úspora vždy Xeon mìl 135W.

Conroe

Tento èip nás asi nejvíce zajímá, nebo je pro stolní PC. Spotøeba tìchto èipu bude cca 65W. Z toho vyplývá, že se èipy nebudou pøehøívat a že je nebude tak nároèné uchladit jako procesory s jádrem preskot.

Model
Frekvence
Násobiè
FSB
L2 cache
Cena
E6700
2667 MHz
10x
1066 MHz
4 MB
$529
E6600
2400 MHz
9x
1066 MHz
4 MB
$315
E6400
2133 MHz
8x
1066 MHz
2 MB
$240
E6300
1866 MHz
7x
1066 MHz
2 MB
$210

Ceny jsou velice pøíznivé, Intel chce totiž docílit nízkých cen kvùli konkurenci. AMD tyto procesory prodává o tøetinu dráž. Uznejte, že Intel má pøece jen povìst ne zrovna nejlevnìjších procesorù, vždy se pøiplácelo nìkolik stovek za znaèku Intel zdá se až neuvìøitelné, že Intel bude levnìjší než AMD. Pokud se toto uskuteèní má AMD opravdu, co dìlat.

intel-procesor

Merom

Tento èip je vytvoøen pro mobilní zaøízení. Intel má pomìrnì pøevahu mobilních zaøízeních a tak tento procesor nebude uveden na trh hned tak brzo, ale nìkdy koncem roku. Tento procesor bude podporovat 64bit technologii, což je více než bájeèné nebo již brzo (ne zas tak – nìkdy na jaøe pøíštího roku) bude uveøejnìn systém Windows Vista. Intel zatím prodává procesory s èipem Core Duo a Core Solo. Je docela ale špatné, že ani jeden z tìchto procesorù nepodporuje 64bit technologii, což je pomìrnì nešastné, nebo tento procesor není zrovna nejstarší, ba naopak je dosti nový. Myslím, že bylo opravdu chybou, že toto nepodporuje.

Model
Frekvence
Násobiè
FSB
L2 cache
Cena
T7600
2333 MHz
14x
667 MHz
4 MB
$529
T7400
2167 MHz
13x
667 MHz
4 MB
$315
T7200
2000 MHz
12x
667 MHz
4 MB
$295
T5600
1833 MHz
11x
667 MHz
2 MB
$240
T5500
1666 MHz
10x
667 MHz
2 MB
?

První tøi budou dvoujádrové a poslední dva budou jednojádrové.

Všechny tyto novinky budou znamenat jiné základní desky. A proto bude na èeský trh jejich prodej o nìco zdržen.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 31.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 2538x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ